Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Polen

Innehåll inlagt av
Polen

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

Inga.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

Inga.

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

Artikel 36.1

Domstolen i en ursprungsmedlemsstat ska på ansökan av någon av parterna utfärda ett intyg för

a) ett avgörande i äktenskapsmål med användning av formuläret i bilaga II,

den regionala domstol (sąd okręgowy) som meddelade avgörandet,

b) ett avgörande i ett mål om föräldraansvar med användning av formuläret i bilaga III,

den distriktsdomstol (sąd rejonowy) som meddelade avgörandet,

den regionala domstol som meddelade avgörandet i mål om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap med avseende på ett avgörande om föräldraansvar,

c) ett avgörande enligt vilket ett barn ska återlämnas enligt artikel 2.1 a och, i tillämpliga fall, interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, som beslutats i enlighet med artikel 27.5 och som åtföljer avgörandet, med användning av formuläret i bilaga IV,

regiondomstolen i Białystok

regiondomstolen i Gdańsk

regiondomstolen i Katowice

regiondomstolen i Kraków

regiondomstolen i Lublin

regiondomstolen i Łódź

regiondomstolen i Poznań

regiondomstolen i Rzeszów

regiondomstolen i Szczecin

regiondomstolen i Warszawa

regiondomstolen i Wrocław.

Artikel 66 är inte tillämplig.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

Artikel 37.1

Domstolen i en ursprungsmedlemsstat ska på ansökan, och får självmant, rätta intyget om det på grund av ett materiellt fel eller utelämnande föreligger bristande överensstämmelse mellan det avgörande som ska verkställas och intyget.

Den domstol som meddelade avgörandet (distriktsdomstol eller regional domstol).

Artikel 48.1

Domstolen i en ursprungsmedlemsstat ska efter ansökan, och får självmant, rätta intyget om det på grund av ett materiellt fel eller utelämnande föreligger en brist på överensstämmelse mellan avgörandet och intyget.

Den domstol som meddelade avgörandet (distriktsdomstol eller regional domstol).

Artikel 49

Om och i den mån ett avgörande för vilket ett intyg har utfärdats i enlighet med artikel 47 har upphört att vara verkställbart eller verkställbarheten har skjutits upp eller begränsats ska, på ansökan som kan inges när som helst till domstolen i ursprungsmedlemsstaten, ett intyg utfärdas i vilket bristen på eller begränsningen av verkställbarheten anges, med användning av standardformuläret i bilaga VII.

Den domstol som meddelade avgörandet (distriktsdomstol eller regional domstol).

Artikel 66 är inte tillämplig.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Artikel 30.3

En berörd part får, i enlighet med de förfaranden som anges i artiklarna 59–62 och, i lämpliga fall, avsnitt 5 i detta kapitel och kapitel VI, ansöka om ett avgörande om att det saknas sådana skäl för att vägra erkännande som avses i artiklarna 38 och 39.

En regional domstol.

Artikel 40

1. De förfaranden som föreskrivs i artiklarna 59–62 och, i tillämpliga fall, avsnitt 5 i detta kapitel samt kapitel VI, ska även tillämpas på en ansökan om vägran av erkännande.

2. Domstolens lokala behörighet ska fastställas enligt lagen i den medlemsstat där ett förfarande om icke-erkännande inleds.

En regional domstol.

Artikel 58.1

Ansökan om vägran av verkställighet som grundar sig på artikel 39 ska lämnas in till en regional domstol.

Ansökan om vägran av verkställighet på andra grunder som anges i eller tillåts enligt denna förordning ska lämnas in till den domstol som ansvarar för verkställandet av avgörandet.

Artikel 61.2

Ett överklagande eller annat angripande ska ges in till den myndighet eller domstol som meddelats såsom den myndighet eller domstol till vilken ett sådant överklagande eller annat angripande ska ges in.

En appellationsdomstol (sąd apelacyjny) och, när det gäller artikel 58.1, en överdomstol i förhållande till den domstol som ansvarar för verkställigheten av domen.

Artikel 62

Ett överklagande till en appellationsdomstol.

Ett kassationsbesvär till högsta domstolen (Sąd Najwyższy).

När det gäller artikel 58.1 finns det inga rättsmedel.

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

Artikel 52

Ansökan om verkställighet ska ges in till den myndighet som är behörig verkställande myndighet enligt lagen i den verkställande medlemsstaten.

– En regional domstol – när det gäller avgöranden som meddelats av en domstol i en tredje stat om återlämnande av ett barn i enlighet med 1980 års Haagkonvention eller bortförande av ett barn i enlighet med 1980 års Haagkonvention.

– En distriktsdomstol – när det gäller avgöranden om föräldraansvar.

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Artikel 61.2

Ett överklagande eller annat angripande ska inges in till den myndighet eller domstol som meddelats såsom den myndighet eller domstol till vilken ett sådant överklagande eller annat angripande ska inges.

En appellationsdomstol.

Artikel 62

Högsta domstolen.

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Centralmyndighet:

Justitieministern

Centralmyndighetens uppgifter utförs av

enheten för internationella familjeförfaranden (Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych)

avdelningen för familjefrågor och minderåriga (Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tfn: (+48) 22 23 90 470

Fax: (+48) 22 89 70 321

E-post: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl eller polandchildabduction@ms.gov.pl

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Inga.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Polska, tyska och engelska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

Polska.

Senaste uppdatering: 08/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.