Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Естония
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Обща информация на английски език може да бъде намерена на уебсайта на правителството:

Процесуалните срокове се удължават от съдилищата по преценка за всеки отделен случай. Съдилищата вземат предвид допълнителната тежест, задачите или трудностите пред страните в процеса, дължащи се на кризата.

Няма законодателни разпоредби за удължаване на сроковете, но съдиите имат дискреционни правомощия да определят по-дълги срокове в бъдеще или да удължат съществуващите срокове.

Въпреки това, за да се предотврати разпространението на вируса на COVID-19 чрез избягване на физически контакт между хората в заведения за грижи, времето или срокът, за който лица с психични заболявания биват настанявани в психиатрични заведения или в заведения за социални грижи, спират да текат:

  • до края на извънредната ситуация в случай на продължаване на съответната временна закрила;
  • до края на извънредната ситуация и до два месеца след нейното прекратяване в случай на първоначално настаняване.

Това не засяга задължението за прекратяване на настаняването и на прилагането на временни мерки за правна защита, ако предпоставките за настаняване вече не са налице или ако се установи, че не са били изпълнени.

В областта на облигационното право за момента няма съществени промени. Министерството на правосъдието е анализирало различните правни възможности, които вече са предвидени в естонското законодателство и може да бъдат използвани през този труден период. Акцентът е поставен върху предоставянето на разяснения и удовлетворяването на искания за информация. Има и предложения за изменение на определени правила в областта на облигационното право, но те все още са в процес на обсъждане.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Извънредно положение от 12 март до 17 май.

Създадени са виртуални заседателни зали, за да се повиши капацитетът на Министерството на правосъдието, съдилищата, прокуратурите и затворите да провеждат видеоконференции. Това решение може също да се използва за провеждане на изслушвания на страните в производството. Наред с това наличното видеоконферентно оборудване е преразпределено, за да се отговори на нарасналите нужди на съдилищата и затворите.

Няма законодателни промени по отношение на съдопроизводството. Съветът за управление на съдилищата е издал препоръки. Работата на естонските съдилища е реорганизирана: работното време на канцлерските бюра е от 9:00 до 13:00 часа, а съдебните сгради са отворени до 14:00 часа всеки работен ден.

Когато е възможно, делата се придвижват писмено чрез информационната система на съдилищата и с използването на приложение за цифрови преписки.

Неотложните съдебни заседания и производствата се провеждат чрез използване на електронни съобщителни средства. Ако това не е възможно, съдът решава за всеки отделен случай дали дадено съдебно заседание или производство ще бъде проведено в съдебната сграда. Следните въпроси може да бъдат определени като неотложни: настаняване на лица в заведения от затворен тип; отделяне на деца от техните семейства; поставяне на пълнолетни лица под настойничество. При дела без неотложен характер съдът може да използва електронни съобщителни средства (или всякакви други необходими средства), но като цяло се препоръчва съдилищата да отлагат съдебните заседания и/или производствата.

Според Гражданския процесуален кодекс при изключителни и неотложни обстоятелства, свързани с деца, съдът може да постанови предварителни/охранителни мерки без да изслушва детето и много съдии са се възползвали от тази възможност.

Препоръчително е процесуалните документи да се връчват за предпочитане чрез информационната система „e-File“ и по електронна поща.

Нотариалната камара е оправомощила нотариусите да предприемат всички необходими мерки, например да използват услугата за дистанционно електронно заверяване „e-Notar“, която дава възможност да се извършват нотариални дейности с помощта на видеовръзка. До 6 април дистанционно можеше да се извършват само някои видове нотариални действия (издаване на адвокатски пълномощни, актове за продажба на акции на акционерни дружества и някои други), а от 6 април насам дистанционно може да бъдат заверявани почти всички видове актове, с изключение на актовете, свързани със сключването и разтрогването на брак. Така че в момента дори сделки за продажба и прехвърляне на недвижими имоти може да се заверяват дистанционно. Това ще продължи да бъде възможно и след отмяната на извънредното положение. Естонският адвокатски съвет също насърчи своите членове да работят дистанционно и да ползват всички технически средства за комуникация, за да продължат да предоставят правни консултации. Бе изтъкната и необходимостта да се гарантира поверителността между адвокат и клиент. Адвокатският съвет подчерта също, че ограниченията на правата, наложени в резултат на извънредната ситуация, трябва да бъдат обосновани и следва да се оспорват, ако това се налага по конкретни случаи. Адвокатите също така са длъжни да се адаптират бързо към промените в работната среда, да проявяват гъвкавост и новаторство и да следят да не се злоупотребява с възможностите за искане на удължаване на процесуалните срокове.

Камарата на съдебните изпълнители и синдиците по несъстоятелност също оповести, че съдебните изпълнители и синдиците по несъстоятелността са реорганизирали работата си, за да могат да работят дистанционно.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Естонският централен орган работи дистанционно от 13 март. Комуникацията (съобщения и документи) се осъществява по електронна поща (по граждански дела и при повечето наказателни дела). Ако е необходимо, оригиналните документи ще бъдат изпратени с въздушна поща след края на извънредната ситуация.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

-

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

-

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

-

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

-

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

-

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

Понастоящем се анализира необходимостта от допълнителни изменения в областта на несъстоятелността (напр. по отношение на плановете за преструктуриране), които може да помогнат за справяне с кризата.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

-

Последна актуализация: 21/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.