Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Ирландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Не са приети специфични разпоредби относно сроковете. Образуването на производства, за които законоустановеният срок изтича преди края на периода на „ограничения“, се смята за наложителна дейност (вж. втората колона).

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Съдебните служби остават отворени и приемат спешни документи. Осигурени са пощенски кутии, в които да бъдат оставяни документите, за да се ограничи необходимостта от взаимодействие със служителите на гишетата за обслужване на граждани. Със съдебните служби може да се осъществява контакт по електронна и по обикновена поща.

Гражданските дела може да бъдат отлагани по взаимно съгласие, изразено по електронна поща. През следващите седмици ще се разглеждат само неотложни дела.

Приемат се молби, свързани с неотложни въпроси в областта на семейното право, включително за издаване на заповеди за осигуряване на защита, на временни ограничителни заповеди и заповеди за незабавни ограничителни мерки, както и за удължаване на срока на действие на такива заповеди.

Допуска се също подаването на молби, свързани с наложителни дейности, като предприемането на спешни мерки за поставяне на деца под попечителство или неотложни молби за съдебен надзор.

Със заповед на председателя на Върховния съд са създадени условия за явяване чрез видеовръзка на всички задържани лица в затворите.

В ход е пилотно прилагане на мерки, които ще позволят съдебните заседания да се провеждат дистанционно чрез видеовръзка със съгласието на страните.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Служителите на Министерството на правосъдието и равенството и на централните органи работят основно от вкъщи. За предпочитане е комуникацията да се осъществява само по електронна поща.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

-

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

За да се решат проблемите, възникнали в резултат на COVID-19, със Закона за дружествата (Разни разпоредби) (COVID-19) от 2020 г. се внасят временни положения в Закона за дружествата от 2014 г. и в Закона за промишлените дружества и осигурителните институции от 1893 г., както е бил изменен и допълнен в периода 1893—2014 г.

По-конкретно, що се отнася до examinership (превантивно преструктуриране), в изменящия закон се предвиждат начини за осигуряване на платежоспособността на предприятието, като срокът на examinership се удължава от 100 на 150 дни, а прагът, от който се счита, че дадено дружество не е в състояние да плати дълговете си, се увеличава от 10 000 евро към един кредитор и 20 000 евро общо на 50 000 евро за всеки от тези случаи.

Действието на мерките съгласно Закона трябваше да приключи на 31 декември 2020 г., но понастоящем се обмисля удължаване на срока на действие на тези разпоредби.

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

-

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

-

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Договорени са мерки за подкрепа на безпроблемното функциониране на системата за несъстоятелност, включително облекчаването на някои правила на съда и някои случаи на прекъсване на плащанията, когато това е уместно.

За допълнителна информация вж.: https://www.courts.ie/covid-19-notices.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

През март банките и небанковите заемодатели обявиха координирани гъвкави мерки за отсрочване в подкрепа на клиенти, чиито доходи бяха засегнати от COVID-19. Това включваше прекъсвания на плащанията по ипотеки и други заеми за първоначален срок от три месеца (по-късно удължени до шест месеца), за които е подадена молба преди 30 септември 2020 г.

През октомври изтече срокът на по-голямата част от тези прекъсвания на плащанията.

От 1 октомври отсрочването се основава на индивидуална оценка от страна на заемодателите на финансовото състояние на заемателите. На заемателите се предоставя допълнителна финансова подкрепа/отсрочване или попълват стандартен финансов отчет (СФО), за да се определи най-подходящото по вид отсрочване за всеки от тях. Това може да включва краткосрочни мерки, като допълнителни прекъсвания на плащанията, или дългосрочни мерки.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

Финансова подкрепа, обучение и насоки се предоставят, за да се помогне на предприятията да смекчат въздействието на COVID-19 и да се върнат към извършаване на дейност по безопасен начин.

По Схемата за субсидиране на заплатите (ССЗ) на работодателите от частния сектор, които изпитват значителни икономически сътресения, се предоставя фиксирана субсидия с цел подпомагане. ССЗ, която ще се прилага до 31 март 2021 г., замени Временната схема за субсидиране на заплатите.

Схемата за подпомагане на предприятията във връзка с ограниченията (СППО), свързани с COVID-19, има за цел да предложи целева, навременна и временна подкрепа по сектори на предприятията, принудени да затворят или да търгуват на значително занижени равнища в резултат на ограниченията, наложени им в отговор на COVID-19.

Схемата за гарантиране на кредитите във връзка с COVID-19 улеснява отпускането на заеми в размер до 2 милиарда евро на отговарящите на условията предприятия. Заемите по Схемата варират от 10 000 до 1 милион евро за срок до пет и половина години.

Чрез фонда за микрофинансиране на Ирландия (Microfinance Ireland) се предоставят бизнес заеми, свързани с COVID-19, в размер до 25 000 евро без погасителни вноски и с нулева лихва през първите 6 месеца, а при определени условия се предоставя и равностойността на допълнителни 6 месеца безлихвени заеми.

За повече информация относно съществуващите възможности за подпомагане на стопанската дейност, вж.: https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/.

Въведена е Схема за „складиране“ на дългове, произтичащи от някои данъци. Схемата позволява дълговете, произтичащи от ДДС и данъци с плащане в момента на получаването (от работодателите), натрупани от предприятията през периода на ограничена търговия, причинена от COVID-19, да бъдат „складирани“ без натрупване на лихви в продължение на 12 месеца след възобновяването на търговията. В края на 12-месечния период, освободен от натрупване на лихви, складираният дълг може да бъде изплатен изцяло, без да се начислява лихва, или да бъде изплатен поетапно при значително намален лихвен процент от 3 % годишно. За сравнение, стандартната ставка, която иначе би се прилагала за такива дългове, е 10 % годишно.

Последна актуализация: 12/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.