Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovenien

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

– Den myndighet eller annat organ som är behörigt att intyga upprättandet och registreringen av den officiella handling som avses i artikel 2.2.2 b är: en notarie (endast vid skilsmässa med ömsesidigt medgivande inför en notarie när den officiella handlingen gäller äktenskapsskillnad med ömsesidigt medgivande mellan makar utan underåriga barn).

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

– Den administrativa myndighet som är behörig att bevilja rättshjälp enligt artikel 74.2 är justitieministeriet.

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

– De domstolar eller myndigheter som är behöriga att utfärda ett intyg enligt artikel 36.1 är distriktsdomstolarna (okrožna sodišča).

– De domstolar eller myndigheter som är behöriga att utfärda ett intyg enligt artikel 66 är

  • notarier (endast vid skilsmässa med ömsesidigt medgivande inför en notarie när den officiella handlingen gäller äktenskapsskillnad med ömsesidigt medgivande mellan makar utan underåriga barn).

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

– De domstolar eller myndigheter som är behöriga att rätta intyg enligt artikel 37.1 är distriktsdomstolarna.

– De domstolar som är behöriga att rätta intyg enligt artikel 48.1 är distriktsdomstolarna.

– De domstolar som är behöriga att utfärda ett intyg om bristande eller begränsad verkställbarhet (artikel 49) är distriktsdomstolarna.

– De domstolar eller myndigheter som är behöriga att rätta intyg enligt artikel 66.1 jämförd med artikel 67.1 är

  • notarier (endast vid skilsmässa med ömsesidigt medgivande inför en notarie när den officiella handlingen gäller äktenskapsskillnad med ömsesidigt medgivande mellan makar utan underåriga barn).

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

– De domstolar som är behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) är distriktsdomstolarna.

– De domstolar som är behöriga att vägra erkänna ett avgörande (artikel 40.1) är distriktsdomstolarna.

– De domstolar eller myndigheter som är behöriga att vägra verkställa ett avgörande (artikel 58.1) är distriktsdomstolarna.

– De domstolar eller myndigheter som är behöriga att pröva ett angripande av ett avgörande om en ansökan om vägran att verkställa ett beslut, eller att pröva ett överklagande (artikel 61.2) är distriktsdomstolarna.

– De domstolar eller myndigheter som är behöriga att pröva eventuella ytterligare överklaganden (artikel 62) är högsta domstolen (vrhovno sodišče).

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

– De domstolar eller myndigheter som är behöriga att verkställa ett avgörande (artikel 52) är de lokala domstolarna (okrajna sodišča).

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

– Det rättsmedel som avses i artikel 61 (angripande eller överklagande)

Ett förfarande för verkställighet av ett utländskt avgörande, en utländsk förlikning eller en utländsk officiell handling i Slovenien som inte också omfattar ett erkännande- och verkställighetsförfarande, och där gäldenären eller den berörda parten kan inge en begäran om att domstolen ska vägra erkännande, fastställa att det inte finns någon grund för att vägra erkännande eller avvisa verkställigheten av ett utländskt avgörande, äger rum vid en distriktsdomstol.

Parten måste redogöra för de omständigheter som ligger till grund för hemställan och lägga fram bevisning, annars anses begäran vara ogrundad.

Innan domstolen utfärdar ett beslut delger den svaranden en kopia av den fullständiga, tillåtliga och motiverade hemställan. Svaranden har 30 dagar på sig att svara.

Domstolen dömer genom en panel bestående av tre domare.

Om avgörandet beror på sakförhållandena avgör domstolen efter att en förhandling har ägt rum.

– Det rättsmedel som avses i artikel 62 (ytterligare angripande eller överklagande)

(Distrikts)domstolens avgörande kan överklagas. Om ett sådant överklagande inges avgörs det av Republiken Sloveniens högsta domstol.

Överklagandet ska inges inom 30 dagar från den dag då förstainstansrättens avgörande delgavs.

Tidsfristen för att svara på ett överklagande är 30 dagar från den dag då överklagandet delgavs.

Förfarandet regleras i tillämpliga delar av bestämmelserna i lagen om internationell privaträtt och privaträttsliga förfaranden samt förfarandet för erkännande och verkställighet av avgöranden från utländska domstolar, om inte annat föreskrivs i förordningen eller den relevanta bestämmelsen i nationell lagstiftning.

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Ministeriet för sysselsättning, familjefrågor, socialpolitik och lika möjligheter (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Kommunikationssätt: e-post och telefon (tfn: +386 1 369 75 00/+386 1 369 77 00, e-post: gp.mddsz@gov.si) – prioriterat kommunikationssätt: e-post

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

För att säkerställa barnets bästa, även vid placering hos nära släktingar i enlighet med artikel 82, ska omständigheterna kring placeringen granskas från fall till fall, varefter ett godkännande eller ett yttrande ska utfärdas.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Meddelanden till centralmyndigheten får sändas på slovenska och engelska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

Vid följande domstolar i Slovenien godtas även ett av de nationella minoritetsspråken som officiellt språk utöver slovenska:

– Distriktsdomstolen i Koper: italienska.

– Lokaldomstolen i Koper: italienska.

– Lokaldomstolen i Piran: italienska.

– Lokaldomstolen i Lendava: ungerska.

Meddelanden till centralmyndigheten får sändas på slovenska och engelska.

Senaste uppdatering: 07/08/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.