Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Франция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Процесуалните срокове, включително и давностните срокове, които изтичат в периода от 12 март до края на извънредното положение плюс един месец, са удължени. В края на посочения период всички срокове започват да текат нормално, но действията, за които се отнасят, трябва да бъдат извършени в рамките на 2 месеца. Удължените срокове обаче не възпрепятстват страните да потърсят съдебна защита или да упражнят правото си на иск по всякакъв възможен начин по време на извънредното положение, доколкото това е възможно.

По принцип договорните задължения за плащане и сроковете, предвидени с договор, не са засегнати, като за тях се прилага националното законодателство, отнасящо се до специфични обстоятелства (непреодолима сила и т.н.). Въпреки това действието на договорните санкции за неизпълнение от страна на длъжника (клауза за неустойка, клауза за прекратяване и др.) е спряно временно, за да се вземат под внимание затрудненията за изпълнение на задълженията.

Прилагането на договорни санкции, подновяването на договори и сроковете за предизвестие, предвидени по закон, също са спрени или удължени.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Между 17 март и 10 май съдилищата са разглеждали само неотложните дела (свързани с граждански свободи и попечителство в рамките на гражданско производство, принудително изпълнение, закрила на детето, неотложни дела пред семейния съд, включително заповеди за осигуряване на защита, както и неотложни обезпечителни производства).

От 11 май насам съдилищата постепенно възобновиха работата си по всички дела.

Ако даден съдебен състав не може да работи, за разглеждането на неотложни дела може да бъде определен друг съдебен състав.

Страните се уведомяват за решенията на съда по всякакъв начин, по-специално по електронна поща или по телефона (решенията не се смятат за връчени на получателя).

Що се отнася до мерките за закрила на деца и възрастни, онези от тях, които изтичат по време на извънредното положение, се удължават автоматично, освен ако съдията реши друго.

Срокът на мерките, свързани с разследване и медиация, е спрян и се удължава с три месеца, считано от 23 юни 2020 г.

Ръководителите на съдилищата ще могат да регулират потока от хора, влизащи в съда, и да определят броя на хората, които могат да влизат в съдебна зала, за да гарантират спазването на правилата за социално дистанциране.

Освен това лицата, желаещи да присъстват на съдебно заседание, достъпът до което е ограничен, могат да сезират ръководителите на съдилищата с молба, която може да се подава чрез всякакви средства.

Когато за провеждането на съдебно заседание се използва аудиовизуално или друго електронно средство за комуникация, съдебното заседание не може да се проведе само на едно място.

Накрая следва да се напомни, че използваните средства за комуникация трябва да гарантират тайната на разискванията на съдебния състав.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Молбите в областта на съдебното сътрудничество се обработват по нормалния начин.

Сътрудничество по семейни въпроси (Регламент (ЕО) № 2201/2003): В областта на международното отвличане на деца и закрилата на детето служителите на френския централен орган, обработващи отделните дела, работят дистанционно през повечето време, като ходят в офиса поне един ден седмично. Това означава, че всички нови молби могат да бъдат изпращани по пощата, по факс или по електронна поща.

Събиране на доказателства (Регламент (ЕО) № 1206/2001): Исканията се обработват по нормалния начин. Времето за обработка може да бъде малко по-дълго, тъй като служителите по отделните случаи работят дистанционно и ходят в офиса един ден седмично, за да обработят исканията, получени по пощата или по факс.

Връчване на документи (Регламент (ЕО) № 1393/2007): При сегашните обстоятелства връчването на документи може да бъде забавено. Връчване по електронен път е възможно, при условие че получателят е дал предварително съгласие.

Комуникацията с френския централен орган във връзка с прилагането на посочените три регламента (2201/2003, 1206/2001, 1393/2007) продължава да се осъществява по електронна поща (entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr), но може да се извършва и с писмо или по факс.

Комуникацията с френския централен орган във връзка с Регламент (ЕО) № 4/2009 относно задълженията за издръжка се осъществява по електронна поща на адрес: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

-

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

-

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

В Наредба 2020-596 се предвижда, че длъжникът може да поиска от председателя на съда да постанови общо спиране за помирителното производство. По време на това производство условията за предоставяне на „гратисен“ период също са облекчени.

Вж. Наредба 2020-596 от 20 май 2020 г.

Напомняне (мерки, които не са специфични за контекста на COVID-19):

По предпазните производства и производствата по оздравяване (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire) се прилага общо спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение (със специфични изключения).

Преди откриването на производство по ликвидация (procédure de liquidation judiciaire) или на предпазно производство или производство по оздравяване (procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire), по искане на длъжника може да бъде образувано неформално и поверително производство (помирително производство). Ако кредитор предяви иск срещу длъжника по извънсъдебен или съдебен ред по време на помирителното производство, длъжникът може да поиска от председателя на съда да му предостави „гратисен“ период.

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

Напомняне (мерки, които не са специфични за контекста на COVID-19):

В хода на предпазните производства и производствата по оздравяване (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire) Търговският кодекс не позволява на кредиторите да прекратят или изменят в ущърб на длъжника съществени подлежащи на изпълнение договори.

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

-

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

В Наредба 2020-596 се предвижда възможността съдът да предостави на длъжника изменение и удължаване на срока на неговия оздравителен план.

На предоставящите ново или междинно финансиране по време на производството по оздравяване може да бъде дадено право на специална привилегия (да получат плащане с приоритет в случай на последваща несъстоятелност). Тази привилегия се предоставя от съда при определени условия.

Опростените производства по ликвидация за самостоятелно заети лица (autoentrepreneurs) и малки предприятия са улеснени.

Вж. Наредба 2020-596 от 20 май 2020 г.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

Основните емблематични мерки са следните:

Икономически и финансови мерки в подкрепа на стопанските дейности: за новите парични заеми, отпускани от финансови институции (със специфични условия, които трябва да бъдат изпълнени), се прилага схема за държавна гаранция.

Социални мерки: предприятията могат да поискат прилагането на схема за частична дейност при необичайни обстоятелства.

За допълнителна информация вж.: https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

Последна актуализация: 21/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.