Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Финландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Въпреки продължаващата криза не са правени промени в законовите срокове за съдебните производства.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Съдилищата продължават да вземат решения независимо едни от други. Националната съдебна администрация (НСА) обаче дава насоки и съвети на съдилищата относно тяхното управление.

НСА е издала насоки, в които се препоръчва съдилищата да продължат да разглеждат дела при прилагане на определени предпазни мерки, например физическото присъствие следва да бъде ограничено и да се допуска само в неотложни случаи. НСА съветва съдилищата да провеждат изслушвания чрез видеоконферентна връзка или с други налични и подходящи технологични средства. Националната съдебна администрация е публикувала също така съвети за всички съдилища относно използването на способи за дистанционна комуникация по време на съдебния процес. Съветите са изготвени само за настоящото извънредно положение и не се предвижда промяна на съществуващите политики, инструкции или препоръки. Целта за по-ефективно използване на способите за дистанционна комуникация се поставя в стремеж да се сведат до минимум рисковете за здравето чрез избягване на събирания на няколко души. Съветите, както и всички бъдещи насоки могат да бъдат намерени тук.

До 10 май 2020 г. финландските районни съдилища са спрели разглеждането на 1 431 граждански дела. Актуална информация ще намерите тук.

Препоръчва се контактът със съдилищата да се осъществява най-вече по телефона и чрез електронна поща.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Международна правна помощ продължава да се предоставя, но съдилищата дават предимство на някои дела пред други в зависимост от наличните ресурси.

Повечето служители на финландския централен орган, работещи по конкретни дела (съгласно регламенти (ЕО) № 2201/2003, 4/2009, 1393/2007 и 1206/2001), понастоящем работят дистанционно. Осигурено е присъствието на ограничен брой служители в офисите за обслужване на спешни случаи. Препоръчва се комуникацията да се осъществява по електронна поща, когато е възможно: central.authority@om.fi както и maintenance.ca@om.fi (само за въпроси, свързани с издръжка).

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

-

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

Възможността за обявяване на длъжника в несъстоятелност въз основа на молбата на кредитора е ограничена до периода 1 май 2020 г.—31 януари 2021 г. Изготвяне на предложение за предоставяне на повече време за плащане на длъжниците от 1 февруари 2021 г. нататък.

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

Законът за принудителното изпълнение се изменя, за да се улесни положението на длъжника в периода 1 май 2020 г.—30 април 2021 г.

Срокът за плащане и критериите за допускане на месеци без реализиране на обезпечението ще бъдат изменени. Ще бъде определено повече време за принудителното изпълнение на съдебно отстранение.

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

-

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

-

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

Призив за обща отговорност от страна на кредиторите.

Финландия насочва усилията си и за избягване на свръхзадлъжнялост на физическите лица и домакинствата.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

За периода 1 юли—31 декември 2020 г. са в сила временно ограничаване на лихвения процент за потребителски кредити до 10 %, както и временна забрана на директния маркетинг на такива кредити. Изготвяне на предложение за удължаване на срока на действие на тези временни мерки.

Предлага се временно да се регулират разходите по събирането на дългове по други вземания, различни от потребителските вземания, и да се ограничи използването на менителници срещу определени длъжници.

Последна актуализация: 14/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.