Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Германия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Към днешна дата не са приети мерки относно гражданскоправните срокове; единствените разпоредби се отнасят до продължителните прекъсвания на наказателните производства. Германското право в областта на гражданското производство съдържа гъвкави разпоредби относно удължаването на сроковете, спирането на производството и restitutio in integrum, които помагат в случай на съдебен спор по време на кризата с Covid-19.

Допълнителна информация относно законодателните мерки можете да намерите на уебсайта на Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Законовите разпоредби за гражданските производства вече предоставят на съдилищата широк обхват, за да реагират гъвкаво на настоящата извънредна ситуация. Съответните съдилища и съдии решават какви мерки да предприемат за всеки отделен случай, например писмена процедура, отказ от събиране на доказателства или даване на показания чрез видеоконферентна връзка. Независимостта на съдебната власт се запазва.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Сътрудничество по семейноправни въпроси (Регламент (ЕО) № 2201/2003):

Федералната служба по правосъдие е ограничила физическото присъствие на своите служители по здравословни причини. Централният орган обаче функционира пълноценно в съответствие с Регламент (ЕО) № 2201/2003. Заявленията може да се подават на хартиен носител.

Сътрудничество по въпроси, свързани със задължения за издръжка (Регламент (ЕО) № 4/2009):

Федералната служба по правосъдие е ограничила физическото присъствие на своите служители по здравословни причини. Централният орган обаче функционира пълноценно в съответствие с Регламент (ЕО) № 2201/2003, въпреки че обработването на делата все още може да бъде забавено. Заявленията може да се подават на хартиен носител.

Събиране на доказателства (Регламент (ЕО) № 1206/2001) и връчване на документи (Регламент (ЕО) № 1393/2007):

Функционирането на съдебната система в Германия постепенно се разширява, като се вземат предвид инфекциите и местните особености. Поради това не може да се изключи възможността за забавяне на изпълнението на заявленията за уведомяване и събирането на доказателства. По-специално съдиите вземат предвид местните обстоятелства, когато се произнасят независимо по изпълнението на молби за събиране на доказателства.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

На 1 май 2021 г. беше отменено преустановяването на задължението за подаване на заявление за обявяване в несъстоятелност на дружества, партньорства, в които нито един съдружник не носи неограничена отговорност, и сдружения и фондации. Въпреки това все още се прилагат някои правни последици от преустановяването, по-специално разширената защита срещу обжалване съгласно член 2, параграф 1, точки 2—5 от Закона за спиране на производството по несъстоятелност във връзка с COVID-19 в неговата настояща версия.

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

Ограничаването на правото на кредитора да подаде молба за обявяване в несъстоятелност престана да се прилага на 28 юни 2020 г. От 29 юни 2020 г. възможността за подаване на молба от кредитор е напълно възстановена, ако кредиторът има правен интерес от образуването на производство по несъстоятелност и докаже, че вземането му и основанието за образуване на производството са достоверни.

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

-

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

Спиране на прекратяването на договори за наем. Наемодателите нямат право да прекратяват договори за наем на земя или помещения въз основа на неплащане на наем от наемателя в периода между 1 април 2020 г. и 30 юни 2020 г., при условие че неплащането е последица от пандемията от Covid‑19. Прекратяването се спира до юни 2022 г.

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Към днешна дата няма мерки относно сроковете в гражданските производства. Не са необходими конкретни мерки, тъй като правното положение в Германия позволява на съдиите да реагират по подходящ начин на въздействието на Covid-19 върху текущите съдебни производства.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

За срока на спирането на задължението за подаване на заявление за обявяване в несъстоятелност рисковете от отговорност за управителите, кредиторите и договорните партньори на дружества в несъстоятелност бяха смекчени, за да се насърчи предоставянето на допълнителен капитал и продължаването на бизнес отношенията, вж. член 2 от Закона за спиране на производството по несъстоятелност във връзка с COVID-19 (COVInsAG). Продължават да се прилагат индивидуални механизми, като например пояснението, че до 30 септември 2023 г. ще се счита, че изплащането на нови заеми, отпуснати по време на периода на спиране, не е в ущърб на кредиторите (член 2, параграф 1, точка 2 от COVInsAG). До 31 март 2022 г. ще се счита също така, че плащанията по вземания, които са били отсрочени до 28 февруари 2021 г., не са в ущърб на кредиторите, освен ако не е открито производство по несъстоятелност преди 18 февруари 2021 г. (член 2, параграф 1, точка 5 от COVInsAG). Член 4 от COVInsAG съкращава прогнозния период за теста за свръхзадлъжнялост до 31 декември 2021 г. и през същия период се прилагат различни улеснения за достъпа до процедури за самоуправление и защита (вж. членове 5 и 6 от COVInsAG).

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

Кредитните задължения на потребителите във връзка с потребителски кредити при определени условия са отложени с три месеца, считано от 1 април 2020 г.; срокът на действие на правилото изтече на 30 юни 2020 г.

В дружественото право се удължават сроковете за провеждане на общи събрания; правото на физическо присъствие на акционерите или техните пълномощници може временно да бъде спряно от управителния съвет (акционерни дружества).

На потребителите и микропредприятията, които не са в състояние да извършват плащания вследствие на кризата, беше предоставено правото да откажат да изпълняват „съществени договори за изпълнение на продължаващо задължение“ (включително, но не само доставка на газ, вода, електроенергия и далекосъобщителни услуги), при условие че тези договори са сключени преди 8 март 2020 г. Срокът на действие на това правило изтече на 30 юни 2020 г.

Последна актуализация: 20/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.