Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Nationell information och webbformulär för förordning (EU) 2019/1111

Allmänna uppgifter

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (OMARBETNING), som upphäver förordning (EG) nr 2201/2003

Förordningen gäller mellan alla Europeiska unionens medlemsstater med undantag för Danmark.

En dom som meddelats i en medlemsstat ska erkännas i övriga medlemsstater utan att något särskilt förfarande behöver användas.

Ett avgörande i ett mål om föräldraansvar som har meddelats i en medlemsstat och som är verkställbart i den medlemsstaten ska vara verkställbart i de andra medlemsstaterna utan att det krävs någon verkställbarhetsförklaring.

Exekvaturförfarandet – ett förfarande som har krävts för att få verkställighet i ett annat land – avskaffas för alla avgöranden. Vid verkställighet i en medlemsstat av ett avgörande som har meddelats i en annan medlemsstat ska den part som begär verkställighet till den behöriga verkställande myndigheten inge a) en kopia av avgörandet och b) relevant intyg.

I bilagor till förordningen finns nio standardformulär.

Förordningen underlättar också överföring mellan medlemsstaterna av officiella handlingar och överenskommelser om hemskillnad och äktenskapsskillnad eller om frågor som rör föräldraansvar.

Mekanismen för ett snabbt återlämnande vid bortförande av barn bygger till stor del på mekanismen för återlämnande i 1980 års Haagkonvention, som förordningen kompletterar. Den säkerställer också ett snabbare förfarande för återlämnande av barn (högst sex veckor i första instans och högst sex veckor i varje överprövningsinstans). Dessutom måste centralmyndigheten behandla ansökan på ett effektivt sätt (mottagandet av ansökan ska bekräftas inom fem dagar).

Förordningen ger också barnen möjlighet att uttrycka egna åsikter under förfaranden rörande föräldraansvar och internationella bortföranden av barn.

Förordningen främjar ett bättre samarbete mellan centralmyndigheter, som är föräldrarnas direkta kontaktpunkt. Varje medlemsstat ska utse en eller flera centralmyndigheter som ska bistå vid tillämpningen av förordningen i frågor om föräldraansvar.

På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur förordningen tillämpas och ett enkelt verktyg för att fylla i formulären.

Praktisk vägledning för hur Bryssel IIb-förordningen tillämpas: Publikationer från det europeiska rättsliga nätverket

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Senaste uppdatering: 01/03/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.