Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

България
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Специфично законодателство:

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, наричан по-нататък „Закон за извънредното положение“.

В зависимост от мерките и действията са обособени два срока: срокът на извънредното положение (13.03—13.05.2020 г.) и срокът от два месеца след отмяната на извънредното положение (считано от 14.05.2020 г.):

A) Мерки и действия за срока на извънредното положение: 13 март—13 май 2020 г.

(Първоначално определеният срок на извънредното положение беше от 13 март до 13 април 2020 г. Този срок беше удължен до 13 май 2020 г.).

Процесуални срокове:

- Спиране на срокове:

Всички процесуални срокове по граждански съдебни, арбитражни и изпълнителни производства са спрени, с изключение на сроковете по следните граждански и търговски дела:

  1. Делата за упражняване на родителски права само относно привременните мерки;
  2. Делата по Закона за защита от домашното насилие само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
  3. Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
  4. Обезпечителни производства;
  5. Делата за обезпечаване на доказателства;
  6. Искания по Закона за електронните съобщения и във връзка с прекратяване на регистърни производства въз основа на акт на съда съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
  7. Делата по чл. 62, ал. 3 от Закона за кредитните институции относно подписването на декларация за спазване на банковата тайна.

Спират да текат давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправни субекти.

Б) Мерки и действия за срока от два месеца след отмяната на извънредното положение (считано от 14.05.2020 г.):

- Спиране на срокове:

До два месеца след отмяната на извънредното положение се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители срещу физически лица, след което се насрочват наново, като не се дължат такси и разноски. По искане на физическото лице, направено преди изтичането на срока по изречение първо, публичните продани, съответно въводите във владение се насрочват наново, без да се дължат такси и разноски.

- Удължаване на срокове:

Сроковете, определени в закон (извън тези упоменати по-горе), които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение.

- Особени случаи:

По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна не могат да се налагат запори или обезпечителни мерки върху банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, трудови възнаграждения и пенсии, медицинска апаратура и оборудване. Не се допуска извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения. Не се налагат запори на банкови сметки на общини два месеца след отмяната на извънредното положение.

До два месеца след отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, с изключение на дъщерните дружества на банките, включително когато вземанията са придобити от банки, финансови институции или трети лица, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Съдебни заседания

До отмяната на извънредното положение съдебните заседания може да се провеждат дистанционно, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в производството. За проведените заседания се изготвя протокол, който се публикува незабавно, а записът от заседанието се съхранява до изтичането на срока за искане на поправки и допълване на протокола. Съдът уведомява страните, когато заседанието ще се проведе дистанционно.

Висшият съдебен съвет е издал заповеди за предприемане на необходимите предпазни мерки с цел предотвратяване на разпространението на вируса в съдебните сгради, за подаване на документи в съдилищата по пощата или по електронен път, както и за извършване на справки по телефона или по електронен път. Призоваването за споменатите съдебни заседания се извършва по телефона или по електронен път.

Регистърни производства

Услугите, предоставяни от Търговския регистър, от Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и от други регистри, са достъпни онлайн.

Нотариални производства

Нотариалните производства са ограничени само до неотложните такива. Нотариалните производства се ограничават само до неотложни въпроси при спазване на хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Международна правна помощ продължава да се предоставя от Министерството на правосъдието и от съдилищата, но осигуряването ѝ може да бъде забавено.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

В българското национално законодателство се предвижда задължение за длъжника (неговото ръководство) да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност в 30-дневен срок от настъпването на неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост (член 626, алинея 1 от Търговския закон).

Извънредното положение приключи на 13 май 2020 г. за цялата територия на Република България. Сроковете за прилагане на всички специфични мерки, предприети със Закона за извънредното положение, изтекоха. Съответно специфичните мерки вече не са приложими.

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

-

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

Извънредното положение приключи на 13 май 2020 г. за цялата територия на Република България. Сроковете за прилагане на всички специфични мерки, предприети със Закона за извънредното положение, изтекоха. Съответно специфичните мерки вече не са приложими.

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

-

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Извънредното положение приключи на 13 май 2020 г. за цялата територия на Република България. Сроковете за прилагане на всички специфични мерки, предприети със Закона за извънредното положение, изтекоха. Съответно специфичните мерки вече не са приложими.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

-

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

в случай на неизпълнение на плащане на задължения по банкови заеми и други форми на финансиране (факторинг, форфетиране и др.), предоставени от банки и финансови институции, както и по договори за лизинг, не се начисляват лихви и неустойки до отмяната на извънредното положение. Освен това задължението/плащането не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение (член 6 от Закона за извънредното положение, изменен и допълнен на 6 април 2020 г.).

Горепосочената мярка беше преразгледана с измененията на Закона за извънредното положение, както следва:

До два месеца след отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за заем и други форми на финансиране, предоставени от финансови институции, с изключение на дъщерните дружества на банките, включително когато вземанията са придобити от банки, финансови институции или трети лица, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение.

Съгласно нова разпоредба на Закона за извънредното положение, влязла в сила на 17 февруари 2021 г., до два месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка не се налагат обезпечителни мерки и не се извършват действия по принудително изпълнение върху парични средства, изплатени на работници и служители като компенсация въз основа на акт на Министерския съвет във връзка с преодоляване на настъпилите последици от COVID-19. Не подлежат на изпълнение запорни съобщения върху вземанията на работниците и служителите по първото изречение, включително постъпили по банковите им или други платежни сметки (член 5, алинея 5 от Закона за извънредното положение, изменен и допълнен на 17 февруари 2021 г.).

Последна актуализация: 21/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.