Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Rumänien

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

Registeransvarig, notarius publicus.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

Den myndighet som är behörig att utfärda intyget är den domstol som har meddelat det avgörande vars erkännande åberopas eller vars verkställighet söks i en annan medlemsstat. Denna domstol kan vara en distriktsdomstol (judecătorie), en tribunal (tribunal) eller en appellationsdomstol (curte de apel), beroende på vad som är lämpligt.

För officiella handlingar är den myndighet som är behörig att utfärda intyget utfärdaren av handlingen, dvs. notarius publicus eller registeransvarig, beroende på vad som är lämpligt.

För överenskommelser gäller inte bestämmelsen.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

De domstolar som är behöriga att rätta intyget enligt artikel 37.1 – den domstol som meddelade avgörandet och utfärdade intyget enligt artikel 36.

De domstolar som är behöriga att rätta intyget enligt artikel 48.1 – den domstol som meddelade det privilegierade avgörandet och utfärdade intyget enligt artikel 47.

De domstolar som är behöriga att utfärda ett intyg om bristande eller begränsad verkställbarhet enligt artikel 49 – den domstol som meddelade avgörandet om bristande eller begränsad verkställbarhet.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

  • Artikel 30.3: tribunaler, i enlighet med artikel 95.1 i civilprocesslagen.
  • Artikel 40.2: en tribunal, under samma omständigheter som i artikel 30.3.
  • Artikel 58.1: en distriktsdomstol, i enlighet med artikel 651 i civilprocesslagen.
  • Artikel 61.2: en tribunal, i enlighet med artikel 95.2 i civilprocesslagen.
  • Artikel 62: den rumänska civilprocesslagen föreskriver inte några ytterligare angripanden efter överklagandet av avgörandet om en ansökan om invändande mot verkställighet.

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

En exekutionstjänsteman, i enlighet med artikel 623 i civilprocesslagen.

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Vid tillämpning av artikel 61 i förordningen är omprövningsförfarandet överklagandet, i enlighet med artikel 718.1 i civilprocesslagen.

Vid tillämpning av artikel 62 i förordningen finns det inga angripanden eller överklaganden efter det som avses i artikel 61.

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Ministerul Justiției, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (justitieministeriet, direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete)

Str. Apolodor nr. 17, Sektor 5, Bukarest 050741

Tfn: +40 372041077, Fax: +40 372041079

E-post: ddit@just.ro

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Engelska, franska och rumänska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

Rumänska.

Senaste uppdatering: 23/10/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.