Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Litauen

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

De behöriga myndigheter som avses i artikel 2.2.2 b (officiell handling) i förordningen är notarier. Information om notarier som är verksamma i Republiken Litauen finns på Litauens notariekammares webbplats:

Det finns för närvarande inga bestämmelser i litauisk nationell lagstiftning för de ”överenskommelser” som avses i artikel 2.2.3.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

Den statligt garanterade rättshjälpstjänsten (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) (rättshjälpstjänsten) är den myndighet som beviljar den rättshjälp som avses i artikel 74.2 i förordningen. Ansökningar om sekundär statligt garanterad rättshjälp inges till rättshjälpstjänstens territoriella avdelningar:

 • Vilniusavdelningen (Odminių g. 3, Vilnius; tfn (+370) 700 00 211),
 • Kaunasavdelningen (Kęstučio g. 21, Kaunas; tfn (+370) 700 00 177),
 • Klaipėdaavdelningen (Vilties g. 10, Klaipėda; tfn (+370) 700 00 191),
 • Šiauliaiavdelningen (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai; tfn (+370) 700 00 214).

Information om de kommuner som betjänas av rättshjälpstjänstens territoriella avdelningar finns på rättshjälpstjänstens webbplats:

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

Den distriktsdomstol (apylinkės teismas) som meddelade avgörandet är behörig att utfärda intyget enligt artikel 36.1 a och b, medan den regionala domstolen i Vilnius (apygardos teismas), om denna meddelade avgörandet, är behörig att utfärda intyget enligt artikel 36.1 c.

Information om Litauens domstolar och deras geografiska jurisdiktioner finns på det litauiska domstolsväsendets webbplats:

De notarier som har intygat de officiella handlingarna är behöriga att utfärda intyg enligt artikel 66 i förordningen.

De notarier som har intygat de officiella handlingarna är behöriga att rätta intygen enligt artikel 67.1 i förordningen.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

Den distriktsdomstol som meddelade avgörandet eller den regionala domstolen i Vilnius, om denna meddelade avgörandet, är behörig att rätta intyget enligt artikel 37.1 i förordningen.

Den distriktsdomstol som meddelade avgörandet är behörig att rätta intyget enligt artikel 48.1 i förordningen.

Den distriktsdomstol som meddelade avgörandet är behörig att utfärda intyget om bristande eller begränsad verkställbarhet enligt artikel 49 i förordningen.

Information om Litauens domstolar och deras geografiska jurisdiktioner finns på det litauiska domstolsväsendets webbplats:

De notarier som har intygat de officiella handlingarna är behöriga att utfärda intyg enligt artikel 66 i förordningen.

De notarier som har intygat de officiella handlingarna är behöriga att rätta intygen enligt artikel 67.1 i förordningen.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Den behöriga domstol som avses i artikel 30.3 i förordningen är Litauens appellationsdomstol (apeliacinis teismas).

Den behöriga domstol som avses i artikel 40.2 i förordningen är Litauens appellationsdomstol.

De behöriga myndigheter eller domstolar som avses i artikel 58.1 i förordningen är

 • Litauens appellationsdomstol, om ansökan om vägran av verkställighet grundar sig på artikel 39 i förordningen eller på andra grunder som anges i förordningen,
 • exekutionstjänstemän, om ansökan om vägran av verkställighet grundar sig på andra skäl som anges i nationell lagstiftning och som är tillåtna enligt förordningen.

De behöriga domstolar som avses i artikel 61.2 är

 • Litauens appellationsdomstol, om ansökan om vägran av verkställighet grundar sig på artikel 39 i förordningen eller på andra grunder som anges i förordningen,
 • distriktsdomstolarna genom de exekutionstjänstemän som verkställer avgörandet, om ansökan om vägran av verkställighet grundar sig på andra skäl som anges i nationell lagstiftning och som är tillåtna enligt förordningen.

De behöriga domstolar som avses i artikel 62.2 är

 • Litauens högsta domstol (Aukščiausiasis Teismas), om ansökan om vägran av verkställighet grundar sig på artikel 39 i förordningen eller på andra grunder som anges i förordningen,
 • distriktsdomstolarna, och därefter Litauens högsta domstol, om ansökan om vägran av verkställighet grundar sig på andra skäl som anges i nationell lagstiftning och som är tillåtna enligt förordningen.

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

De behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52 i förordningen är exekutionstjänstemän. Information om exekutionstjänstemän som är verksamma i Litauen och deras geografiska jurisdiktioner finns på Litauens exekutionstjänstemannakammares webbplats:

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Följande rättsmedel avses i artikel 61:

 • Om ansökan om vägran av verkställighet grundar sig på artikel 39 i förordningen eller andra skäl som anges i förordningen – en begäran om omprövning av Litauens appellationsdomstols avgörande om ansökan om vägran av verkställighet, som kan inges inom trettio dagar från den dag då avgörandet meddelades parten. Denna begäran granskas av en panel bestående av tre domare vid Litauens appellationsdomstol. Bestämmelserna om prövning av enskilda klagomål gäller i tillämpliga delar för behandlingen av dessa begäranden. I samtliga fall är det den domstol som prövade begäran om omprövning av avgörandet om ansökan om vägran av verkställighet som meddelar avgörandet. Detta avgörande blir slutgiltigt den dag det meddelas.
 • Om ansökan om vägran av verkställighet grundar sig på andra skäl som anges i nationell lagstiftning och som är tillåtna enligt förordningen – ett klagomål om exekutionstjänstemannens beslut rörande ansökan om vägran av verkställighet, som kan inges till exekutionstjänstemannen inom tjugo dagar från den dag då den person som inger klagomålet fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om exekutionstjänstemannens beslut rörande ansökan om vägran av verkställighet, men inte senare än nittio dagar efter den dag då handlingen i fråga utfördes. Exekutionstjänstemannen prövar klagomålet inom fem arbetsdagar från mottagandet av klagomålet och utfärdar ett beslut om det. Om exekutionstjänstemannen helt eller delvis avvisar klagomålet vidarebefordras klagomålet och exekutionstjänstemannens beslut till den distriktsdomstol som är behörig i det område där exekutionstjänstemannens kontor är beläget senast den arbetsdag som följer på utfärdandet av beslutet.

Följande rättsmedel avses i artikel 62:

 • Om ansökan om vägran av verkställighet grundar sig på artikel 39 i förordningen eller andra skäl som anges i förordningen kan Litauens appellationsdomstols avgörande om ansökan om vägran av verkställighet överklagas genom kassationsbesvär i enlighet med de regler som gäller för kassationsdomstolens överläggningar. Ett kassationsbesvär till Litauens högsta domstol får inges inom tre månader från den dag då det beslut som överklagas antogs.
 • Om ansökan om vägran av verkställighet grundar sig på andra skäl som anges i nationell lag och som tillåts enligt förordningen får ett separat överklagande av distriktsdomstolens avgörande om exekutionstjänstemannens beslut rörande ansökan om vägran av verkställighet inges inom sju arbetsdagar från den dag då avgörandet meddelades parten. Detta separata överklagande till den regionala domstolen inges via den distriktsdomstol vars avgörande överklagas. Den regionala domstolens avgörande om det separata överklagandet av distriktsdomstolens avgörande kan överklagas genom kassationsbesvär i enlighet med de regler som gäller för kassationsdomstolens överläggningar. Ett kassationsbesvär till Litauens högsta domstol får inges inom tre månader från den dag då det beslut som överklagas antogs.

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Namn, adress och kommunikationssätt för de centralmyndigheter som utsetts enligt artikel 76 i förordningen:

– Republiken Litauens justitieministerium är den centralmyndighet som ansvarar för att ge information om nationella lagar, förfaranden och tjänster som finns att tillgå i frågor som rör föräldraansvar enligt artikel 77.1 i förordningen. Adress: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius, tfn (+370 5) 266 29 81, fax: (+370 5) 262 59 40, e-post: rastine@tm.lt,, information per post och e-post; information på justitieministeriets webbplats på litauiska: https://tm.lrv.lt/lt, på engelska: https://tm.lrv.lt/en.

– Den statliga tjänsten för skydd av barnets rättigheter och adoption vid ministeriet för social trygghet och sysselsättning (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) är den centralmyndighet som ansvarar för att utföra de andra uppgifter som fastställs för centralmyndigheter i förordningen. Adress: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius, tfn: (+370 5) 231 0928, e-post: info@vaikoteises.lt; information per post och e-post; information på webbplatsen för den statliga tjänsten för skydd av barnets rättigheter och adoption vid ministeriet för social trygghet och sysselsättning på litauiska: https://vaikoteises.lt/, på engelska: https://vaikoteises.lrv.lt/en/.

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Det finns inga bestämmelser enligt litauisk lag rörande de kategorier av nära släktingar som avses i artikel 82.2, där den behöriga litauiska myndighetens samtycke inte skulle krävas för placering av ett barn.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Engelska, såväl som litauiska, godtas i meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

Det språk som godtas för översättningar enligt artiklarna 80.3, 81.2, 82.4 och 91.2 är litauiska.

Senaste uppdatering: 26/07/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.