Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Италия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Сроковете за предприемане на действия в съда по граждански дела бяха спрени първоначално за периода 9—22 март (удължен впоследствие до 15 април).

С Наредба-закон № 23 от 8 април 2020 г. отлагането на съдебните заседания и спирането на процесуални срокове бе удължено до 11 май 2020 г.

Началната дата на срокове, които при нормални обстоятелства би следвало да започнат да текат през посочения период на спиране, се отлага до края на този период.

Изключения: осиновяване на деца, ненавършили пълнолетие лица без придружител, приемни грижи, производства, свързани със защитата на ненавършили пълнолетие лица и производства за издръжка, когато се уврежда удовлетворяването на основни потребности; принудително настаняване за лечение, доброволно прекъсване на бременността, временна изпълняемост, производства, свързани с избори, и всички въпроси, които водят до риск от сериозно увреждане на страните.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Повечето съдебни заседания по граждански дела, насрочени за дата, попадаща в периода от деня, следващ датата на влизане в сила на указа (9 март 2020 г.), до 22 март (впоследствие 15 април, а накрая 11 май), се отлагат задължително.

Всички съдебни заседания, насрочени по време на кризисния период, се отлагат (освен в неотложни случаи).

Местните съдилища може да предприемат собствени организационни мерки (ограничен достъп до сградите, затворени служби).

Що се отнася по-специално до дейности, които не са спрени (т.е. дейности, определени като неотложни след преценка за всеки отделен случай, или ползващи се по закон с висока степен на приоритет), съдебните заседания по граждански дела, при които е наложително единствено присъствието на адвокати или на страните, може да се провеждат посредством връзка от разстояние при спазване на принципа на равнопоставеност и ефективно участие на страните. За тази цел е необходимо решение на председателя на съответния съд след получаване на становището на Адвокатския съвет.

Следователно през периода 11 май — 31 юли 2020 г. от председателите на съдилища се очаква да предприемат редица организационни мерки с цел предотвратяване на струпването и съприкосновението между хора в съдебните помещения.

Тези мерки може да включват:

  • дистанционно провеждане на съдебни заседания по граждански дела, при които е наложително единствено присъствието на адвокати, или на страните, или на лица, заемащи спомагателни функции към съдията, при спазване на принципа на състезателното начало и на ефективното участие на страните и при условие, че съдията присъства физически в съда;
  • отлагане на съдебните заседания за след 31 юли 2020 г.;
  • провеждане чрез писмена процедура на съдебни заседания по граждански дела, при които присъствието единствено на ответниците е наложително.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Значителна част от служителите на Министерството на правосъдието, ангажирани с отделните случаи, работят от вкъщи.

Съдебното сътрудничество по граждански дела ще бъде засегнато за неопределен период от време. Молби за съдебно сътрудничество (включително искания за информация за чуждото право по силата на Лондонската конвенция от 1968 г.) следва да се изпращат по електронен път. Документи, изпратени на хартиен носител, може да бъдат обработени със значително закъснение.

Всички съобщения трябва да се изпращат на адрес: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

Обявяването в несъстоятелност и най-общо производствата по несъстоятелност също са включени в общите разпоредби за отлагане, без да се засяга възможността за определяне за всеки отделен случай какво не може да се разсрочва, за да се удовлетворят изискванията на страните за защита.

С член 10 от Законодателен указ № 23 от 8 април 2020 г. бяха приети специални мерки за несъстоятелността:

  • всички жалби по производства по несъстоятелност, подадени в периода между 9 март и 30 юни 2020 г., са недопустими, освен жалбите, подадени от прокурора, ако е поискано налагането на обезпечителни мерки или мерки за опазване с цел защита на имуществото или на дружеството, от самият предприемач, когато неплатежоспособността не е последица от епидемията от COVID-19, и от всяко друго лице по силата на специални разпоредби за производството по постигане на споразумение с кредиторите (член 162, втора алинея, член 173, втора и трета алинея и член 180, седма алинея от италианския Закон за несъстоятелността),
  • когато обявяването на недопустимост е последвано от обявяване в несъстоятелност, срокът на недопустимост не се счита при определяне на сроковете по членове 10 и 69 bis от Закона за несъстоятелност, които се отнасят съответно до едногодишния срок, в рамките на който трябва да бъде обявена несъстоятелността на дружеството, което се заличава от търговския регистър, и до срока за исковете за отмяна.
2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

Вж. вляво, колона 1.1.А.

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

Сроковете за извършване на всяко действие, свързано с гражданско или наказателно производство, включително изпълнително производство по решения по граждански дела, първоначално бяха спрени от 9 март до 15 април, а впоследствие — до 11 май 2020 г.

През този период заседанията по граждански производства и следователно заседанията по изпълнителни производства автоматично се отлагат за дата след 11 май 2020 г., като до тази дата спира изтичането и на сроковете за извършването на всякакви действия по граждански производства.

По отношение на принудителното изпълнение следва да се отбележи, че искания за спиране на обезпечаването на изпълнението или принудителното изпълнение на обжалвано съдебно решение (член 283 от италианския Граждански процесуален кодекс) и искания за спиране на принудителното изпълнение на съдебно решение, срещу което е подадена касационна жалба (член 373 от италианския Граждански процесуален кодекс), както и производствата, чието отложено разглеждане може да причини сериозни щети на страните, може да бъдат разглеждани по време на извънредното положение. В последния случай се обявява спешност от ръководителя на съда или негов представител, а по вече започнали дела — това се прави с определение на съдията или председателя на съдебния състав. С цел ограничаване на неблагоприятните последици от извънредната епидемична обстановка, предизвикана от COVID-19, до 31 декември 2020 г. на цялата национална територия се спират всички изпълнителни производства за възбрана на недвижимо имущество, които се отнасят до основното жилище на длъжника.

До 31 декември 2020 г. се спират и изпълнителните производства по заеми, отпуснати на жертви на лихварски престъпления.

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

Съгласно общата разпоредба, която се съдържа в член 3, алинея 6 bis от Закон № 6 от 2020 г., съответствието с карантинните мерки винаги се преценява за целите на изключването на възникването на отговорност на длъжника по отношение на прилагането на всякакви конфискации или санкции, свързани със забава или бездействие.

При спорове, свързани с договорни задължения, при които спазването на ограничителните мерки или във всеки случай на мерките, приети по време на извънредната епидемична обстановка, произтичаща от COVID-19, може да бъде оценено съгласно член 6 bis, като процедурата по медиация е условие за допустимост на всяко искане до съда.

За определени договори, в член 56, параграф 2, букви b) и c) от Законодателен указ № 18 от 2020 г. се предвижда удължаване до 30 септември 2020 г., без никакви формалности, на падежите на заеми с еднократно погасяване, както и спиране до 30 септември 2020 г. на плащането на вноските по заеми или плащанията по лизинг и отсрочване на погасителния план за вноските или плащанията по лизинг, които подлежат на спиране.

За 2020 г. се спират плащанията по ипотеки, предоставени на жертви на лихварски престъпления.

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Всички производства (включително по несъстоятелност) първоначално са отложени служебно до 15 април или 30 юни, ако ръководителите на съответните съдилища са взели такова решение, с изключение на обявените за спешни от съдията, за всяко дело поотделно, или на делата, посочени от закона като първостепенен приоритет.

Процесуалните срокове (включително по изпълнителните производства) първоначално бяха спрени в периода 9 март—15 април, а впоследствие — до 11 май.

За действия, които не са спрени, заседания по граждански дела, на които се изисква присъствието само на адвокати или на страните, може да се провеждат посредством телекомуникационни връзки, при условие че се зачитат състезателното начало на производството и действителното участие на страните.

За периода между 11 май и 30 юни 2020 г. от ръководителите на съдилищата се очаква да предприемат серия от организационни мерки, за да се избегнат близки срещи и контакти между хората в едно и също пространство.

Тези мерки може да включват:

  • провеждане на заседания по граждански дела посредством телекомуникационни връзки, при които се изисква присъствието само на адвокати или на страните, при условие че се зачитат състезателното начало на производството и действителното участие на страните;
  • отлагане на заседанията след 30 юни 2020 г.
  • провеждане на заседания по граждански дела, които изискват участието само на ответниците посредством писмена процедура.

Съгласно член 221 от Законодателен указ № 34 от 2020 г. (Decreto Rilancio) съдията може да разпореди провеждането на заседанията по граждански дела, които не изискват присъствието на други лица освен защитниците на страните, да бъде заменено с електронно подаване на писмената защита на страните, съдържаща само правните основания и заключенията. По искане на заинтересованата страна участието в заседания по граждански дела на една или няколко страни или на един или няколко защитници също може да стане чрез видеоконферентна връзка. Срокът на действие на тези разпоредби беше удължен до 31 декември 2020 г.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

През периода, в който декларирането на неплатежоспособност е недопустимо за разглеждане, сроковете за предявяване на искове за отмяна не започват да текат.

В член 9 от Законодателен указ № 23 от 2020 г. се предвижда също удължаване с шест месеца на сроковете за изпълнение на предходни споразумения и одобрени споразумения за преструктуриране, чиито срокове изтичат след 23 февруари 2020 г.

По текущите производства за одобряване на споразуменията с кредиторите на длъжника се дава възможност, до провеждането на заседанието за одобряване, да представи молба за разрешаване на срок, който не надхвърля 90 дни, за да представи нов план и ново предложение или ново споразумение за преструктуриране.

В член 9 се предвижда също така, че длъжникът може да подава искания за разрешаване на нови срокове или за допълнително удължаване на вече разрешените срокове.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

В Законодателен указ № 18 от 2020 г. се предвиждат серия от мерки, специално насочени към подкрепа на ликвидността чрез банковата система (дял III) и подкрепа на ликвидността на домакинствата и предприятията (дял IV).

На първо място от тези мерки е важно да се споменат мерките за финансова подкрепа за микро-, малките и средните предприятия, предвидена в член 56, включително забраната за отмяна на предоставените суми по кредитни инструменти, подлежащи на отмяна, и на заеми, предоставени срещу авансови плащания по заеми; удължаването до 31 януари 2021 г., без никакви формалности, на договорите за заеми с еднократно погасяване с падеж по договор преди 31 януари 2021 г.; спиране до 31 януари 2021 г. на плащането на вноските по заеми и други заеми с изплащане на вноски или вноски по лизинг и отсрочване на погасителния план за вноските или вноските, подлежащи на спиране.

Сред последния вид следва да се споменат преводите за плащания към публични администрации, включително отнасящите се до вноски за социално и здравно осигуряване и премии по задължително застраховане, спирането на плащанията на удържани данъци, вноските за социално и здравно осигуряване и премиите за задължително застраховане и сроковете за задължения и плащания на данъци и вноски.

В член 11 от Законодателен указ № 23 от 2020 г. се предвижда спиране на изтичането на сроковете на дълговите ценни книжа, които имат падеж в периода от 9 март до 30 април 2020 г., по-късно удължено до 31 август 2020 г.

Последна актуализация: 21/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.