Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Malta

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

Maltas rättshjälpsbyrå

188/189 Triq l-Ifran, Valletta VLT1455, Malta

Telefon: +356 22471500

E-post: info.legalaidmalta@gov.mt

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

De domstolar som är behöriga att utfärda intyg för ett avgörande enligt artikel 36.1 är tvistemålsdomstolen (familjeavdelningen) för Malta och Court of Magistrates (Gozo) (familjeavdelningen) (högre instans) för Gozo.

Domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser enligt artikel 66: ej tillämpligt.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

De domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 är: Tvistemålsdomstolen (familjeavdelningen) för Malta och Court of Magistrates (Gozo) (familjeavdelningen) (högre instans) för Gozo.

De domstolar som är behöriga att rätta intyg enligt artikel 48.1 är: Tvistemålsdomstolen (familjeavdelningen) för Malta och Court of Magistrates (Gozo) (familjeavdelningen) (högre instans) för Gozo.

De domstolar som är behöriga att utfärda intyg om bristande eller begränsad verkställbarhet för ett avgörande för vilket ett intyg har utfärdats enligt artikel 49 är tvistemålsdomstolen (familjeavdelningen) för Malta och Court of Magistrates (Gozo) (familjeavdelningen) (högre instans) för Gozo.

Domstolar och myndigheter som är behöriga att enligt artikel 67.1 rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1: ej tillämpligt.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Artikel 30.3, artikel 40.2 och artikel 58.1: De domstolar som är behöriga att erkänna ett beslut, vägra erkännande och vägra verkställighet är: i) i Malta, tvistemålsdomstolen (familjeavdelningen); och ii) i Gozo, Court of Magistrates (Gozo) (familjeavdelningen) (högre instans).

Artikel 61.2: Appellationsdomstolen är behörig domstol för överklaganden/angripanden.

Artikel 62: Ytterligare angripanden och överklaganden är inte möjliga i Malta, med undantag för omprövning i enlighet med artikel 811 i kapitel 12 i Maltas lagstiftning.

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

Tvistemålsdomstolen (familjeavdelningen) för Malta och Court of Magistrates (Gozo) (familjeavdelningen) (högre instans) för Gozo.

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Appellationsdomstolen (för både Malta och Gozo). Ytterligare angripanden och överklaganden är inte möjliga i Malta, med undantag för omprövning i enlighet med artikel 811 i kapitel 12 i Maltas lagstiftning.

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Verkställande direktören, myndigheten för sociala omsorgsstandarder (SCSA) 469, Bugeja Institute, Triq il-Kbira San Guzepp, Santa Venera SVR1012, Malta

Tfn: +356 25494000

Fax: +356 25494355

E-post: feedback-scsa@gov.mt

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Ej tillämpligt. Endast meddelanden på maltesiska och/eller engelska godtas av centralmyndigheten.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

Maltesiska och/eller engelska.

Senaste uppdatering: 09/07/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.