Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Гърция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

-

1.2 Съдебна организация и съдебна система

С министерско решение всички производства пред гръцките съдилища, както и работата на съдилищата са преустановени до 15 май, с изключение на спешни и важни процесуални действия и дела.

Производствата пред районните съдилища и техните служби бяха спрени до 10 май 2020 г.

Работата на съдилищата е ограничена само до необходимите действия за изпълнение на нужните дейности и разглеждане на неотложни дела.

Заседания и всякакви други дейности, свързани с функционирането на съдебната власт, се осъществяват дистанционно, ако е възможно, с използването на технически средства. За да се гарантира възможността за осъществяване на видеоконферентна връзка и за дистанционна работа на съдиите, прокурорите и другите участници в процеса, са осигурени ИТ инструменти и приложения за комуникация.

В някои от по-големите съдилища е възможно молбите за издаване на удостоверения да се подават по електронен път. В този случай гражданите и адвокатите имат възможност да ги получат по електронен път чрез уеб портал.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Правителството на Гърция е предприело предпазни и ограничителни мерки за справяне с опасността от разпространението на коронавируса, за ограничаване на неговото социално-икономическо въздействие и за гарантиране на нормалното функциониране на пазара и на публичния сектор.

Министерството на правосъдието, в качеството си на централен орган по международните конвенции и договори в областта на гражданското право и в съответствие с регламентите на ЕС за съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела, е установило смесен режим на дистанционна работа и физическо присъствие на работното място на ротационен принцип.

Досега централният орган работи с почти пълен капацитет, макар че известно забавяне в обработването на някои искания е неизбежно предвид продължаващата здравна криза.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

Всички съответни производства са спрени от 7 до 30 ноември 2020 г.

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

Всички съответни производства са спрени от 7 до 30 ноември 2020 г.

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

Всички изпълнителни производства са спрени от 7 до 30 ноември 2020 г.

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

-

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Всички съдебни производства бяха спрени по причини, свързани със защитата на общественото здраве, от 7 до 30 ноември 2020 г. Спиране на производствата по несъстоятелност от 7 до 30 ноември 2020 г.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

Съюзът на гръцките банки и министърът на финансите постигнаха договореност банките да се откажат, по молба на длъжниците, от погасяването на вноски по главницата по договори за заем със засегнати от пандемията от коронавирус предприятия.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

За юридически лица, които са засегнати от пандемията от коронавирус, и техните служители (както и физически лица, които са наемодатели на помещения на такива засегнати предприятия):

  • удължаване на срока за плащане на данъци без начисляване на лихви или глоби
  • удължаване на срока за плащане на социалноосигурителни вноски.
Последна актуализация: 21/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.