Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Sverige

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

Det finns i Sverige inte några myndigheter som utfärdar officiella handlingar eller registrerar överenskommelser.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

En förklaring om att en part i ett förfarande vid socialnämnden varit befriad från kostnader eller avgifter lämnas av socialnämnden i fråga. En förklaring om att en part i ett förfarande vid socialnämnden har ansetts uppfylla de ekonomiska villkoren för att helt eller delvis beviljas rättshjälp lämnas av Rättshjälpsmyndigheten.

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

Intyg enligt artikel 36.1 utfärdas av den domstol eller annan myndighet som har meddelat avgörandet.

Eftersom svenska domstolar eller myndigheter inte utfärdar officiella handlingar eller registrerar överenskommelser, blir det inte aktuellt att utfärda intyg enligt artikel 66.1.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

Den domstol eller annan myndighet som har meddelat avgörandet beslutar om rättelse av intyg enligt artikel 37.1 eller 48.1 respektive utfärdar intyg om bristande eller begränsad verkställighet enligt artikel 49.

Eftersom svenska domstolar eller myndigheter inte kommer att utfärda intyg enligt artikel 66.1, blir det inte aktuellt att enligt artikel 67.1 rätta sådana intyg i Sverige.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Artikel 30.3

En ansökan om en förklaring enligt artikel 30.3 att det inte finns grund för att vägra ett erkännande görs till tingsrätten.

När ansökan avser ett avgörande som helt eller delvis avser ett barns person, görs ansökan till en tingsrätt som anges i 21 kap. 1 a § föräldrabalken.

När ansökan avser ett avgörande som inte helt eller delvis avser ett barns person, görs ansökan till den tingsrätt i nedanstående förteckning inom vars domsområde motparten har sin hemvist. Om motparten inte har sin hemvist i Sverige, görs ansökan till Nacka tingsrätt.

Artikel 40 eller 59

En ansökan enligt artikel 40 eller 59 om att ett avgörande inte ska erkännas respektive inte ska verkställas görs till tingsrätten.

När ansökan avser ett avgörande som helt eller delvis avser ett barns person, görs ansökan till den tingsrätt som handlägger ett ärende enligt 21 kap. föräldrabalken om verkställighet av det avgörande som ansökan avser. Om något ärende om verkställighet inte har inletts, görs ansökan till en tingsrätt som anges i 21 kap. 1 a § föräldrabalken.

När ansökan avser ett avgörande som inte helt eller delvis avser ett barns person, görs ansökan till den tingsrätt i ovanstående förteckning inom vars domsområde sökanden har sin hemvist. Om sökanden inte har sin hemvist i Sverige, görs ansökan till Nacka tingsrätt.

Överklagande

Ett överklagande enligt artikel 61.2 görs till hovrätt.

Ett överklagande enligt artikel 62 görs till Högsta domstolen.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

- Artikel 52, när det handlar om en ansökan om verkställighet av ett avgörande som avser ett barns person: Ansökan görs till en tingsrätt som anges i 21 kap. 1 a § föräldrabalken

- Artikel 52, när det handlar om en ansökan om verkställighet av ett avgörande som avser rättegångskostnader eller ett barns egendom: Ansökan görs till Kronofogdemyndigheten

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Ett överklagande görs till hovrätt respektive Högsta domstolen.

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Utrikesdepartementet

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

S-103 39 Stockholm

Telefon: +46 (8) 405 10 00 (växel)/ +46 (8) 405 50 05 (vid nödsituationer annan tid än kontorstid)

Fax: +46 (8) 723 11 76

e-post: ud-kc@gov.se

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Inte tillämplig

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Svenska, Engelska

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

Svenska eller engelska

Senaste uppdatering: 04/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.