Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Lettland

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

Under de förhållanden som anges i § 325 i lagen om notarier (Notariāta likums) är auktoriserade notarier (zvērināts notārs) behöriga att upplösa ett äktenskap och utfärda ett intyg om äktenskapsskillnad.

Lagen om notarier (tillsammans med en översättning till engelska) finns på Notariāta likums (likumi.lv).

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Rättshjälpsmyndigheten (Juridiskās palīdzības administrācija).

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

Ett intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 a i förordningen utfärdas av den domstol som meddelade avgörandet.

Ett intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 b i förordningen utfärdas av den domstol som meddelade avgörandet. Om avgörandet meddelades av en familjedomstol (bāriņtiesa) enligt artikel 1.2 b, c, d eller e utfärdas motsvarande intyg enligt artikel 36.1 b av den familjedomstol som utfärdade avgörandet.

Ett intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 c i förordningen utfärdas av Rigas stadsdomstol (Rīgas pilsētas tiesa).

Ett intyg för en officiell handling i äktenskapsmål enligt artikel 66.1 a i förordningen utfärdas av en auktoriserad notarie.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

Den domstol som är behörig att rätta ett intyg som avses i artikel 37 i förordningen är domstolen som meddelade beslut om att rätta det.

Den domstol som är behörig att rätta eller återkalla ett intyg som avses i artikel 48.1 i förordningen är domstolen som meddelade beslut om att rätta eller återkalla det.

Den domstol som är behörig att utfärda ett intyg om bristande eller begränsad verkställbarhet enligt vad som anges i artikel 49 i förordningen är domstolen som meddelade beslut om att utfärda det.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Behörig domstol enligt artiklarna 30.3, 40.2 och 58.1 i förordningen är distriktsdomstolen (rajona [pilsētas] tiesa) inom vars domkrets avgörandet ska verkställas eller den tilltalade har sin officiellt angivna bosättning (deklarētā dzīvesvieta), eller – om uppgift saknas – där den tilltalade har sin bosättning (dzīvesvieta) eller sitt säte (juridiskā adrese).

Ett avgörande från förstainstansdomstolen om erkännande av ett avgörande från en utländsk domstol kan överklagas i form av ett ytterligare klagomål (blakus sūdzība). Ett sådant ytterligare klagomål ska inges till den domstol som meddelade avgörandet och ställas till relevant appellationsdomstol. Appellationsdomstolens beslut om det ytterligare klagomålet kan överklagas genom att inge ett ytterligare klagomål till Högsta domstolen (Augstākā tiesa).

Ett avgörande från förstainstansdomstolen om att vägra erkänna eller verkställa ett avgörande från en utländsk domstol kan överklagas i form av ett ytterligare klagomål. Ett sådant ytterligare klagomål ska inges till den domstol som meddelade avgörandet och ställas till relevant appellationsdomstol (artikel 61 i förordningen).

Ett avgörande från en regional domstol (apgabaltiesa) om erkännande av en dom från en utländsk domstol kan endast överklagas genom att inge ett ytterligare klagomål till Högsta domstolen (artikel 62 i förordningen).

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

Auktoriserade exekutionsbiträden.

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Den domstol som är behörig enligt artikel 61 i förordningen är den relevanta appellationsdomstolen. Ett sådant ytterligare klagomål ska inges till den domstol som meddelade avgörandet, men ska ställas till relevant appellationsdomstol.

Ett avgörande från en regional domstol om erkännande av en dom från en utländsk domstol kan endast överklagas genom att inge ett ytterligare klagomål till Högsta domstolen (artikel 62 i förordningen). Ett ytterligare klagomål ska inges till den regionala domstol som meddelade avgörandet som överklagas, men ska ställas till relevant kassationsdomstol (kasācijas instances tiesa).

Både vad gäller artikel 61 och artikel 62 i förordningen kan ett ytterligare klagomål inges inom tio dagar från det datum avgörandet meddelades. Om ett domstolsavgörande har skickats till en deltagare i ett mål enligt § 56.2 i civilprocesslagen (Civilprocesa likums) (dvs. en person vars bosättningsort eller vistelseort inte är i Lettland) kan denne inge ett ytterligare klagomål inom femton dagar från det datum utskriften av avgörandet utfärdades.

När ett ytterligare klagomål inges måste en säkerhet på 70 euro betalas.

Ytterligare klagomål prövas i ett skriftligt förfarande. Domstolen meddelar tidpunkt för prövningen av det ytterligare klagomålet till parterna i målet. En kopia av avgörandet överlämnas till parterna i målet inom tre dagar från det datum prövningen sker. Avgörandet avseende det ytterligare klagomålet kan inte överklagas och får verkan när det antas.

Förfarandet för att inge och pröva ett ytterligare klagomål behandlas i kapitel 55 i civilprocesslagen.

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Centralmyndighet enligt förordningen är

Lettlands justitieministerium (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija)

Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

E-post: pasts@tm.gov.lv

Tfn: +371 67036802

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Enligt Lettlands lagstiftning krävs i regel godkännande för att placera ett barn med någon av barnets släktingar, personer som barnet har ett nära förhållande till eller andra personer. Ett undantag görs dock när det gäller placeringens varaktighet. I enlighet med § 451 i lagen om skydd av barns rättigheter (Bērnu tiesību aizsardzības likums) får nämligen föräldrar placera ett barn i någon annans vårdnad i Lettland under högst tre månader. I sådana fall måste en av föräldrarna utfärda en fullmakt där det anges i vilken utsträckning föräldrarna beviljar denna person befogenhet att ta tillvara barnets intressen.

Detta villkor är endast tillämpligt på barn som föräldrar har vårdnaden om och i fall där barnet placeras i någon annans vårdnad under högst tre månader.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Lettiska och engelska kan användas för meddelanden.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

En översättning till lettiska bifogas begäranden som avses i artikel 80.1 och 80.2 samt eventuella följedokument.

En översättning till lettiska bifogas begäran som avses i artikel 81.1 samt eventuella följedokument.

En översättning till lettiska bifogas begäran som avses i artikel 82.1 samt eventuella följedokument.

Intygens fritextfält måste översättas till lettiska.

Senaste uppdatering: 25/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.