Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Finland

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

Finsk lag innehåller inga bestämmelser om officiella handlingar eller registrerade överenskommelser i den mening som avses i förordningen.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

I Finland är den administrativa myndighet som avses i artikel 74.2 socialnämnden.

Den behöriga myndighet som kan utfärda intyg om att sökandena uppfyller kraven för rättshjälp är rättshjälpsbyrån.

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

Det intyg som avses i artikel 36.1 utfärdas av den domstol eller myndighet som meddelade avgörandet eller godkände överenskommelsen.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

Domstolar som är behöriga att rätta ett intyg som utfärdats enligt artiklarna 37.1 och 48.1: den domstol eller annan myndighet som meddelade avgörandet

Domstolar som är behöriga att utfärda intyg om bristande eller begränsad verkställbarhet enligt artikel 49: den domstol eller annan myndighet som har skjutit upp eller avslagit verkställbarheten, eller enligt vars avgörande ett tidigare avgörande inte längre är verkställbart eller dess verkställbarhet är begränsad.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Domstolar som är behöriga att erkänna ett avgörande enligt artikel 30.3 och att vägra erkänna ett avgörande (artikel 40.2): tingsrätten.

Domstolar och myndigheter som är behöriga att vägra verkställighet enligt artikel 58.1: tingsrätten.

Myndigheter och domstolar som avses i artikel 61.2 i förordningen: hovrätten.

Myndigheter och domstolar som avses i artikel 62 i förordningen: högsta domstolen.

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

Om verkställigheten avser vårdnad, hemvist eller rätt till umgänge med ett barn eller återlämnande av ett barn till en annan medlemsstat: tingsrätten .

Om det har gått mindre än tre år sedan beslutet fattades om vårdnad, hemvist eller rätt till umgänge med ett barn eller om återlämnande av ett barn till en annan medlemsstat, kan verkställighet av beslutet begäras av ett exekutionsbiträde i stället för en domstol.

Om verkställigheten avser rättegångskostnader: Utsökningsmyndigheten xx xx.

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Artikel 61.2: avgöranden rörande vägran av verkställighet kan överklagas till en hovrätt. Besvärsskriften ställd till hovrätten bör ssändas till kansliet vid den tingsrätt som meddelade avgörandet.

Artikel 62: högsta domstolen. Besvärsskriften ställd till högsta domstolen bör sändas till kansliet vid den hovrätt som meddelade avgörandet.

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Justitieministeriet

Internationell rättshjälp

PL 25

00023 STATSRÅDET

Tfn: +358 9 1606 7628

Fax: +358 9 1606 7524

E-post: central.authority.om@gov.fi

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Finland har inte den kategori av nära släktingar som avses i artikel 82.2.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Engelska godtas också, utöver finska och svenska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

Artikel 91.2: Engelska godtas också, utöver finska och svenska.

Senaste uppdatering: 22/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.