Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Чешка република
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Предприети са редица мерки за облекчаване на най-неотложните трудности пред гражданите, свързани със съдебни производства, производства за принудително изпълнение или производства по несъстоятелност. Широко се прилагат съществуващите разпоредби на процесуалните кодекси за отмяна на последиците от пропускането на срокове в съдопроизводството, ако срокът е бил пропуснат поради ограниченията, наложени във връзка с извънредните мерки (задължителна карантина, ограничения върху движението и събирането на хора).

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Министерството на правосъдието препоръчва всички съдебни заседания да бъдат отложени. Ако отлагането е невъзможно, заседанията трябва да се провеждат при строго спазване на правителственото постановление за извънредно положение. В съдебните заседания не се допускат външни лица, а движението на граждани в съдебните сгради е ограничено.

Съдилищата предоставят информация по телефона/електронната поща.

Забавяне на съдопроизводството, произтичащо от прилагането на тези препоръки, няма да се разглежда от Министерството на правосъдието като забавяне при упражняването на неговите надзорни правомощия.

Нотариални услуги продължават да се предоставят на гражданите, но се работи при спазване на определени ограничения.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Служба за международна правна закрила на деца (Регламент ,,Брюксел IIa“ и Регламент за задълженията за издръжка): Службата изпълнява функциите си в условията на извънредно положение; всички лични контакти със службата са заменени с комуникация в писмен вид (по пощата или чрез електронни средства) и по телефона; работното време е ограничено до понеделник и сряда от 9 до 12 часа.

Министерство на правосъдието на Чехия (централен орган по отношение на регламентите за връчването на документи и за събирането на доказателства): Служителите (включително всички звена за контакт) понастоящем работят основно от вкъщи. Настоятелно се препоръчва комуникацията да се осъществява по електронен път/от разстояние. Всички срокове следва да се спазват.

Единственото усложнение произтича от все по-ограничения достъп до пощенски услуги в някои държави, който се опитваме да преодолеем съвместно с Министерството на външните работи чрез използването на дипломатически канали за връчване на съдебни документи. Централните органи на други държави следва да уведомят съдилищата/компетентните органи да изпращат всички молби за връчване на документи и за събиране на доказателства пряко до компетентните съдилища, а не посредством централния орган (Министерство на правосъдието), тъй като това значително ще съкрати сроковете за успешно удовлетворяване на молбите в настоящата ситуация.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

Спиране на задължението на длъжника да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност (в случай на несъстоятелност, свързана с COVID-19, настъпила в срок от 6 месеца от края на извънредните мерки на правителството).

Срокът на спирането беше удължен до 30 юни 2021 г.

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

Правото на кредитора да подаде молба за обявяване в несъстоятелност на длъжник се спира до 31 август 2020 г.

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

Извънреден мораториум спира определенията за принудително изпълнение и реализирането на правата по обезпечения. Това е лесно достъпно за длъжниците, тъй като не се изисква съгласие на кредиторите за първите 3 месеца; после е необходимо съгласието на кредиторите за последващо удължаване с 3 месеца.

Вторият етап от подаването на молби за извънреден мораториум започна на 13 ноември 2020 г. (и ще продължи до 30 юни 2021 г., но само за лицата, които подават такава молба за първи път). За удължаването на извънредния мораториум от първия етап не се изисква съгласието на кредиторите.

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

Извънредният мораториум защитава длъжниците и от прекратяване на договори за електроснабдяване, доставка на суровини, стоки и услуги и им позволява да заплащат с предимство задълженията, пряко свързани със запазването на стопанската дейност, пред по-стари задължения.

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Министърът на правосъдието препоръча отлагане на всички съдебни заседания, когато това е възможно. Отказ от право на възражение за пропуснатите срокове в съдебни производства, ако срокът е пропуснат в резултат на настоящите ограничения (като задължителна карантина или ограничения върху движението).

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

Докато трае спирането на задължението на длъжника да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност, спират да текат и сроковете за задължения за възстановяване или отчитане на безвъзмездни прехвърляния, отнасящи се до отменителни искове за предходни сделки. Въведена е засилена защита на длъжниците срещу прекратяване на текущи процедури по освобождаване от отговорност поради спад в доходите.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

Вноските по заеми от април до октомври 2020 г. могат да бъдат отсрочени, като срокът на договорите се удължава автоматично. По време на период на защита не могат да се начисляват неустойки или лихви за забава.

Повечето от производствата по различните видове индивидуални искове за принудително изпълнение, водени от съдебните изпълнители, са спрени до 31 януари 2021 г.

Последна актуализация: 21/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.