Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

Artikel 36.1

Distriktsdomstolar (okresné súdy), Bratislava II stadsdomstol (Mestský súd Bratislava II), Košice stadsdomstol (Mestský súd Košice), regionala domstolar (krajské súdy).

Artikel 66

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

Artiklarna 37.1, 48.1 och 49

Den domstol som utfärdade intyget (dvs. relevant distriktsdomstol eller regiondomstol, Bratislava II stadsdomstol eller Košice stadsdomstol).

Artikel 66.3 jämförd med artikel 37.1

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Artikel 30.3

 • Behörigheten för ansökningar om erkännande av ett beslut om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap ligger hos den regionala domstolen i Bratislava (Krajský súd v Bratislave).

Behörighet för ansökningar om ett avgörande om att det inte finns någon grund för att vägra erkännande av ett avgörande om föräldrars rättigheter och skyldigheter åligger domstolen på den plats där barnet är bosatt (dvs. relevant distriktsdomstol, Bratislava II stadsdomstol eller Košice stadsdomstol) eller, om barnet inte är bosatt, på den plats där han eller hon för närvarande vistas. Om det inte finns någon sådan domstol ligger behörigheten hos Bratislava II stadsdomstolBratislava II.

Artikel 52

 • Den domstol i vars domkrets den minderårige är bosatt (dvs. relevant distriktsdomstol, Bratislava II stadsdomstol eller Košice stadsdomstol).
 • Den domstol i vars domkrets den minderårige vistas (dvs. relevant distriktsdomstol, Bratislava II stadsdomstol eller Košice stadsdomstol), om den domstol som har territoriell behörighet inte är känd eller om den är oförmögen att ingripa i tid.

Artikel 40.1 och 40.2

 • Behörigheten för frågor om äktenskapsskillnad, hemskillnad och annullering av äktenskap ligger hos den regionala domstolen i Bratislava.
 • Behörighet i frågor som rör föräldrars rättigheter och skyldigheter åligger domstolen på den plats där barnet är bosatt (dvs. relevant distriktsdomstol, Bratislava II stadsdomstol eller Košice stadsdomstol) eller, om barnet inte är bosatt, på den plats där han eller hon för närvarande vistas. Om det inte finns någon sådan domstol ligger behörigheten hos Bratislava II stadsdomstol.

Artikel 58.1

 • Den domstol i vars domkrets den minderårige är bosatt (dvs. relevant distriktsdomstol, Bratislava II stadsdomstol eller Košice stadsdomstol).
 • Den domstol i vars domkrets den minderårige vistas (dvs. relevant distriktsdomstol, Bratislava II stadsdomstol eller Košice stadsdomstol), om den domstol som har territoriell behörighet inte är känd eller om den är oförmögen att ingripa i tid.

Artikel 62

 • Överklaganden av rättsfrågor som ett extraordinärt rättsmedel kan inges till Slovakiens Högsta domstol (Najvyšší súd Slovenskej republiky) om ett av de skäl som anges i den relevanta rättsakten är tillämpligt (§§ 420 och 421 i lag nr 160/2015, civilprocesslagen).

Artikel 61.2

Den domstol vars avgörande överklagas.

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

Distriktsdomstolar, Bratislava II stadsdomstol eller Košice stadsdomstol.

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Artikel 61

Överklaganden

Artikel 62

Överklaganden av rättsfrågor som ett extraordinärt rättsmedel kan inges om något av de skäl som anges i den relevanta akten är tillämpligt (§§ 420 och 421 i lag nr 160/2015, civilprocesslagen).

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

 • Vid tillämpning av artikel 79 e:

Slovakiens justitieministerium (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Tfn:      +421 2 888 91 379/341/425

Fax:     +421 2 888 91 605

E-post:  civil.inter.coop@justice.sk

Webbplats: https://www.justice.gov.sk

 • Vid tillämpning av artikel 79 a, b, c, d, f och g:

Centrumet för internationellt rättsligt skydd av barn och ungdomar (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska č. 25–27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tfn:       +421 2 20 45 82 00;

E-post: info@cipc.gov.sk

Webbplats:     https://www.cipc.gov.sk

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Den minderåriges mor- eller farförälder, syskon eller ett syskon till den minderåriges förälder.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

 • Vid tillämpning av artikel 79 e:

Slovakiska (officiellt språk) och tjeckiska.

 • Vid tillämpning av artikel 79 a, b, c, d, f och g:

Slovakiska (officiellt språk), tjeckiska och engelska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

Vid tillämpning av artikel 80.3 och artikel 82.4:

Slovakiska och tjeckiska.

 • Vid tillämpning av artikel 81.2:

Slovakiska och tjeckiska.

 • Vid tillämpning av artikel 91.2:

Slovakiska och tjeckiska.

Senaste uppdatering: 11/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.