Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Германия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Към днешна дата не са приети мерки във връзка с гражданскоправните срокове; единствените разпоредби се отнасят до продължителни прекъсвания на наказателни производства. Гражданският процесуален закон на Германия съдържа гъвкави разпоредби относно удължаването на процесуални срокове, спирането на производства и възстановяването на предишно фактическо или правно положение (restitutio in integrum), които са от полза за съдопроизводството по време на кризата, свързана с COVID-19.

Допълнителна информация за законодателните мерки може да бъде намерена на уебсайта на Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Съществуващите законови разпоредби относно гражданското производство вече предоставят на съдилищата широки възможности да реагират гъвкаво в настоящата извънредна ситуация. Съответните съдилища и съдии решават какви мерки да предприемат във всеки отделен случай, например писмена процедура, отказ от събиране на доказателства, събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка. Независимостта на съдебната власт се запазва.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Сътрудничество по семейни въпроси (Регламент (ЕО) № 2201/2003):

Федералната служба за правосъдие е ограничила физическото присъствие на своите служители по здравословни причини. Централният орган обаче функционира пълноценно в съответствие с Регламент (ЕО) № 2201/2003. Заявленията може да се подават на хартиен носител.

Сътрудничество по въпроси, свързани с издръжка (Регламент (ЕО) № 4/2009)

Сътрудничество по въпроси, свързани със задължения за издръжка (Регламент (ЕО) № 4/2009):

Федералната служба за правосъдие е ограничила физическото присъствие на своите служители по здравословни причини. Централният орган функционира пълноценно в съответствие с Регламент (ЕО) № 2201/2003, въпреки че все още са възможни забавяния при обработването на случаите. Заявленията може да се подават на хартиен носител.

Събиране на доказателства (Регламент (ЕО) № 1206/2001) и връчване на документи (Регламент (ЕО) № 1393/2007):

Функционирането на правосъдната система в Германия постепенно се разширява, за да се вземат предвид инфекциите и местните особености. Следователно не може да се изключат забавяния при изпълнението на искания за уведомяване и за събиране на доказателства. По-специално съдиите вземат предвид местните обстоятелства, когато се произнасят самостоятелно по изпълнението на искания за събиране на доказателства.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки, съобщени до 16 април 2020 г.

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

Спиране на задължението на длъжника да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност (до 30 септември 2020 г., ако

  • ситуацията на неплатежоспособност е предизвикана от COVID-19 и
  • недостигът на налична ликвидност е възможно да бъде преодолян.

И двете предпоставки бяха приети за изпълнени, ако длъжникът е имал достатъчна ликвидност на 31 декември 2019 г. Министерството на правосъдието беше оправомощено да удължи срока на спирането до 31 март 2021 г.; това правомощие беше отменено.

За периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. задължението на длъжника да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност поради свръхзадлъжнялост (Überschuldung) се спира, ако свръхзадлъжнялостта е следствие от ситуацията с COVID-19. От 1 октомври 2020 г. отново е в сила задължението на длъжника да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност (Zahlungsunfähigkeit).

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

Ограничаване на правото на кредитора да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност; за молби, подадени между 28 март и 28 юни 2020 г.,

за да може да бъде образувано производство по несъстоятелност, е необходимо длъжникът вече да е бил неплатежоспособен към 1 март 2020 г. Срокът на ограничението изтече. Министерството на правосъдието беше оправомощено да удължи срока на ограничението до 31 март 2021 г.; това правомощие беше отменено.

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

-

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

Суспендиране на прекратяването на договори за наем. Наемодателите нямат право да прекратяват договорите за наем на земя или помещения на основание, че наемателят не плаща наема си в периода между 1 април 2020 г. и 30 юни 2020 г., въпреки че е изискуем, доколкото неплащането е следствие от пандемията от COVID-19. Прекратяването се спира до юни 2022 г.

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Досега няма предприети мерки във връзка със сроковете в гражданското производство. Не е необходимо да се предприемат специфични мерки, тъй като правният ред на Германия позволява на съдиите да реагират по подходящ начин на последиците от COVID-19 във връзка с воденето на съдебни производства.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

Намалени са рисковете от подвеждане под отговорност на изпълнителните ръководни длъжности, кредиторите и договорните партньори на неплатежоспособни дружества, за да се насърчава осигуряването на свежи пари, както и продължаването на стопанските отношения. От 1 октомври 2020 г. такова намаляване на риска от подвеждане под отговорност се прилага само по отношение на свръхзадлъжнели дружества.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

Изпълнението на задълженията по потребителски заеми при определени условия е отложено с 3 месеца, считано от 1 април 2020 г.; срокът на действие на разпоредбата изтече на 30 юни 2020 г.

Сроковете в Закона за търговските дружества за провеждане на общи събрания се удължават; правото на физическо присъствие на акционерите или техните пълномощници може да бъде суспендирано за определено време от управителния съвет (акционерни дружества).

Потребителите и микропредприятията, които се оказват неспособни да плащат вследствие на кризата, получиха правото да откажат да изпълняват „основни договори за изпълнение на периодично задължение“ (включително, но не само, доставката на газ, вода, електроенергия, далекосъобщителни услуги), при условие че такива договори са сключени преди 8 март 2020 г. Срокът на действие на тази разпоредба изтече на 30 юни 2020 г.

Последна актуализация: 02/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.