Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

– Artikel 2.2.2 b – Det finns inga officiella handlingar enligt bulgarisk lagstiftning i den mening som avses i förordningen vad gäller äktenskapsmål och mål om föräldraansvar. Vi har därför ingen myndighet att uppge.

– Artikel 2.2.3 – Det finns inga överenskommelser enligt bulgarisk lagstiftning vad gäller äktenskapsmål och mål om föräldraansvar. Vi har därför ingen myndighet att uppge.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

Artikel 74.2 – Det finns inga administrativa myndigheter enligt bulgarisk lagstiftning i den mening som avses i förordningen vad gäller äktenskapsmål och mål om föräldraansvar. Vi har därför ingen myndighet att uppge.

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

Artikel 36.1 – utfärdande av intyg för avgöranden i domstol:

  • Bilaga II – intyg om avgöranden i äktenskapsmål utfärdas av distriktsdomstolen (rayonen sad).
  • Bilaga III – intyg om avgöranden i mål om föräldraansvar utfärdas av distriktsdomstolen.
  • Bilaga IV – intyg om avgöranden enligt vilka ett barn ska återlämnas i enlighet med 1980 års Haagkonvention utfärdas av stadsdomstolen i Sofia (Sofiyski gradski sad).

Artikel 66 – Det finns inga officiella handlingar eller överenskommelser i Bulgarien i den mening som avses i artikel 2.2.3 rörande äktenskapsmål och mål om föräldraansvar.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

Artikel 37 – rättelse av intyg om avgörande i domstol – den domstol som utfärdade intyget är behörig enligt följande:

  • Bilaga II – intyg om avgöranden i äktenskapsmål rättas av distriktsdomstolen.
  • Bilaga III – intyg om avgöranden i mål om föräldraansvar rättas av distriktsdomstolen.
  • Bilaga IV – intyg om avgöranden enligt vilka ett barn ska återlämnas i enlighet med 1980 års Haagkonvention rättas av stadsdomstolen i Sofia.

Artikel 48.1 – rättelse och återkallelse av ett intyg som utfärdats för privilegierade avgöranden:

Distriktsdomstolen är behörig domstol för rättelse och återkallelse av intyget.

Artikel 49 – intyg om bristande eller begränsad verkställbarhet – distriktsdomstolen är behörig domstol.

Artikel 66.1 jämförd med artikel 67.1 – ej tillämpligt.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Artikel 30.3 – behörig domstol är den regionala domstolen (okrazhen sad).

Artikel 52 – behörigt organ är exekutionsbiträdet (sadeben izpalnitel).

Artikel 40.1 – behörig domstol är den regionala domstolen.

Artikel 58.1 – behörig domstol är den regionala domstolen.

Artikel 61.2 – behörig domstol är appellationsdomstolen (apelativen sad) för regionen där domstolen som meddelande avgörande om vägran av verkställighet befinner sig.

Artikel 62 – behörig domstol är Högsta kassationsdomstolen (Varhoven kasatsionen sad).

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

Artikel 52 – behörigt organ är exekutionsbiträdet.

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Artikel 61 – förfarandet för överklaganden på mellannivå enligt civilprocesslagen (kapitel 20).

Artikel 62 – förfarandet för kassationstalan enligt civilprocesslagen (kapitel 22).

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Justitieministeriet

I mål om föräldraansvar – Direktoratet för internationellt skydd av barn och internationell adoption (Дирекция Международна правна закрила на детето и международни осиновявания), ul. Slavyanska nr 1, Sofia; kontaktuppgifter – på officiell väg och per e-post, tfn: +359 29237396, +359 29237332, mpzdmo@justice.government.bg.

– I äktenskapsmål – Direktoratet för rättsligt samarbete och EU-frågor (Дирекция Международно правно сътрудничество и европейски въпроси), ul. Slavyanska nr 1, Sofia; kontaktuppgifter – på officiell väg och per e-post, tfn: +359 29237415, civil@justice.government.bg.

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

I Bulgarien krävs godkännande vid all placering av barn i landet.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Engelska och franska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

Artikel 80.3 – handlingar behöver endast översättas till bulgariska.

Artikel 81.2 – handlingar behöver endast översättas till bulgariska.

Artikel 82.4 – handlingar behöver endast översättas till bulgariska.

Artikel 91.2 – handlingar behöver endast översättas till bulgariska.

Senaste uppdatering: 10/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.