Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

De myndigheter som avses i artikel 2.2.2 b: ej tillämpligt.

De myndigheter som avses i artikel 2.2.3: ej tillämpligt.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

De myndigheter som avses i artikel 74.2

i. På det portugisiska fastlandet: Socialförsäkringsinstitutet (Instituto da Segurança Social I. P.).

ii. I den autonoma regionen Madeira: Madeiras socialförsäkringsinstitut (Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM).

iii. I den autonoma regionen Azorerna: Azorernas socialförsäkringsinstitut (Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.).

iv. Inom hela Portugals nationella territorium: registratorer vid folkbokföringsmyndigheten (conservadores do registo civil) i den utsträckning de har beviljat rättshjälp på grundval av intyg utfärdade av kommundelsstyrelser (juntas de freguesia) om en medborgares ekonomiska situation (artikel 34.1 i lagdekret nr 135/99 av den 22 april 1999 jämförd med artikel 16.1.rr i lag nr 75/2013 av den 12 september 2013) eller förklaringar utfärdade av en offentlig socialvårdsinrättning där en person blivit inskriven (artikel 10.3 i förordningen om registreringsavgifter och notariatsavgifter [Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado]).

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

Utfärdande av intyg för avgöranden enligt artikel 36.1

i. I äktenskapsmål eller mål om föräldraansvar: domstolar för familjemål och mål rörande underåriga (Juízos de família e menores); om sådana saknas: lokala civildomstolar (Juízo locais cíveis); om sådana saknas: allmänna domstolar (Juízos de Competência Genérica); folkbokföringskontor (Conservatórias de registo civil).

ii. I mål om föräldraansvar: kommittéer för skydd av barn och ungdomar (comissões de proteção de crianças e jovens).

iii. För återlämnande av barn samt interimistiska åtgärder och skyddsåtgärder: domstolar för familjemål och mål rörande underåriga; om sådana saknas: lokala civildomstolar; om sådana saknas: allmänna domstolar.

iv. I mål om interimistiska åtgärder och skyddsåtgärder: kommittéer för skydd av barn och ungdomar.

Utfärdande av intyg för officiella handlingar som avses i artikel 66: ej tillämpligt.

Utfärdande av intyg för överenskommelser som avses i artikel 66

i. I äktenskapsmål eller mål om föräldraansvar: domstolar för familjemål och mål rörande underåriga; om sådana saknas: lokala civildomstolar; om sådana saknas: allmänna domstolar; folkbokföringskontor.

ii. I mål om föräldraansvar: kommittéer för skydd av barn och ungdomar.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

Rättelse av intyg som avses i artikel 37.1

Domstolar för familjemål och mål rörande underåriga; om sådana saknas: lokala civildomstolar; om sådana saknas: allmänna domstolar. Folkbokföringskontor och kommittéer för skydd av barn och ungdomar (endast i mål om föräldraansvar).

Rättelse av intyg som avses i artikel 66.3: ej tillämpligt.

Rättelse av intyg som avses i artiklarna 48.1 och 49.1

i. Domstolar för familjemål och mål rörande underåriga; om sådana saknas: lokala civildomstolar; om sådana saknas: allmänna domstolar för beslut om beviljande av umgänge och beslut som innebär återlämnande av barnet enligt artikel 29.6.

ii. Folkbokföringskontor och kommittéer för skydd av barn och ungdomar för beslut om beviljande av umgänge.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Vid tillämpning av artiklarna 30.3, 52, 40.1 och 58.1

Domstolar för familjemål och mål rörande underåriga; om sådana saknas: lokala civildomstolar; om sådana saknas: allmänna domstolar.

Vid tillämpning av artikel 62 eller artikel 61.2

Den domstol som meddelade den överklagade domen. Beroende på målet är detta domstolen för familjemål och mål rörande underåriga, den lokala civildomstolen eller den allmänna domstolen. Berörd domstol hänskjuter överklagandet till appellationsdomstolen (Tribunal da Relação) för prövning. Om ett ytterligare överklagande inges efter appellationsdomstolens beslut hänskjuts det till Högsta domstolen (Supremo Tribunal de Justiça) för prövning.

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

Domsdomstolar för familjemål och mål rörande underåriga; om sådana saknas: lokala civildomstolar; om sådana saknas: allmänna domstolar.

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Följande rättsmedel finns att tillgå i de situationer som anges i artiklarna 61 och 62:

I. Rättsmedel avseende avgöranden utfärdade av en förstainstansdomstol (tribunal de primeira instância) när det gäller vägran av erkännande eller verkställighet är de som föreskrivs i artiklarna 32 och 33 i den rättsliga ramen för civilförmyndarskapsprocessen (Regime Geral do Processo Tutelar Cível) som hänvisar till civilprocesslagen (Código de Processo Civil). De kan vara

i. ett ordinärt överklagande till appellationsdomstolen enligt artikel 644 i civilprocesslagen,

ii. en ordinär begäran om omprövning till Högsta domstolen som gäller appellationsdomstolens dom avseende förstainstansdomstolens avgörande; Högsta domstolen tar upp målet till sakprövning eller avslutar förfarandet och frikänner den tilltalade eller vissa av de tilltalade med avseende på den talan eller det genkäromål som lagts fram, enligt artikel 671 i civilprocesslagen,

iii. en extraordinär begäran om omprövning till den förstainstansdomstol som utfärdade beslutet och som tar upp överklagandet till prövning, på grundval av någon av de situationer som anges i artikel 696 i civilprocesslagen.

II. Rättsmedel mot folkbokföringsmyndigheten vad gäller vägran av erkännande föreskrivs i artiklarna 286 och 291 i folkbokföringslagen (Código do Registo Civil) och kan vara

i. administrativa överklaganden till ordföranden för register- och notarieinstitutet (Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.), eller

ii. rättsliga överklaganden till behörig domstol där folkbokföringskontoret är beläget.

Om ett administrativt överklagande avslås kan den berörda parten väcka talan mot folkbokföringskontorets ursprungliga avgörande vid behörig domstol där folkbokföringskontoret är beläget inom tio dagar från det att beslutet har meddelats.

Avgöranden som meddelats av förstainstansdomstol avseende folkbokföringskontorets avgörande kan överklagas till appellationsdomstolen. Appellationsdomstolens domar kan inte överklagas till Högsta domstolen, förutom i de fall som anges i artikel 629.2 i civilprocesslagen då överklaganden alltid tillåts.

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Generaldirektoratet för rehabilitering och fängelseväsende)

Gabinete Jurídico e de Contencioso (Direktoratet för rättshjälp och tvistemål)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150–122 Lissabon

Tfn: +351 218 812 200

Fax: +351 218 853 653

E-post: gjc@dgrsp.mj.pt

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Mor-/farföräldrar, föräldrars syskon eller egna syskon.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Portugisiska, engelska och franska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

Portugisiska.

Senaste uppdatering: 10/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.