Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Люксембург
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Извънредното положение, въведено с Наредба на Великия херцог от 18 март 2020 г. за въвеждане на серия от мерки в контекста на борбата срещу Covid-19, е удължено с три месеца със Закон, приет на 24 март 2020 г.

Докато трае извънредното положение, парламентът не може да бъде разпуснат, запазва всички свои законодателни правомощия и може във всеки момент от тримесечния период да приеме закон, с който да отмени извънредното положение. Постановленията, приети през този период, се отменят в деня на отмяна на извънредното положение.

На свое заседание, проведено на 25 март 2020 г., правителството прие Наредба на Великия херцог, изготвена от Министерството на правосъдието, за спиране на процесуалните срокове и за адаптиране на някои други процедурни правила.

С обща разпоредба се спират всички срокове по производствата пред общите, административните, военните и конституционните съдилища. В текста са предвидени някои изключения по отношение на лишаването от свобода, за което трябва да се вземат незабавни решения.

Срокове по граждански и търговски дела

Сроковете по съдебни производства са спрени, а някои срокове по специални процедури са удължени.

Предвидени са и някои изключения, по-специално за въпроси от неотложен характер, при които спирането на сроковете е нежелателно.

Сроковете за обжалване или внасяне на възражение са спрени.

  • По отношение на дела, свързани с наемни отношения, изпълнението на решения за принудително извеждане е спряно. Разпоредбата предвижда спиране на принудителното извеждане от жилищни имоти под наем. Сроковете за изпълнение на решения за принудително извеждане от търговски обекти под наем също са спрени, както и тези за налагане на възбрана и принудителна продажба.
  • В областта на гражданското състояние петдневният срок за подаване на декларация за раждане временно не се прилага. По отношение на актовете за сключване на брак, с отпадане на задължението за публикуване на предварителни обявления за брак са премахнати и всички ограничения, свързани със срокове.
  • Предвидена е специална разпоредба за спиране на сроковете, свързани с действия в областта на наследяването, когато става дума за извънсъдебни процедури. Важно е да се защитят правата на гражданите, тъй като процедурата за ликвидиране на наследствената маса е много формализирана и е свързана с много забавяния.
  • Планира се сроковете за подаване и публикуване на годишните счетоводни отчети, консолидираните отчети и свързаните с тях доклади на дружествата да бъдат удължени с три месеца. Това важи само за финансови години, които са приключени към датата на отмяна на извънредното положение и за които крайните срокове за подаване и публикуване не са изтекли към 18 март 2020 г.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Съдебната администрация е предприела необходимите мерки на този етап на пандемията, така че, от една страна, да се гарантира осигуряването на услуги, макар и с намален капацитет, а, от друга страна, да се защити, доколкото е възможно, здравето на всички служители.

Тези мерки са предприети при стриктно спазване на Конституцията и на международните ангажименти на Люксембург, особено тези, свързани с основните права. Те се прилагат в съответствие с критериите за необходимост и пропорционалност.

В рамките на борбата с коронавируса в много държави членки са наложени ограничения върху движението. Това е направено и в Люксембург, като се предвиждат редица изключения от тези ограничения (например за работещите в сферата на здравеопазването и в други сектори от съществено значение в настоящата криза).

Едно от тези изключения дава възможност на разделени родители да напускат дома си, за да упражняват родителската си отговорност, и особено правото си на достъп до тяхното дете.

Съдилищата в Люксембург работят с намален капацитет, но поддържат достатъчно равнище на активност за придвижването на съществени и неотложни въпроси. По време на извънредното положение молби и искания, отправени към съдебните състави на окръжните съдилища и на Апелативния съд, се разглеждат чрез писмена процедура.

Нотариусите продължават да осъществяват дейността си. Предприети са мерки за допускане на изключения при някои законови процедури, за да се намали необходимостта от физически контакт.

Адвокатите също продължават да осъществяват дейността си, като се насърчават да използват електронни средства за комуникация със съдилищата по време на кризата.

С цел да се избегне физическият контакт съдебните изпълнители връчват документи не лично на получателя, а на адреса на получателя, но само в пощенската му кутия.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Всички инструменти в областта на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела се изпълняват и издават от централния орган — Главния прокурор. Ритъмът на работа донякъде е намален, за да може колкото е възможно повече хора да работят от вкъщи.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

Задължението на предприятие да подаде формална декларация до съда в срок от един месец в случай на спиране на плащанията, с което ще започне производство по несъстоятелност, е спряно със закон.

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

Няма общ мораториум на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност, което означава, че кредиторите си запазват правото да подадат молба за откриване на производство по несъстоятелност, а предприятията си запазват правото да обявят несъстоятелност.

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

-

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

-

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Люксембургските съдилища по несъстоятелност ще разглеждат само спешни дела.

В Люксембург спират да текат сроковете по съдебни производства и се удължават някои срокове по специални производства.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

Временно се спира парламентарният контрол относно прилагането на Директива 2019/1023. Но понастоящем Министерството на правосъдието обмисля дали някои елементи от директивата могат да са полезни в настоящия контекст и могат да бъдат въведени бързо (напр. опростено спиране на механизма за принудително изпълнение или разпоредбата относно защитата на ново финансиране).

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

По дела във връзка с наемни отношения принудителното изпълнение на решения за съдебно отстранение е спряно по очевидни причини.

След извънредното положение мерките във връзка с COVID-19 бяха преразгледани, за да бъдат адаптирани към развитието на здравната криза.

Поради това, след като въведе редица спешни мерки за борба с COVID-19, Министерството на правосъдието продължи действието, адаптира или премахна някои от тези мерки.

За да получите достъп до актуализираната или допълнителна информация относно тези мерки, свързани с COVID-19, моля, направете справка на специалната страница на Министерството на правосъдието:

https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/Covid-19/faq-mj.html

или

Официален вестник на Великото херцогство Люксембург:

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg - Legilux (public.lu)

Последна актуализация: 13/06/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.