Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Nederländerna

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

Ej tillämpligt.

Förklaring: i Nederländerna saknas förfarande att fastställa frågor som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde i en officiell handling eller överenskommelse. I Nederländerna kan frågor som omfattas av förordningen endast beslutas av en domare i ett domstolsavgörande.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

Raad voor Rechtsbijstand (rättshjälpsrådet).

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

– Artikel 36.1: Domaren som meddelade den dom som intyget avser.

– Artikel 66: Ej tillämpligt (se förklaring rörande artikel 2.2.2 b och led 3).

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

– Artikel 37.1: Domaren som meddelade den dom som intyget avser.

– Artikel 48.1: Domaren som meddelade den dom som intyget avser.

– Artikel 49.1: Domaren som meddelade den dom som intyget avser.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

– Artikel 30.3: Beslut på området föräldraansvar: domaren som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder vid domstolen på barnets bosättningsort eller, om det inte finns någon bosättningsort i Nederländerna, på barnets faktiska bostadsort. I annat fall, den domare som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder vid distriktsdomstolen i Haag (Rechtbank Den Haag).

Beslut i äktenskapsmål: domaren som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder vid domstolen på sökandens bosättningsort eller, om det inte finns någon bosättningsort i Nederländerna, på sökandens faktiska bostadsort i Nederländerna. I annat fall, den domare som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder vid distriktsdomstolen i Haag (Rechtbank Den Haag).

– Artikel 40.2: Beslut på området föräldraansvar: domaren som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder vid domstolen på barnets bosättningsort eller, om det inte finns någon bosättningsort i Nederländerna, på barnets faktiska bostadsort. I annat fall, den domare som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder vid distriktsdomstolen i Haag (Rechtbank Den Haag).

Beslut i äktenskapsmål: domaren som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder vid domstolen på sökandens bosättningsort eller, om det inte finns någon bosättningsort i Nederländerna, på sökandens faktiska bostadsort i Nederländerna. I annat fall, den domare som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder vid distriktsdomstolen i Haag (Rechtbank Den Haag).

– Artikel 58.1: domaren som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder vid domstolen på barnets bosättningsort eller, om det inte finns någon bosättningsort i Nederländerna, på barnets faktiska bosättningsort. I annat fall, den domare som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder vid distriktsdomstolen i Haag (Rechtbank Den Haag).

– Artikel 61.2: Gerechtshof (appellationsdomstolen).

Artikel 62: Hoge Raad (Högsta domstolen).

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

– Polisen med hjälp av åklagarmyndigheten (i enlighet med artiklarna 812 och 813 i civilprocesslagen).

– Domaren som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder vid domstolen på barnets bosättningsort eller, om det inte finns någon bosättningsort i Nederländerna, på barnets faktiska bostadsort. I annat fall, den domare som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder vid distriktsdomstolen i Haag (Rechtbank Den Haag).

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

– Artikel 61: Överklagande hos gerechtshof (appellationsdomstolen).

– Artikel 62: Kassationsbesvär till Hoge Raad (Högsta domstolen).

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Avdelningen för rättsliga och internationella frågor vid direktoratet för

rättspolitiska ungdomsfrågor vid justitie- och säkerhetsministeriet

Turfmarkt 147

2511 DP Haag

PB 20301

2500 EH Haag

Telefon: +31 0 70 370 62 52

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Inga (ej tillämpligt).

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Nederländska och engelska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

Nederländska och engelska.

Senaste uppdatering: 31/07/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.