Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Luxemburg

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

Myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling enligt artikel 2.2.2 b

Alla notarier som är medlemmar i Storhertigdömet Luxemburgs notariekammare (Chambre des Notaires).

Myndigheter med befogenhet att registrera en överenskommelse enligt artikel 2.2.3

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1

Ordföranden för distriktsdomstolen (Tribunal d’arrondissement).

Domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser enligt artikel 66

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

Domstolar som är behöriga att rätta intyg enligt artikel 37.1

Den domstol som upprättade intyget.

Domstolar som är behöriga att rätta intyg enligt artikel 48.1

Den domstol som upprättade intyget.

Domstolar som är behöriga att utfärda ett intyg om uppskjutande eller begränsning av ett avgörande för vilket ett intyg har upprättats enligt artikel 49

Den domstol som upprättade intyget.

Domstolar eller myndigheter som är behöriga att rätta intyg enligt artikel 66.3 jämförd med artikel 37.1

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Domstolar som är behöriga att erkänna ett avgörande (artikel 30.3)

Distriktsdomstolen i civilrättsliga frågor (Tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile)

Behöriga verkställande domstolar enligt artikel 52

Ej tillämpligt.

Domstolar som är behöriga att vägra erkännande (artikel 40.2)

Distriktsdomstolen i civilrättsliga frågor.

Domstolar som är behöriga att vägra verkställighet av ett avgörande (artikel 58.1)

Distriktsdomstolen i civilrättsliga frågor.

Domstolar som är behöriga att pröva överklaganden av avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet (artikel 61.2)

Appellationsdomstolen i civilrättsliga frågor (Cour d’appel siégeant en matière civile).

Domstolar som är behöriga att pröva ytterligare överklaganden av ett avgörande som meddelats om ett överklagande enligt artikel 61 (artikel 62)

Högsta domstolen (kassationsdomstolen - Cour de Cassation).

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

Alla exekutionstjänstemän som är medlemmar i Storhertigdömet Luxemburgs exekutionstjänstemannakammare (Chambre des Huissiers).

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet (artikel 61)

Det överklagande som föreskrivs enligt artikel 61 ska inges till följande domstol:

– i Luxemburg, appellationsdomstolen i civilrättsliga frågor (Cour d’appel siégeant en matière civile).

Rättsmedel mot avgöranden som meddelats om överklaganden enligt artikel 61 (artikel 62)

Såsom föreskrivs i artikel 61 kan ett avgörande som meddelats om ett överklagande angripas

– i Luxemburg, genom överklagande av en rättsfråga (pourvoi en cassation).

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Allmänna åklagarmyndigheten (Procureur Général d’Etat) är den utsedda centralmyndigheten.

Allmänna åklagarmyndigheten

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxemburg

Telefon: +352 47 59 81-2393/-2329

Fax: +352 47 05 50

E-post:parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Franska, tyska och engelska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

Franska och tyska.

Senaste uppdatering: 16/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.