Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Унгария
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Трябва да гарантираме достъп до правосъдие и продължаване на висящите производства. Следователно няма прекъсване на дейността на съдилищата в Унгария. Прилагат се специални процесуални правила за улесняване на дейността им, например в случай на налагане на противоепидемични мерки. Всички съдилища работят.

По правило процесуалните срокове продължават да текат по време на извънредното положение.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Достъпът до правосъдие и продължаването на висящите производства са гарантирани; няма прекъсване на дейността на съдилищата в Унгария.

Достъпът до правосъдие и продължаването на висящите производства са гарантирани; няма прекъсване на дейността на съдилищата в Унгария. По време на извънредното положение по принцип не се извършват само процесуални действия, които трябва да бъдат извършени на място, по отношение на което се прилагат противоепидемични мерки. Ако това е обосновано с противоепидемични мерки, съдебното заседание може да се проведе и по електронен път или по друг начин, чрез който може да се предават електронни изображения и звук.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Централните органи работят.

Удовлетворяването на искания за правна помощ може да бъде забавено в сравнение с времето за обработване при нормални обстоятелства.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

-

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

Мерки, свързани с дружествата:

  • производство по ликвидация може да бъде образувано само ако са изминали 75 дни от срока за плащане, посочен в известието за плащане;
  • производство по ликвидация може да бъде образувано само въз основа на вземания, надвишаващи 400 000 HUF;
  • в производство за контрол за законосъобразност съдът по вписванията не може да постанови прекратяване на дружеството;
  • производствата за прекратяване на дружество, образувани поради отнемането на данъчния му номер, се спират до 30 юни 2021 г.;
  • по принцип задължителните производства по заличаване от регистъра се спират до 30 юни 2021 г. и не може да бъдат започвани поради неприключване на производство по ликвидация.

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

Въведен е законоустановен мораториум върху плащанията за длъжници по договори за кредит, заем и финансов лизинг до 31 декември 2020 г.

Със Закон CVII от 2020 г. за длъжниците от някои социални групи (безработните, бившите участници в схемата за наемане на работа в публичния сектор, родителите, които отглеждат деца, пенсионерите, участниците в производства по лична несъстоятелност) срокът се удължава до 30 юни 2021 г.

Това означава, че длъжниците по всички все още действащи договори, които са подписани и средствата по тях са предоставени преди 19 март 2020 г., получават мораториум върху погасяването на главница, лихви и такси.

Мораториумът продължава до края на настоящата година.

Срокът за погасяване ще бъде удължен със срока на мораториума, като самите договори ще бъдат продължени, в случай че при нормални условия договорът за кредит изтича по време на мораториума. Със същия срок (9 месеца) се удължават и всички гаранции.

Мораториумът върху погасяването на задължения се прилага само за кредитни инструменти, предоставени от местни финансови дружества, следователно мярката не се отнася за кредити, предоставени от международни финансови институции.

Мораториумът върху погасяването се прилага и за заеми на служителите. Мораториумът върху погасяването се прилага и за длъжници по дела за лична несъстоятелност (съдебни и извънсъдебни производства) и за погасителните планове за задължения, за които има постигнати извънсъдебни споразумения за уреждане, съдебно споразумение за погасяване на дълга или решение на съда.

Лихвата и таксите, които не се плащат по време на мораториума, не се капитализират. Те трябва да бъдат погасени по-късно, след изтичане на мораториума, на равни суми при същите условия, така че техният размер не следва да се увеличава заради мораториума. Срокът за погасяване се увеличава съответно.

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

Суспендиране на прекратяването на договори до 30 юни 2021 г. в случай на неплащане (договори за заем, кредит и финансов лизинг, отпуснати в хода на стопанската дейност на кредитора) — специфично задължение да има опит за предоговаряне на условията по договора (Закон CVII от 2020 г., влязъл в сила на 1 януари 2021 г.).

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Трябва да гарантираме достъп до правосъдие и продължаване на висящите производства. Следователно няма прекъсване на дейността на съдилищата в Унгария. Прилагат се специални процесуални правила за улесняване на дейността им, например в случай на налагане на противоепидемични мерки. Всички съдилища работят.

По време на извънредното положение по принцип не се извършват само процесуални действия, които трябва да бъдат извършени на място, по отношение на което се прилагат противоепидемични мерки.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

-

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

-

Последна актуализация: 15/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.