Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Irland

Innehåll inlagt av
Irland

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

Ingen myndighet har särskilt bemyndigats för detta ändamål enligt irländsk lag eftersom de relevanta familjerättsliga frågorna behandlas av de irländska domstolarna.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

Rättshjälpen är den behöriga rättshjälpsbeviljande myndighet som avses i artikel 74.2. The Legal Aid Board (LAB) kan kontaktas enligt följande:

Quay Street, (Head Office)
Cahirciveen,
Co. Kerry.
V23 RD36
Tfn: 066 947 1000
LoCall: 0818 615 200
info@legalaidboard.ie

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

Behöriga domstolar är följande:

Utfärdande av intyg – artikel 36.1

– ett avgörande i äktenskapsmål med användning av formuläret i bilaga II –

grevskapsdomstolarna (Circuit Court) eller High Court,

– ett avgörande i ett mål om föräldraansvar med användning av formuläret i bilaga III –

distriktsdomstolarna (District Court), grevskapsdomstolarna eller High Court,

– ett avgörande enligt vilket ett barn ska återlämnas enligt artikel 2.1 a och, i tillämpliga fall, interimistiska åtgärder ska vidtas, däribland säkerhetsåtgärder, som beslutats i enlighet med artikel 27.5 och som åtföljer avgörandet, med användning av formuläret i bilaga IV:

High Court

Utfärdande av intyg – artikel 66.1

– i äktenskapsfrågor med användning av formuläret i bilaga VIII,

Ingen domstol eller myndighet enligt irländsk lag är behörig att utfärda intyg för de officiella handlingar eller överenskommelser i äktenskapsfrågor som avses i artikel 66.1 a

– en officiell handling eller en överenskommelse i frågor som rör föräldraansvar med hjälp av formuläret i bilaga IX –

distriktsdomstolen (District Court), grevskapsdomstolen eller High Court,

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

Rättelse av intyg – artikel 37.1

Den domstol som har utfärdat intyget i enlighet med artikel 36.1 får rätta det intyg som den har utfärdat i enlighet med artikel 37.1

 • distriktsdomstolen,
 • grevskapsdomstolen,
 • High Court

Rättelse eller återkallelse av intyg – artikel 48.1

Den domstol som utfärdade intyget:

 • distriktsdomstolen,
 • grevskapsdomstolen,
 • High Court.

Intyg om bristande eller begränsad verkställbarhet (av ett avgörande som intygats i enlighet med artikel 47) (artikel 49)

Den domstol som utfärdade intyget:

 • distriktsdomstolen,
 • grevskapsdomstolen,
 • High Court

Ingen domstol eller myndighet enligt irländsk lag är behörig att utfärda intyg för de officiella handlingar eller överenskommelser i äktenskapsfrågor som avses i artikel 66.1 a

Den domstol som utfärdade intyget angående officiell handling eller överenskommelse i frågor som rör föräldraansvar enligt artikel 66.1 b får rätta intyget i enlighet med artikel 67.1

 • distriktsdomstolen,
 • grevskapsdomstolen,
 • High Court

Artikel 66.3 jämförd med artikel 37.1:

 • distriktsdomstolen,
 • grevskapsdomstolen,
 • High Court

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Artikel 30.3 – ansökan om avgörande om att det inte finns några skäl för att vägra erkännande: ansökningar enligt artikel 30.3 ska inges till följande domstolar:

– i Irland, High Court.

Artikel 52: Verkställighet: Ansökningar enligt artikel 52 ska göras vid följande domstolar

– i Irland, High Court.

Artikel 40.1: Vägran av erkännande Ansökningar enligt artikel 40.1 ska inges till följande domstolar:

– i Irland, High Court.

Artikel 58.1: Vägran av verkställighet ansökningar enligt artikel 58.1 ska inges till följande domstolar:

– i Irland, High Court.

Artikel 61.2: Överklagande eller annat angripande – vägran av verkställighet:

Appellationsdomstolen (Court of Appeal)

Artikel 62: möjlighet att överklaga till högsta domstolen (Supreme Court) under begränsade omständigheter – avgörandet måste röra ett ärende av allmänt intresse, eller ett överklagande ligger i rättvisans intresse.

– I Irland, högsta domstolen.

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

I Irland, —High Court

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Ett överklagande i första instans kan göras till High Court.

I Irland kan en rättsfråga överklagas till appellationsdomstolen (emellertid ska påpekas att enligt bestämmelserna i den irländska konstitutionen ska högsta domstolen vara behörig att överklaga ett avgörande från High Court om den anser att särskilda omständigheter föreligger som motiverar ett direkt överklagande.  Högsta domstolen ska också vara behörig att pröva ett beslut av appellationsdomstolen om den anser att vissa villkor i konstitutionen är uppfyllda.)

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Centralmyndigheten för internationella bortföranden av barn

Department of Justice
51 St. Stephen's Green
Dublin 2
Irland

Tfn: + 353 1 859-2232

Fax: + 353 1 479-0201

e-postadress: internationalchildabduction@justice.ie
Internet: https://www.justice.ie

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Ej tillämplig. Irland har inte utnyttjat möjligheten i artikel 82 att undanta vissa kategorier av nära släktingar från kravet att inhämta godkännande vid gränsöverskridande placering av barn i Irland.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Engelska, iriska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

Engelska, iriska.

Senaste uppdatering: 17/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.