Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Italien

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

a) De myndigheter som avses i artikel 2.2.2 b och 2.2.3

– Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en offentlig handling som avses i artikel 2.2.2 b: notarie (notaio), folkbokföringsmyndighet (ufficiale dello stato civile), domstol (autorità giudiziaria).

– Offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3: folkbokföringsmyndighet, domstol (allmän domstol [Tribunale] och allmän åklagare [Procura della Repubblica]).

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

a) De myndigheter som avses i artikel 74.2

– Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2: inga.

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg enligt artiklarna 36.1 och 66 samt domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artiklarna 37.1, 48.1, 49 och 66.3 jämförda med artikel 37.1.

– Domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg enligt artiklarna 36.1 och 66: allmän domstol, allmän åklagare, folkbokföringsmyndigheten.

– Domstolar som är behöriga att rätta intyg enligt artiklarna 37.1 och 48.1 och allmänna domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49: allmän domstol, allmän åklagare och folkbokföringsmyndigheten.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

– Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artiklarna 37.1 och 48.1: allmän domstol, allmän åklagare och folkbokföringsmyndigheten.

– Domstolar som är behöriga att utfärda ett intyg om uppskjutande eller begränsning av ett avgörande för vilket ett intyg har upprättats enligt artikel 49: allmän domstol.

– Domstolar eller myndigheter som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 67.1, utfärdade enligt artikel 66.1: allmän domstol, allmän åklagare och folkbokföringsmyndigheten.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

c) Domstolar som avses i artiklarna 30.3, 52, 40.1, 58.1 och 62 samt domstolar som avses i artikel 61.2

– Domstolar som avses i artiklarna 30.3, 52, 40.1, 58.1 och 62 samt myndigheter och domstolar som avses i artikel 61.2: allmän domstol och appellationsdomstolen (Corte di Appello).

– Domstolar som avses i artikel 62: Kassationsdomstolen (Corte di Cassazione).

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

d) Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

Allmän domstol och appellationsdomstolen

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

e) De rättsmedel som avses i artiklarna 61 och 62

Avseende artikel 61: överklagande till appellationsdomstolen med geografisk behörighet; avseende artikel 62: överklagande till Kassationsdomstolen (Corte Suprema di Cassazione).

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

f) Namn på, adress till och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 76.

Centralmyndighet för hela Italien är avdelningen för ungdomsrättsvård och samhällstjänst (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità).

Via Damiano Chiesa 24

00136 Rom

Tfn: +39 (0)6 68188326; (0)6 68188331; (0)6 68188335

Fax: +39 (0)6 68808085

E-post: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Certifierad e-postadress: prot.dgmc@giustiziacert.it

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Utöver föräldrar finns det inga kategorier av släktingar i Italien för vilka placering av barn inte kräver godkännande.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

h) Språk som godtas i meddelanden till centralmyndigheterna enligt artikel 91.3

Italienska, engelska och franska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

i) Språk som godtas för översättningar enligt artiklarna 80.3, 81.2, 82.4 och 91.2

Inga uppgifter lämnas.

Senaste uppdatering: 11/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.