Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Kroatien

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

Artikel 103 a – första delen

I det kroatiska rättssystemet ges ingen möjlighet att upprätta sådana officiella handlingar eller överenskommelser.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

Artikel 103 a – andra delen

Administrativa myndigheter i regionerna och i staden Zagreb är behöriga att bevilja rättshjälp enligt artikel 74.2 i förordningen.

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

Artikel 36.1

Behörig domstol för att utfärda de intyg som avses i artikel 36.1 är den distriktsdomstol (općinski sudovi; sing. općinski sud) som utfärdade avgörandet intyget avser.

Artikel 66

I det kroatiska rättssystemet ges ingen möjlighet att upprätta sådana officiella handlingar eller överenskommelser.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

Behörig domstol för att rätta de intyg som avses i artiklarna 37.1 och 48.1, och behörig domstol eller myndighet för att utfärda intyg om bristande eller begränsad verkställbarhet enligt artikel 49, är den distriktsdomstol som utfärdade avgörandet intyget avser.

När det gäller meddelande om behöriga myndigheter för rättelse av officiella handlingar eller överenskommelser enligt artikel 67.1 i förordning (EU) 2019/1111 är detta ej tillämpligt i Kroatien eftersom officiella handlingar och överenskommelser inte förekommer i Kroatien och i det kroatiska rättssystemet ges ingen möjlighet att upprätta officiella handlingar eller överenskommelser (se meddelande avseende artikel 2.2.2 b och 2.2.3).

Därmed finns det inga behöriga myndigheter för rättelse av officiella handlingar eller överenskommelser enligt artikel 67.1 i förordningen.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Artikel 30.3

I Kroatien har distriktsdomstolarna materiell behörighet att erkänna utländska domar (artikel 18 i domstolslagen, Narodne Novine [NN, Kroatiens officiella kungörelseorgan] nr 28/13, 33/15, 82/15 och 67/18).

Artikel 40.2

Domstolen med territoriell behörighet att erkänna och verkställa utländska domar är domstolen inom vars domkrets den part mot vilken erkännande och verkställighet begärs har sin hemvist, eller domstolen inom vars domkrets verkställandet ska ske. Om parten mot vilken erkännande och verkställighet begärs inte har sin hemvist i Kroatien och om verkställandet inte behöver ske i Kroatien kan ansökan inges till en av domstolarna med materiell behörighet i Kroatien.

Parterna får överklaga ett avgörande om erkännande och verkställighet av en utländsk dom inom 15 dagar efter delgivning av avgörandet.

Om inget slutligt avgörande har fattats om erkännande av en utländsk dom får vilken domstol som helst inledningsvis fatta beslut om erkännande av domen under förfarandet, men endast med verkan för förfarandet i fråga.

Artikel 58.1

Distriktsdomstolarna har materiell behörighet att vägra verkställande av utländska domar i Kroatien (artikel 18 i domstolslagen, NN nr 28/13, 33/15, 82/15 och 67/18).

Artikel 61.2

Regiondomstolarna (županijski sudovi; sing. županijski sud) beslutar om överklaganden av alla avgöranden från distriktsdomstolarna i tvistemål.

Artikel 62

Ett avgörande från en regiondomstol får överklagas i form av en extraordinär granskning med Högsta domstolens (Vrhovni sud) medgivande, om överklagandet inges avseende en särskilt viktig materiell frågeställning eller en rättegångsfråga.

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

Distriktsdomstolarna har materiell behörighet att verkställa utländska domar i Kroatien (artikel 18 i domstolslagen, NN nr 28/13, 33/15, 82/15 och 67/18).

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Ett avgörande avseende begäran om vägran av verkställighet kan överklagas till regiondomstolen (regiondomstolarna i Pula, Split och Zagreb är behöriga i sådana frågor).

Ett extraordinärt överklagande kan göras i form av en extraordinär granskning.

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Den centralmyndighet som utsetts med uppgift att bistå vid tillämpningen av förordningen är ministeriet för arbetsmarknads-, pensions- och familjefrågor samt sociala frågor.

Centralmyndighetens adress och kontaktuppgifter:

Ulica grada Vukovara 78

HR-10000 Zagreb, Kroatien

E-post: pisarnica@mrosp.hr

Tfn: +385 1 5557 015, +385 1 5557 363

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

I enlighet med artikel 82 krävs inget godkännande från Kroatien om ett barn placeras med föräldrar eller nära anhöriga. För de syften som avses i artikel 82.2 i rådets förordning (EU) 2019/1111 räknas mor- och farföräldrar, föräldrars syskon, syskon och halvsyskon samt barn till syskon och halvsyskon som nära anhöriga.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Ministeriet för arbetsmarknads-, pensions- och familjefrågor samt sociala frågor, i egenskap av centralmyndighet i Kroatien, godtar meddelanden på kroatiska och på engelska vid kommunikation med andra medlemsstaters centralmyndigheter.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

Begäran och eventuell ytterligare dokumentation måste åtföljas av en översättning till kroatiska, den anmodade medlemsstatens officiella språk.

Senaste uppdatering: 02/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.