Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

  • Myndighet som avses i artikel 2.2.2 b: alla administrativa myndigheter och medborgarkontor (KEP). Dessutom advokater och notarier, enligt de bestämmelser som gäller när de utför sina uppgifter.
  • Myndighet som avses i artikel 2.2.3: behörig förstainstansdomstol med ensamdomare (monomelés protodikeío) eller en notarie.
  • Myndighet som avses i artikel 2.2.2 b: –

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

I Grekland medverkar inga administrativa myndigheter i förfarandet för att bevilja rättshjälp. Domstolar med territoriell och materiell behörighet är behöriga myndigheter.

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

Behörigt organ för utfärdande av intyg enligt artikel 36.1 är den domstol som meddelade avgörandet eller den myndighet (notarie) som utfärdade handlingen.

Behörigt organ för utfärdande av intyg enligt artikel 66 är den domstol som meddelade avgörandet eller den myndighet (notarie) som utfärdade handlingen.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

Den domstol som är behörig att rätta eller återkalla intyg är den domstol som meddelade avgörandet.

Den domstol som är behörig att utfärda ett intyg om bristande eller begränsad verkställbarhet för ett avgörande för vilket ett intyg har utfärdats är den domstol som meddelande avgörandet.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Den domstol som är behörig att erkänna ett avgörande (artikel 30.3), vägra erkännande (artikel 40.2) och vägra verkställighet (artikel 58.1) är förstainstansdomstolen med ensamdomare på den ort där den person mot vilken verkställighet begärs är bosatt. Om personens bostadsort är okänd beaktas hans eller hennes bostadsregion. Om även denna är okänd är förstainstansdomstolen med ensamdomare i Aten behörig domstol.

Behörig domstol för överklagande eller annat angripande (artikel 61.2) är appellationsdomstolen (efeteío).

Behörig domstol för ytterligare överklagande eller annat angripande (artikel 62) är Högsta domstolen (Áreios Págos).

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

Behörig myndighet för verkställighet är exekutionstjänstemän (dikastikós epimelitís).

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Ett överklagande eller annat angripande enligt artikel 61 inges (i form av ett överklagande [éfesi]) till appellationsdomstolen och ytterligare överklagande eller annat angripande enligt artikel 62 inges (i form av ett kassationsbesvär [anaíresi]) till Högsta domstolen.

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Centralmyndighet vid tillämpning av artikel 76 är avdelningen för internationell privaträtt (Tmíma Idiotikoú Dikaíou) vid justitieministeriet (Ypourgeío Dikaiosýnis).

Chef för direktoratet för särskilda rättsliga frågor (Diéfthynsi Eidikón Nomikón Zitimáton):

Vasilios Sarigiannidis

Chef för avdelningen för internationell privaträtt:

Xanthippi Pappa

Mesogeion 96, 11527 Aten

Tfn: +30 213 130 7312, +30 213 130 7480

E-post: vsarigiannidis@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Grekland har inte beslutat att det godkännande som avses i punkt 1 inte krävs för placering hos någon annan än en förälder.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Grekiska, engelska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

  • Artikel 80.3: Grekiska
  • Artikel 81.2: Grekiska
  • Artikel 82.4: Grekiska
  • Artikel 91.2: –
Senaste uppdatering: 17/07/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.