Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Estland

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

Upprättande av en officiell handling enligt artikel 2.2.2 b utförs av en notarie. På Notariekammarens (Notarite Koda) webbplats finns en förteckning över notarier.

Registrering av en överenskommelse enligt artikel 2.2.3 utförs av den regionala förvaltningens (maakonnakeskus) kommunala folkbokföringskontor. Du hittar en lista över dessa kontor här.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

Det finns för närvarande ingen sådan administrativ myndighet i Estland. I Estland är notariernas och folkbokföringskontorens tjänster inte kostnadsfria.

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

I Estland är det regiondomstolen som utfärdar intyg om avgöranden enligt artikel 36.1.

Intyg om en officiell handling som utfärdats av en notarie eller intyg om en officiell överenskommelse som upprättats av ett folkbokföringskontor enligt artikel 66 får utfärdas antingen av en notarie eller av den regionala förvaltningens kommunala folkbokföringskontor. Här finns en förteckning över notarier, och en förteckning över civila registerkontor finns här.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

I Estland är det regiondomstolens uppgift att rätta intyg enligt artikel 37.1 och artikel 48.1 och att utfärda intyg enligt artikel 49.

Rättelse av intyg om officiell handling som upprättats av en notarie enligt artikel 67.1 utförs av en notarie. Du hittar en förteckning över notarier här.

Det är den regionala förvaltningens kommunala myndigheter som rättar intyg om en officiell handling som upprättats av ett folkbokföringskontor enligt artikel 67.1. Du hittar en lista över dessa kontor här.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Ansökningar enligt artiklarna 30.3, 40.2 och 58.1 ska inges till regiondomstolen. Ansökan enligt artikel 61.2 ska inges till distriktsdomstolen och ansökan enligt artikel 62 ska lämnas in till högsta domstolen.

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

I Estland är exekutionstjänstemän behöriga att verkställa avgöranden. Sökanden väljer en exekutionstjänsteman från det område där gäldenären är bosatt. Exekutionstjänstemännen är verksamma i fyra regiondomstolskretsar: Harjumaa, Pärnumaa, Tartumaa och Virumaa.

En förteckning över exekutionstjänstemän finns på webbplatsen för Kammaren för exekutionstjänstemän och konkursförvaltare (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda).

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

I Estland ska överklaganden enligt artikel 61 inges till distriktsdomstolen och överklaganden enligt artikel 62 ska inges till högsta domstolen.

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

När det gäller artiklarna 77.1, 79 c, d och e samt 81 är centralmyndigheten i Estland

Justitieministeriet (Justiitsministeerium)

Avdelningen för internationellt rättsligt samarbete

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-post: central.authority@just.ee,

Tfn: (+372) 620 8183, (+372) 620 8186, (+372) 620 8190

När det gäller artikel 79 a, b, f och g samt artiklarna 80 och 82 är centralmyndigheten i Estland

Socialförsäkringsstyrelsen (Sotsiaalkindlustusamet)

Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn

E-post: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee,

Tfn: (+372) 612 1360, (+372) 531 8850, (+372) 5345 1792

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

I Estland får barn endast placeras utan förhandsgodkännande hos en förälder.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

I enlighet med artikel 91.3 godtar de estniska centralmyndigheterna meddelanden på både estniska och engelska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

I enlighet med artikel 91.2 godtas estniska och engelska som språk i översättningar av begäranden och åtföljande handlingar enligt artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg.

Senaste uppdatering: 20/07/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.