Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Ungern

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

Inte relevant i ungersk lagstiftning.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

Inte relevant i ungersk lagstiftning.

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

Intyg enligt bilaga II utfärdas av förstainstansdomstolen (artikel 36.1 a). Intyg enligt bilaga III utfärdas av förstainstansdomstolen och den behöriga förmyndarskapsmyndigheten (artikel 36.1 b). Intyg enligt bilaga IV utfärdas av förstainstansdomstolen (centrala distriktsdomstolen i Pest) (artikel 36.1 c). Artikel 66 är inte relevant i ungersk lagstiftning.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

Intyg enligt bilaga II utfärdas av förstainstansdomstolen (artikel 37.1). Intyg enligt bilaga III rättas av förstainstansdomstolen, och de myndighetskontor i Budapest och regionerna som agerar i egenskap av barnskydds- och förmyndarskapskontor rättar intyg enligt bilaga III som utfärdats av förmyndarskapsmyndigheten inom deras behörighetsområde (artikel 37.1). Intyg enligt bilaga IV rättas av förstainstansdomstolen (centrala distriktsdomstolen i Pest) (artikel 37.1). Intyg enligt bilaga V rättas av förstainstansdomstolen, och de myndighetskontor i Budapest och regionerna som agerar i egenskap av barnskydds- och förmyndarskapskontor rättar intyg enligt bilaga V som utfärdats av förmyndarskapsmyndigheten inom deras behörighetsområde (artikel 48.1). Intyg enligt bilaga VI rättas av förstainstansdomstolen (artikel 48.1). Intyg enligt bilaga VII utfärdas av förstainstansdomstolen och den behöriga förmyndarskapsmyndigheten (artikel 49.1). Artikel 66 är inte relevant i ungersk lagstiftning.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Angående artikel 30.3: Den domstol som är behörig är den distriktsdomstol som är verksam vid sätet för den regionala domstol där svaranden har sin domicil i Ungern eller, om detta inte är möjligt, där svaranden har sin hemvist (i Budapest är detta den centrala distriktsdomstolen i Buda). I annat fall är den behöriga domstolen den distriktsdomstol som är verksam vid sätet för den regionala domstol där sökanden har sin domicil i Ungern eller, om detta inte är möjligt, där sökanden har sin hemvist (i Budapest är detta den centrala distriktsdomstolen i Buda). Om sökanden inte har sin domicil, sitt säte eller sin hemvist i Ungern är den behöriga domstolen den centrala distriktsdomstolen i Buda.

Angående artikel 52: Med undantag för avgöranden, officiella handlingar eller överenskommelser om umgänge är den behöriga domstolen den distriktsdomstol som är verksam vid sätet för den regionala domstol där den förpliktade parten eller barnet har sin hemvist (i Budapest är detta den centrala distriktsdomstolen i Buda). När det gäller avgöranden, officiella handlingar eller överenskommelser om umgänge är den behöriga domstolen den distriktsdomstol där det barn som berörs av umgänget har sin domicil i Ungern eller, om detta inte är tillämpligt, har sin hemvist i Ungern eller, om detta inte kan fastställas, den centrala distriktsdomstolen i Buda.

Angående artikel 40.2: Den domstol som är behörig är den distriktsdomstol som är verksam vid sätet för den regionala domstol där svaranden har sin domicil i Ungern eller, om detta inte är möjligt, där svaranden har sin hemvist (i Budapest är detta den centrala distriktsdomstolen i Buda). I annat fall är den behöriga domstolen den distriktsdomstol som är verksam vid sätet för den regionala domstol där sökanden har sin domicil i Ungern eller, om detta inte är möjligt, där sökanden har sin hemvist (i Budapest är detta den centrala distriktsdomstolen i Buda). Om sökanden inte har sin domicil, sitt säte eller sin hemvist i Ungern är den behöriga domstolen den centrala distriktsdomstolen i Buda.

Angående artikel 58.1: Ansökan ska inges till den domstol som beslutar om verkställighet.

Angående artikel 61.2: Överklaganden ska inges till förstainstansdomstolen och avgörs av den regionala domstolen.

Angående artikel 62: Begäran om omprövning ska inges till den domstol som meddelade avgörandet i första instans och avgörs av högsta domstolen.

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

Med undantag för avgöranden, officiella handlingar eller överenskommelser om umgänge är den behöriga domstolen den distriktsdomstol som är verksam vid sätet för den regionala domstol där den förpliktade parten eller barnet har sin hemvist (i Budapest är detta den centrala distriktsdomstolen i Buda). När det gäller avgöranden, officiella handlingar eller överenskommelser om umgänge är den behöriga domstolen den distriktsdomstol där det barn som berörs av umgänget har sin domicil i Ungern eller, om detta inte är tillämpligt, har sin hemvist i Ungern eller, om detta inte kan fastställas, den centrala distriktsdomstolen i Buda.

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Angående artikel 61: Överklagande.

Angående artikel 62: Omprövning.

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Med undantag för ärenden som rör återlämnande av barn som bortförts utomlands och återlämnande av barn som förts till Ungern, inrikesministeriet (adress: 1054 Budapest Báthory utca 10, postadress: 1884 Budapest, Pf. 1., tfn.: +36-1-795-5468, +36-1-795-3155; e-post gyergyam@bm.gov.hu).

För ärenden som rör återlämnande av barn som bortförts utomlands och återlämnande av barn som förts till Ungern, justitieministeriet (adress: 1054 Budapest Báthory utca 12, postadress: 1357 Budapest, Pf. 2., tfn.: +36-1-795-5397, +36-1-795-3188 , fax: +36-1-550-3946; e-post nmfo@im.gov.hu).

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Inte relevant i ungersk lagstiftning.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Engelska och ungerska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

Ungerska.

Senaste uppdatering: 02/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.