Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Латвия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Процесуалните действия по граждански дела се осъществяват чрез писмена процедура, ако това не накърнява правата на страните и съдът е преценил, че е възможно. Вместо да се отлагат съдебните заседания, Латвия е преминала към писмена процедура за съдопроизводството, освен в случаите, при които провеждането на присъствено съдебно заседание е крайно необходимо, разглеждането на делото в съда е крайно наложително или е налице значителен риск от сериозно нарушаване на права.

Погасителните срокове (напр. давностният срок) са спрени от 12 март до 1 юли.

Изпълнителни производства: максималният срок за доброволно изпълнение на задължения, установени със съдебно решение, за връщане на стоки, събиране на дълг, принудително извеждане от помещения, е удължен от 10 на 60 дни с изключение на случаите, при които решението подлежи на незабавно изпълнение.

Обезпечение по търговски сделки: Сроковете за вземане на решение относно усвояването на обезпечения по търговски сделки са удължени от 30 на 60 дни.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

В Република Латвия са издадени Насоки за организацията на работата на районните (градските) и окръжните съдилища по време на извънредната ситуация. В тях се препоръчва при спешни случаи неотложните съдебни заседания да се провеждат чрез видеоконферентна връзка, когато е възможно.

Ако съдебното заседание е присъствено, между участниците следва да бъде осигурена необходимата дистанция и да се вземат други предпазни мерки (вентилация на помещенията и т.н.).

От 12 май 2020 г. съдилищата могат да възобновят съдебните заседания в съдебна зала, като във връзка с разглеждането на дела вземат предвид изискванията, определени от Министерски съвет относно събиранията на закрито.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Всички неотложни искания и приложените към тях документи се приемат, ако са изпратени в електронен формат (по електронна поща), като е въведена презумпция за истинност на документите. Молбите за правна взаимопомощ се сканират и се изпращат до други държави във формат PDF от официалния електронен адрес на Министерството на правосъдието. Такива молби от други държави се приемат също в този формат.

Услугите по съдебно сътрудничество продължават да се извършват, например изпълнение на искания за връчване на документи или изслушвания чрез видеоконферентна връзка.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

-

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

До 1 март 2021 г. на кредиторите се забранява да подават молба за откриване на производство по несъстоятелност на юридически лица, освен в случаите, свързани с неспазване от страна на длъжника на условия по неговото производство за правна защита (производство по преструктуриране).

До 30 юни 2021 г. длъжникът няма задължение да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на юридическо лице, освен в случаите, когато 1) несъстоятелността е установена в началото или в хода на ликвидацията му, 2) длъжникът не е в състояние да спази плана на производство за правна защита или 3) длъжникът не е изплатил на служителя пълното възнаграждение, обезщетение за вреди, причинени в резултат на трудова злополука или професионална болест, или не е внесъл задължителните осигурителни вноски в срок от два месеца от деня, определен за изплащане на заплатата.

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

Мораториумът върху събирането на вземания не се прилага за административни решения, които вече може да са изпълнени по задължение от момента на влизането им в сила, без да се чака да станат безспорни. Ако в рамките на изпълнително дело бъде наложен запор върху заложено вземане на длъжника и се установи, че длъжникът е бил болен от COVID-19 или е бил поставен под карантина, съдебният изпълнител може въз основа на искане от страна на длъжника да отмени заповедта за запор на паричните средства, издадена на кредитната институция или на друг доставчик на платежни услуги. След като срокът на свидетелството за отсъствие по болест на длъжника изтече, съдебният изпълнител продължава да събира вземането на длъжника от паричните му средства в кредитната институция или в друг доставчик на платежни услуги, като изготвя и изпраща до кредитната институция или друг доставчик на платежни услуги нова заповед във връзка със залога, ако това се налага от обстоятелствата по конкретното изпълнително дело.

По изпълнителни дела, свързани с въвод във владение на недвижимо имущество и със съдебно отстранение на физически лица и имущество от имоти, в съобщението до длъжника, посочено в Гражданския процесуален закон, във връзка със задължението за изпълнение на съдебно решение и освобождаване на помещения съдебният изпълнител определя срок, който не може да бъде по-кратък от 30 дни. Ако в определения от съдебния изпълнител срок помещенията не бъдат освободени или ако длъжникът не се яви в определения за въвода момент, съдебният изпълнител насрочва дата, не по-рано от тридесетия ден от датата на предаването на съобщението на съдебния изпълнител.

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

-

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Вместо отлагане на съдебните заседания Латвия премина към писмена съдебна процедура, освен ако не е абсолютно необходимо да се проведе истинско съдебно заседание. Съдът взема решение по организацията на съдебното заседание, като дава предимство на видеоконферентната връзка, особено когато участва юридическо лице, както и в случаите, когато делото се води чрез адвокат.

Също така — докато съществуват заплахи по отношение на безопасността във връзка с епидемиологичната обстановка на разпространение на заразата от COVID-19 — молбите за откриване на производство за правна защита, производство по несъстоятелност на юридическо лице и производство по несъстоятелност на физическо лице могат да бъдат подавани по електронен път.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

До 30 юни 2021 г. може да бъде спряно изпълнението на план за погасяване на задължение (част от производството по несъстоятелност на физическо лице); срокът за прилагане на плана се удължава с времетраенето на спирането.

Заседанията на комитета на кредиторите могат да се провеждат дистанционно (все още се прилага и беше въведено в Закона за несъстоятелността като постоянна разпоредба).

До 30 юни 2021 г. определеният срок за прилагането на план от мерки по производства за правна защита може да бъде до четири години (за новите планове и за тези, чийто срок все още не е бил удължаван), ако мнозинството от кредиторите, посочено в Закона за несъстоятелността, го одобри. До 30 юни 2021 г. срокът на плановете от мерки по производства за правна защита със срок, който вече е бил удължен веднъж или първоначално е бил определен на четири години, може да бъде удължен с още една година, ако мнозинството от кредиторите, посочено в Закона за несъстоятелността, го одобри.

Също така ще бъде вземано предвид ограничението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредиторите, когато се взема решение за удовлетворяване на исковете на служители, гарантирани от държавата.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

До 30 юни 2021 г. данъкоплатците, които са се забавили с плащането на данъци поради разпространението на COVID-19, имат право да подадат до Държавната агенция по приходите молба за отсрочване на данъчни задължения (за период до три години). В този случай не се начисляват лихви за забава.

Органите на местно управление имат правото да определят други срокове за плащане на данъка върху недвижимите имоти през 2020 г. и 2021 г., които са различни от сроковете, определени в Закона за данъка върху недвижимите имоти, като ги отлагат за по-късен период в рамките на съответната данъчна година. В този случай органите на местно управление не начисляват лихви за забава.

Програма за намаляване на административната и финансовата тежест за дружествата, дължаща се на бавно възстановяване на надвзет ДДС, като се увеличава наличният оборотен капитал на дружествата.

Удължаване на срока за плащане на данъка върху недвижимите имоти (приложимо през 2020 г. и 2021 г.)

Налице са няколко програми за помощ на засегнатите от COVID-19 предприятия и техните служители с цел да се гарантира възстановяване и растеж:

 1. безвъзмездни средства поради преустановяване на работа за данъкоплатците, за да продължат дейността си в контекста на кризата, породена от COVID-19 (налични до 30 юни 2021 г.);
 2. безвъзмездни средства за данъкоплатците, за да продължат дейността си в контекста на кризата, породена от COVID-19 (налични до 30 юни 2021 г.);
 3. безвъзмездни средства за дружествата, засегнати от кризата, породена от COVID-19, за да се гарантира потокът от оборотен капитал (налични до 30 юни 2021 г.);
 4. гаранции за големите предприятия, засегнати от разпространението на COVID-19 (налични до 30 юни 2021 г.);
 5. заеми и лихвени субсидии за предприятията с цел насърчаване на конкурентоспособността;
 6. програма за микрокредити и заеми за новосъздадени предприятия, предоставяни на МСП за капиталови потоци и инвестиции (налични до 31 декември 2023 г.);
 7. гаранции, предоставяни на туристическите оператори (налични до 31 декември 2023 г.);
 8. гаранции за гратисни периоди по заеми (налични до 30 юни 2021 г.);
 9. заеми за оборотен капитал (налични до 30 юни 2021 г.);
 10. гаранции за експортни кредити (налични до 30 юни 2021 г.);
 11. капиталов фонд за големи дружества (наличен до 30 юни 2021 г.);
 12. програма за подкрепа с цел насърчаване на заетостта в засегнатите от кризата, породена от COVID-19, дружества износители (налична до 30 ноември 2020 г.);
 13. програма за подкрепа с цел насърчаване на заетостта в засегнатите от кризата, породена от COVID-19, дружества в сектора на туризма;
 14. подкрепа за оперативните разходи на хотелите (налична до 18 декември 2020 г.);
 15. помощи за периода на прекъсване на работата поради разпространението на COVID-19 и ограниченията, наложени от правителството (налични до 30 юни 2020 г.);
 16. програма за насърчаване на международната конкурентоспособност и износа (налична до 31 декември 2023 г.);
 17. обучение за подобряване на уменията на служителите (налично до 31 декември 2023 г.).
Последна актуализация: 27/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.