Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Cypern

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

Familjedomstolar (endast för avgöranden enligt artikel 36.1)

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

Artiklarna 37.1, 48.1 och 49 Artikel 66.1, enligt vad som anges i artikel 67.1

I samtliga fall är behöriga domstolar följande familjedomstolar i respektive distrikt:

  • Familjedomstolen i Nicosia.

Tfn: (+357) 22865601

Fax: (+357) 22302068

  • Familjedomstolen i Limassol.

Tfn: (+357) 25806185

Fax: (+357) 25305054

  • Familjedomstolen i Larnaca/Famagusta.

Tfn: (+357) 24802754

Fax: (+357) 24802800

  • Familjedomstolen i Paphos.

Tfn: (+357) 26802626

Fax: (+357) 26306395

E-post:  chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Familjedomstolarna är behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3), vägra erkännande (artikel 40.2) och att vägra verkställighet.

Appellationsdomstolens avdelning för familjerätt är behörig vid överklagande eller annat angripande som avses i artiklarna 58.1 och 61.2.

I Cypern finns inga bestämmelser om ytterligare överklagande eller annat angripande enligt artikel 62 (det finns ingen mekanism för överklagande inför domstol i tredje instans).

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

Familjedomstolarna.

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Rättsmedlet mot avgöranden beträffande ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62 är ett överklagande till appellationsdomstolens avdelning för familjerätt.

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως)

Enheten för internationellt rättsligt samarbete (Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας)

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

CYPERN

Tfn: (+357) 2280595/950

Fax: (+357) 22518356

E-post: registry@mjpo.gov.cy

Kontaktpersoner

  • Yioulika Hadjiprodromou

Juridisk handläggare

Tfn: (+357) 22805943

Fax: (+357) 22518328

E-post: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

  • Troodia Dionysiou

Kanslisekreterare

Tfn: (+357) 22805932

Fax: (+357) 22518328

E-post: tdionysiou@mjpo.gov.cy

  • Constantina Sophocleous

Kanslisekreterare

Tfn: (+357) 22805973

Fax: (+357) 22518328

E-post: csophocleous@mjpo.gov.cy

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Om ett barn flyttas från sin familj undersöker socialtjänsten barnets släktkrets (t.ex. mor- och farföräldrar samt föräldrarnas syskon) för att eventuellt placera barnet där. Om ingen medlem av barnets släktkrets visar sig vara lämplig tas även den utvidgade sociala närmiljön i beaktande. Om ingen lämplig person hittas i den utvidgade familjekretsen eller i den utvidgade sociala närmiljön placerar socialtjänsten barnet i ett godkänt familjehem eller på en institution.

När det gäller nära anhöriga (t.ex. mor- och farföräldrar) finns förenklade förfaranden för godkännande och placering.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Grekiska och engelska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

Grekiska och engelska.

Senaste uppdatering: 05/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.