Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Frankrike

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

Notarier (notaires) är behöriga att upprätta de officiella handlingar som avses i artikel 2.2.2 b.

Notarier och justitiesekreterare (greffiers) är behöriga att registrera de avtal som avses i artikel 2.2.3.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

Rättshjälpsbyrån (bureau d’aide juridictionnelle) vid distriktsdomstolen (tribunal judiciaire) där sökanden har sin hemvist, eller byrån vid den domstol som har behörighet att pröva målet.

Som undantag från regeln om en gemensam byrå har följande domstolar en egen byrå:

  • Högsta domstolen (Cour de cassation).
  • Högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’Etat).
  • Nationella asylrättsdomstolen (Cour nationale du droit d’asile).

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

Utfärdande av intyg enligt artikel 36 för ett avgörande i äktenskapsmål, ett avgörande i ett mål om föräldraansvar eller ett avgörande enligt vilket ett barn ska återlämnas:

– kanslichefen (directeur de greffe) vid den domstol som utfärdade beslutet eller godkände avtalet.

Utfärdande av intyg avseende beslut enligt artikel 66:

– distriktsdomstolens ordförande (domaren, genom delegering).

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1: kanslichefen eller den domstol som utfärdade intyget.

Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 48.1: den myndighet som utfärdade intyget.

Domstolar som är behöriga att enligt artikel 49 utfärda intyg om bristande eller begränsad verkställbarhet avseende ett avgörande för vilket ett intyg har upprättats: den myndighet som utfärdade intyget.

Domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1: distriktsdomstolens ordförande (domaren, genom delegering).

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Domstolar som är behöriga att erkänna avgöranden enligt artikel 30.3: distriktsdomstolens ordförande eller dennes ställföreträdare.

Domstolar som är behöriga att vägra erkännande enligt artikel 40.2: distriktsdomstolens ordförande eller dennes ställföreträdare.

Domstolar med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande och ytterligare överklagande eller annat angripande enligt artiklarna 58.1, 61.2 och 62: distriktsdomstolens ordförande eller dennes ställföreträdare.

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

Distriktsdomstolens ordförande eller dennes ställföreträdare.

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

I Frankrike ska överklaganden inges till appellationsdomstolen (cour d’appel).

En vägran att utfärda ett intyg för ett franskt avgörande kan hänskjutas till distriktsdomstolens ordförande om det inte var en domare som avvisade begäran. Distriktsdomstolens ordförande meddelar ett slutligt avgörande om begäran efter att ha hört eller kallat den sökande och den berörda myndigheten (artikel 509-7 i civilprocesslagen).

Om ett ytterligare överklagande framställs (artikel 62) prövas det av Högsta domstolen.

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

För hela förordningen, förutom gränsöverskridande placeringar

Ministère de la Justice (justitieministeriet)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (direktoratet för civilrättsliga frågor m.m.)

Département de l’Entraide, du droit international privé et européen, DEDIPE (byrån för ömsesidig rättslig hjälp, internationell privaträtt och EU-rätt)

13 place Vendôme

FR-75042 Paris Cedex 01

E-post: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Tfn +33 144776105

För gränsöverskridande placeringar

Ministère de la Justice (justitieministeriet)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (direktoratet för rättsligt skydd för unga)

Bureau des affaires judiciaires et de la législation (kontoret för rättsliga frågor och lagstiftning)

Postadress: 13 place Vendôme, FR-75042 Paris Cedex 01

Kontorsadress: Le Millénaire, 35 rue de la gare, FR-75019 Paris

Tfn +33 170228984

eller +33 170227582

E-post: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Det finns inga andra kategorier av nära anhöriga utöver föräldrar.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Franska och engelska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

Franska och engelska.

Senaste uppdatering: 29/08/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.