Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tjeckien

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

Tjeckiens advokatsamfund (Česká advokátní komora)

Filialen i Brno

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

Tfn: +420 513 030 111
E-post: brno@cak.cz

Webbadress: https://www.cak.cz/en/

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

 • Artikel 36.1

Domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgöranden

a) Distriktsdomstolarna (okresní soud).

b) Distriktsdomstolarna (okresní soud).

c) Stadsdomstolen i Brno (Městský soud v Brně).

 • Artikel 66

Domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg om officiella handlingar eller överenskommelser

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

 • Artikel 37.1 och artikel 48.1

Domstolar som är behöriga att rätta intyg

Artikel 37.1

a) Distriktsdomstolarna (okresní soud).

b) Distriktsdomstolarna (okresní soud).

c) Stadsdomstolen i Brno (Městský soud v Brně).

Artikel 48.1 – privilegierade avgöranden

a) Distriktsdomstolarna (okresní soud) – artikel 42.1 a

b) Distriktsdomstolarna (okresní soud) – artikel 42.1 b – artikel 29.6

 • Artikel 49

Domstolar som är behöriga att utfärda intyg om bristande eller begränsad verkställbarhet

a) Distriktsdomstolarna (okresní soud) – artikel 42.1 a

b) Distriktsdomstolarna (okresní soud) – artikel 42.1 b

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

 • Artikel 30.3

Domstolar som är behöriga att erkänna avgöranden

Distriktsdomstolarna (okresní soud).

 • Artikel 40.2

Domstolar som är behöriga att vägra erkännande av avgöranden

Distriktsdomstolarna (okresní soud).

 • Artikel 58.1

Domstolar som är behöriga att vägra verkställighet av avgöranden

Distriktsdomstolarna (okresní soud).

 • Artikel 61.2

Domstolar till vilka ett överklagande av ett beslut att vägra verkställighet ska inges

Distriktsdomstolarna (okresní soud).

 • Artikel 62

Domstolar till vilka ett överklagande av ett beslut enligt artikel 61.2 ska inges

Distriktsdomstolarna (okresní soud).

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

Distriktsdomstolar och/eller exekutionstjänstemän.

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

 • Artikel 61

Överklaganden av beslut om att vägra verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Överklaganden enligt § 201 ff i lag nr 99/1963 (civilprocesslagen), i dess ändrade lydelse

 • Artikel 62

Ytterligare överklaganden av beslut om att vägra verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Talan om ogiltigförklaring enligt § 229 ff i lag nr 99/1963 (civilprocesslagen), i dess ändrade lydelse

Omprövning av överklaganden enligt § 236 ff i lag nr 99/1963 (civilprocesslagen), i dess ändrade lydelse

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Kontoret för internationellt rättsligt skydd för barn (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Tjeckien

Tfn: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

E-post: podatelna@umpod.cz

Webbadress: http://www.umpod.cz/

Kontaktpersoner:

Zdeněk Kapitán, direktör

Markéta Kačerová Nováková, biträdande direktör

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Inget svar.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Tjeckiska, slovakiska, engelska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

 • Artiklarna 80, 81, 82

Tjeckiska, slovakiska

 • Artikel 91.2

Tjeckiska, slovakiska

Senaste uppdatering: 03/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.