Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Кипър
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Процесуалните срокове са спрени до 30 април 2020 г.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Всички съдебни заседания и други процедури са преустановени до 30 април 2020 г. Изключения: молби за постановяване на крайно наложителни временни мерки, производства за екстрадиция и други производства, свързани с ограничения на личната свобода (напр. незаконно задържане, принудително настаняване в психиатрично заведение).

Деловодството приема искове само ако са подкрепени от молба за постановяване на временни мерки и при условие че разглеждането им е наложително. Наложителният характер се преценява и решава от съдията.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

-

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

-

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

-

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

-

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

Производствата за съдебно отстранение и изпълнението на определения за съдебно отстранение за неплащане на наем през настоящия период са спрени до 31 май 2020 г.

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

- Спиране на разглеждането на дела от съда между 16 март 2020 г. и 30 април 2020 г. със следните изключения:

по граждански дела

i) молби за временни определения по изключително спешни дела,

ii) обжалване на производства за публична продан на недвижимо имущество (и т.н.).

- Спиране до 30 април 2020 г. на всички процесуални срокове, предвидени в Гражданския процесуален кодекс, и другите срокове, определени в съдебни решения и определения.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

Поради специалните условия Министерството на несъстоятелността продължи да прави изменения в Закона за личната несъстоятелност с разпоредби за удължаване/подновяване на спирането на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение, разпоредено от съда. Освен това беше улеснено провеждането на онлайн събрания на кредиторите. Измененията на Закона влязоха в сила през август 2020 г.

Освен това беше ускорено предприетото опростяване на процедурите, включително въвеждането на подаване на онлайн формуляри и онлайн плащания. Онлайн услугите обаче се очаква да станат на разположение на обществеността до втората половина на 2021 г.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

-

Последна актуализация: 07/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.