Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Австрия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Закон от 22 март 2020 г., със съответните изменения

Процесуални срокове, които са започнали да текат към 22 март 2020 г., или срокове, които при нормални обстоятелства биха започнали да текат след тази дата, се прекъсват и спират да текат до 30 април 2020 г. След това те започват да текат отначало. Това означава, че един 14-дневен срок ще изтече на 15 май, а един 4-седмичен срок — на 29 май 2020 г.

Изключения (наред с други): срокове за плащане, принудително настаняване в психиатрично заведение. В случай на непосредствена заплаха за безопасността или личната свобода, както и в случай на необратими вреди, съдът може да възобнови действието на сроковете по-рано.

Погасителните срокове (напр. давностните срокове) спират да текат от 22 март до 30 април 2020 г.

Преговори онлайн: По изключение участието в изслушване за определени групи и при спазване на определени разпоредби може да бъде възможно посредством технически мерки за предаване на изображения и звук.

Изпълнителни производства: Възможно е принудителна продажба на движимо и недвижимо имущество да бъде спряна, ако длъжникът е изправен пред икономически затруднения, дължащи се на пандемията от COVID-19. Принудително извеждане може да бъде спряно по искане на длъжника, в случай че това е единственото му жилище.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Ограничаване на контактите между съдилищата и страните в зависимост от ситуацията с пандемията от COVID-19.

Цялостно затваряне на определени съдилища, ако е необходимо, съпроводено с възможност за пренасочване на неотложните дела към други съдилища.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Служителите от централните органи работят от дома си в зависимост от ситуацията с пандемията от COVID-19: Препоръчва се комуникацията да се осъществява по електронна поща.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

Задължението на длъжника да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на основание свръхзадлъжнялост бе спряно до 30 юни 2021 г.

Срокът за изпълнение на задължението на длъжника да подаде молба за образуване на производство по несъстоятелност в срок от 60 дни след невъзможност за плащане, се удължава на 120 дни, ако невъзможността за плащане е причинена от COVID-19.

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

Правото на кредитора да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на длъжник на основание свръхзадлъжнялост

Правото на кредитора да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на длъжник на основание свръхзадлъжнялост бе спряно до 30 юни 2021 г.

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

Спиране на принудителните продажби на движимо и недвижимо имущество може да се поиска, ако длъжникът изпитва икономически затруднения в резултат на настоящата пандемия от COVID-19 и тези затруднения са довели до започване на изпълнително производство.

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

Съдът по несъстоятелността може да удължи срока, в рамките на който трети лица не могат да прекратяват договори или да упражняват правата си на отделяне и отделно удовлетворяване (в сила до 30 юни 2021 г.).

От април до юни 2020 г. договорите за наем на жилища (наемните правоотношения) не могат да бъдат прекратявани поради просрочени задължения за наем, които се дължат на значителното влошаване на икономическия климат, свързано с COVID-19. Наемодателите могат да предявяват искове за такива просрочени задължения в съда само след 31 декември 2020 г. с лихва за забава в размер на не повече от 4 процента годишно.

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Съдът може да удължи процесуалните срокове по производствата по несъстоятелност с до 90 дни (в сила до 31 декември 2020 г.).

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

Ако длъжник е в забава като част от погасителен план, той може да поиска мораториум за максимален срок от 9 месеца (в сила до 30 юни 2021 г.).

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

Вноските по заем от потребители или микропредприятия, дължими между април и юни 2020 г., се отлагат, ако заемополучателят е претърпял загуба на доход, свързана с COVID-19, поради което е неразумно да се очаква от него да плати вноските по заема в определения срок. Срокът за погасяване автоматично се удължава с три месеца, освен ако заемополучателят желае да продължи да обслужва заема нормално.

Не се начисляват лихви за забава за забавени плащания от април до юни.

Не се налагат неустойки по договор, ако договорът е сключен преди 1 април 2020 г. и длъжникът е в забава поради свързано с COVID-19 значително влошаване на икономическото му състояние или невъзможност да изпълни задълженията си поради ограничения на професионалния му живот, свързани с COVID-19.

Последна актуализация: 04/10/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.