Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Белгия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Погасителни срокове и срокове за прилагане на средства за съдебна защита, които изтичат между 8 април 2020 г. и 17 май 2020 г., се удължават с един месец, считано от края на този период (т.е. отсрочват се до 17 юни 2020 г.). Ако е необходимо, правителството може да отложи крайната дата на този период.

Процесуалните срокове в граждански производства, които изтичат между 8 април 2020 г. и 17 май 2020 г. и чието изтичане може да доведе до загуба на права или до други вреди, се удължават с един месец, считано от края на кризисния период (т.е. отсрочват се до 17 юни 2020 г.). Ако е необходимо, правителството може да отложи крайната дата на кризисния период. Това не се отнася за неотложни въпроси.

Удължаване с 6 месеца на сроковете, свързани със съдебна продан на недвижими имоти, които изтичат между 18 март 2020 г. и 3 юни 2020 г.

Спиране на някои производства за принудително изпълнение срещу дружества между 24 април 2020 г. и 17 май 2020 г.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Съдебните заседания по граждански дела, които са били насрочени за периода от 10 април 2020 г. до 17 юни 2020 г. (този период може да бъде удължен от правителството), се отменят, когато всички страни вече са изпратили своите писмени заключения. Съдията се произнася без изслушване в съдебно заседание, единствено въз основа на писмените заключения, ако страните не възразяват. Ако страните възразяват, делото се отлага.

Гражданските съдилища, които продължават да разглеждат дела в съда, са прибегнали до използването на средства за видеоконферентна връзка.

Възможно е полагането на клетва да се извършва дистанционно в периода 4 май — 3 юни 2020 г.

Законовите срокове за провеждане на заседания, предвидени в законодателството относно нотариалната дейност, които изтичат между 18 март и 4 август 2020 г., се отлагат с три месеца.

Нотариално заверени пълномощни може да се изготвят от разстояние, по електронен път (на електронен носител и с електронна идентификация и подпис).

За периода 4 май — 3 юни 2020 г. е премахнато изискването при изготвяне на нотариално заверено завещание да присъстват свидетели и няколко нотариуси.

Нотариално заверени пълномощни, издадени между 13 март 2020 г. и 30 юни 2020 г., които влизат в сила единствено през този период, се изготвят безплатно.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

След избухването на пандемията от COVID-19 начинът на работа и организацията на белгийските централни органи във връзка с граждански дела, не са се променили, като се изключи фактът, че повечето служители на централни органи в Белгия, работещи по случаите, работят само дистанционно. Малък брой служители все още ходят на работа веднъж седмично, за да проверяват входящата кореспонденция и да осигуряват изпращането на изходяща поща, свързана например с връчването на документи.

Чрез Европейската съдебна мрежа е разпространено съобщение до всички звена за контакт, в което се уточнява, че комуникацията със служители, ангажирани, работещи по случаите, може да се осъществява единствено по електронна поща. Белгийските централни органи остават на разположение по телефона и чрез електронна поща. Отправена е препоръка нови искания, свързани с отвличане на деца, събиране на доказателства, правна помощ, задължения за издръжка и закрила на детето, да се изпращат до функционалните електронни пощенски кутии.

Работата по отделните случаи може да се забави поради намаления брой служители. Досега всички служители работят активно и случаите продължават да се обработват ежедневно както преди пандемията от COVID-19.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

-

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

-

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

-

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

-

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Сроковете в рамките на публичната продан и частните продажби под съдебна форма, които изтичат между 1 ноември 2020 г. и 31 март 2021 г., се удължават автоматично с 6 месеца.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

-

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

-

Последна актуализация: 21/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.