Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Германия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Към днешна дата не са приети мерки във връзка с гражданскоправните срокове; единствените разпоредби се отнасят до продължителни прекъсвания на наказателни производства. Гражданският процесуален закон на Германия съдържа гъвкави разпоредби относно удължаването на процесуални срокове, спирането на производства и възстановяването на предишно фактическо или правно положение (restitutio in integrum), които са от полза за съдопроизводството по време на кризата, свързана с COVID-19.

Допълнителна информация за законодателните мерки може да бъде намерена на уебсайта на Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Съществуващите законови разпоредби относно гражданското производство вече предоставят на съдилищата широки възможности да реагират гъвкаво в настоящата извънредна ситуация. Съответните съдилища и съдии решават какви мерки да предприемат във всеки отделен случай, например писмена процедура, отказ от събиране на доказателства, събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка. Независимостта на съдебната власт се запазва.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Сътрудничество по семейни въпроси (Регламент (ЕО) № 2201/2003):

Централният орган функционира пълноценно в съответствие с Регламент (ЕО) № 2201/2003. Заявленията може да се подават на хартиен носител.

Сътрудничество по въпроси, свързани със задължения за издръжка (Регламент (ЕО) № 4/2009):

Централният орган функционира пълноценно в съответствие с Регламент (ЕО) № 4/2009. Заявленията може да се подават на хартиен носител.

Събиране на доказателства (Регламент (ЕО) № 1206/2001) и връчване на документи (Регламент (ЕО) № 1393/2007):

Няма ограничения за функционирането на съдебната власт. Исканията за връчване на документи и събиране на доказателства се изпълняват.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

На 1 май 2021 г. беше отменено преустановяването на задължението за подаване на заявление за обявяване в несъстоятелност на дружества, партньорства, в които нито един съдружник не носи неограничена отговорност, и сдружения и фондации. Въпреки това все още се прилагат някои правни последици от преустановяването, по-специално разширената защита срещу обжалване съгласно член 2, параграф 1, точки 2—5 от Закона за спиране на производството по несъстоятелност във връзка с COVID-19 в неговата настояща версия (COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz – COVInsAG).

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

Ограничаването на правото на кредитора да подаде молба за обявяване в несъстоятелност престана да се прилага на 28 юни 2020 г. От 29 юни 2020 г. възможността за подаване на молба от кредитор е напълно възстановена, ако кредиторът има правен интерес от образуването на производство по несъстоятелност и докаже, че вземането му и основанието за образуване на производството са достоверни.

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение
2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Досега няма предприети мерки във връзка със сроковете в гражданското производство. Не е необходимо да се предприемат специфични мерки, тъй като правният ред на Германия позволява на съдиите да реагират по подходящ начин на последиците от COVID-19 във връзка с воденето на съдебни производства.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

За срока на спирането на задължението за подаване на заявление за обявяване в несъстоятелност рисковете от отговорност за управителите, кредиторите и договорните партньори на дружества в несъстоятелност бяха смекчени, за да се насърчи предоставянето на допълнителен капитал и продължаването на бизнес отношенията, вж. член 2 от Закона за спиране на производството по несъстоятелност във връзка с COVID-19 (COVInsAG). Продължават да се прилагат индивидуални механизми, като например пояснението, че до 30 септември 2023 г. ще се счита, че изплащането на нови заеми, отпуснати по време на периода на спиране, не е в ущърб на кредиторите (член 2, параграф 1, точка 2 от COVInsAG). До 31 март 2022 г. се считаше също така, че плащанията по вземания, които са били отсрочени до 28 февруари 2021 г., не са в ущърб на кредиторите, освен ако не е открито производство по несъстоятелност преди 18 февруари 2021 г. (член 2, параграф 1, точка 5 от COVInsAG). Член 4 от COVInsAG съкрати прогнозния период за теста за свръхзадлъжнялост до 31 декември 2021 г. и през същия период се прилагаха различни улеснения за достъпа до процедури за самоуправление и защита (вж. членове 5 и 6 от COVInsAG).

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

Кредитните задължения на потребителите във връзка с потребителски кредити при определени условия са отложени с три месеца, считано от 1 април 2020 г.; срокът на действие на правилото изтече на 30 юни 2020 г.

В дружественото право се удължават сроковете за провеждане на общи събрания; правото на физическо присъствие на акционерите или техните пълномощници може временно да бъде спряно от управителния съвет (акционерни дружества).

На потребителите и микропредприятията, които не са в състояние да извършват плащания вследствие на кризата, беше предоставено правото да откажат да изпълняват „съществени договори за изпълнение на продължаващо задължение“ (включително, но не само доставка на газ, вода, електроенергия и далекосъобщителни услуги), при условие че тези договори са сключени преди 8 март 2020 г. Срокът на действие на това правило изтече на 30 юни 2020 г.

Последна актуализация: 12/07/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.