Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Хърватия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

На 18 април 2020 г. влязоха в сила изменения на Закона за принудителното изпълнение върху парични активи: принудителното изпълнение върху сметки на физически лица беше спряно за 3 месеца (с възможност за удължаване на този срок с още 3 месеца). Начисляването на законни лихви също беше спряно за същия период.

След 19 октомври 2020 г. принудителното изпълнение продължи да се извършва в съответствие с редовната процедура. Министерството на правосъдието и администрацията обаче изпрати препоръки до нотариусите с искане те да започнат да разглеждат делата за принудително изпълнение, подадени през последните шест месеца, на три етапа — с начало съответно на 19 октомври, 20 ноември и 20 януари. През първия етап ще бъдат разгледани молбите, постъпили до 30 юни, през втория етап — молбите, постъпили до 31 август, а през третия етап — молбите, постъпили до 18 октомври.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Всички съдебни органи продължават да работят. Разглеждат се обаче само производства, определени като неотложни, при прилагане на подходящи мерки за защита. Съдебните заседания и останалите дела, които нямат неотложен характер, са отложени до второ нареждане.

По дела, по които съдиите могат да се произнесат еднолично или за които не се налага да бъде проведено съдебно заседание, решенията най-напред се вземат от съдията в дома му, а след това се организира тяхното изпращане. Ръководителите на съдебните органи имат правомощия да разрешат на служителите да работят от вкъщи, когато е възможно.

Комуникацията със страните и с всички участници в производството се извършва по електронен път винаги когато е възможно. В производства, за които се налага да бъдат проведени срещи или изслушвания, следва да се вземат всички предпазни мерки, въведени от здравните органи. При всяко положение следва да се използват техническите средства за дистанционна комуникация, с които разполагат съдиите и съдилищата, включително и в рамките на съдебните сгради (електронна поща, видеовръзка и т.н.).

Препоръчва се също изпълнителните производства, и особено производствата, свързани с принудително извеждане от недвижими имоти и въвод във владение, да бъдат отложени.

Поради пандемията от COVID-19 всички електронни публични търгове по изпълнителни производства и производства по несъстоятелност в Хърватия са отложени, с изключение на тези, при които наддаването е започнало най-късно на 24 март 2020 г. и които трябва да бъдат приключени съгласно публикуваните покани за участие в електронен публичен търг.

Всички искания за публична продажба, получени след 13 март 2020 г., които не са обработени, ще бъдат обработени след края на специалните обстоятелства, свързани с пандемията от COVID-19. Всички публикувани покани за внасяне на депозит за разходи и за участие в електронен публичен търг се отменят и ще бъдат публикувани отново при същите условия за продажба в края на специалните обстоятелства, свързани с пандемията от COVID-19.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Заинтересованите лица трябва да отправят своите запитвания, молби и заявления до Министерството на правосъдието в редовното му работно време по електронна поща, по телефон и чрез доставчиците на пощенски услуги.

Международна правна помощ продължава да се предоставя, но осигуряването ѝ може да бъде забавено.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

Причините за откриване на производство по несъстоятелност, които възникват по време на специалните обстоятелства, не са валидни причини за започване на производството по несъстоятелност. Предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност са неплатежоспособността и свръхзадлъжнялостта, но нито една от тези предпоставки не е валидна, ако възникне по време на специалните обстоятелства. Като изключение, молбата за откриване на производство по несъстоятелност може да бъде подадена от длъжника, от финансовата агенция и от кредитора само по причини, свързани със защитата на интересите и безопасността на Република Хърватия, природата, човешката околна среда и здраве.

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

-

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

На 1 май 2020 г. влезе в сила Законът за мерките за намеса в изпълнителните производства и производствата по несъстоятелност.

Съгласно Закона принудителното изпълнение се спира за срок от 3 месеца (с възможност за удължаване с още 3 месеца). По време на специалните обстоятелства работодателите и държавните пенсионни фондове не сезират заплати/пенсии в полза на кредиторите (като изключение на това правило са принудителното събиране на детски издръжки, исковете на наети лица и временните мерки по наказателно-процесуалното право).

Начисляването на законни лихви също се спира за същия период.

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

-

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

В резултат на епидемията от COVID-19 в Хърватия започването на всички електронни публични продажби по изпълнителни дела и дела за несъстоятелност е отложено, с изключение на онези, в които наддаването е започнало най-късно до 24 март 2020 г., които трябва да приключат съгласно публикуваните покани за участие в електронния регистър на публичните продажби.

Всички искания за продажба, получени след 13 март 2020 г., които не са били обработени, ще бъдат обработени след края на специалните условия, свързани с епидемията от COVID-19. Всички публикувани покани за плащане на първоначални вноски за разходи и покани за участие в електронните публични продажби ще бъдат обявени за недействителни и ще бъдат възобновени при същите условия на продажба след края на специалните условия, свързани с епидемията от COVID-19.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

-

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

-

Последна актуализация: 21/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.