Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Малта
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

От 16 март 2020 г. всички законови и процесуални срокове, включително давностните срокове по граждански дела и всички погасителни срокове, са спрени до седмия ден след отмяна на постановлението за затваряне на съдилищата.

Наред с това всички законоустановени срокове, свързани с нотариалната дейност, също са спрени за времето, през което съдилищата са затворени. Сроковете, засягащи нотариусите, са спрени до двадесетия ден след отмяна на постановлението за прекратяване на дейността на съдилищата.

Сроковете за сключване на договор за продажба, предвидени в нотариално заверен предварителен договор за продажба, чието изтичане беше спряно на 16 март 2020 г., започнаха отново да текат на 22 май 2020 г. По отношение на предварителните договори за продажба беше въведено спиране на изтичането на срока за двадесет дни, считано от 22 май 2020 г., след което оставащата част от спрения срок ще продължи да тече.

На 5 юни 2020 г. постановлението за прекратяване на дейността на съдилищата от 2020 г. беше отменено. По този начин всички законови и съдебни срокове, включително давностните срокове по граждански дела и всички погасителни срокове, ще продължат да текат. За да се защитят правата на ползвателите на услугите на съдилищата, беше въведено кратковременно спиране на сроковете, считано от 5 юни 2020 г.: i) двадесетдневно спиране на законовите и процесуалните срокове за трибунали, съвети, комисии, комитети или други органи, които не осъществяват дейността си в съдебни сгради; и ii) и седемдневно спиране на законовите и процесуалните срокове, отнасящи се до съд или друг трибунал, съвет, комисия, комитет или друг орган, който осъществява дейността си в съдебни сгради.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Считано от 16 март е преустановена работата на всички съдилища, в това число висшите, нисшите и апелативните съдилища, както и на службите по вписване и регистрация; на всички трибунали, установени със закон, които осъществяват дейността си в съдебни сгради, както и на всички съвети, комисии, комитети или други структури, които работят в една и съща сграда със съдилищата и които разглеждат производства от всякакъв характер.

Въпреки това на съдилищата са дадени правомощия да разпореждат разглеждането на неотложни дела или на дела, чието разглеждане по преценка на съда е в интерес на обществото. Това, разбира се, става при прилагане на конкретни предпазни мерки за предотвратяване на разпространението на вируса, които се определят от съда.

Считано от 4 май 2020 г. деловодствата на всички съдилища са отворени за подаване на всякакви процесуални документи (не само във връзка с неотложни дела и дела, чието разглеждане е в интерес на обществото).

Считано от 5 юни 2020 г. постановлението за прекратяване на дейността на съдилищата от 2020 г. беше отменено. По този начин всички съдилища бяха отворени отново, включително висшите и нисшестоящите съдилища и апелативните съдилища, независимо от тяхната компетентност или юрисдикция, всички съдилища, създадени по закон, както и всички съвети, комисии, комитети или други органи, пред които се провеждат производства или процедури и които са обхванати от правни или административни срокове за подаване на искове, защита или други актове.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Трансгранично съдебно сътрудничество продължава да се предоставя както обикновено, доколкото това е възможно при настоящите обстоятелства, особено предвид намаления капацитет на съдилищата и ограниченията върху международните пътувания.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки, съобщени до 16 април 2020 г.

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

Малтийските съдилища са затворени, считано от 16 март 2020 г. Разрешено е да бъдат разглеждани само спешни дела, по които решенията на съда биха били в обществен интерес. Така временно беше уредена ситуацията по отношение на някои предстоящи искове (противозаконна търговия), които биха могли да бъдат предявени срещу управители, ако не подадат молба за откриване на производство по несъстоятелност.

На 5 юни 2020 г. Постановлението за затваряне на съдилищата от 2020 г. беше отменено. Всички съдилища бяха отворени отново.

По този начин всички законови и съдебни срокове, включително давностните срокове по граждански дела и всички преклузивни срокове, ще продължат да текат. За да се защитят правата на ползвателите на услугите на съдилищата, за кратко време беше въведено спиране на сроковете, считано от 5 юни 2020 г.: i) двадесетдневно спиране на законовите и съдебните срокове за трибунали, съвети, комисии, комитети или други органи, които не осъществяват дейността си в съдебни сгради; и ii) и седемдневно спиране на законовите и съдебните срокове, отнасящи се до съд или друг трибунал, съвет, комисия, комитет или друг орган, който осъществява дейността си в съдебни сгради.

Със Закон XXXI от 2020 г. се изменя Законът за дружествата (глава 386 от Законите на Малта), като се предоставят нови правомощия на съответния министър да предвиди суспендиране за определено време на задължението на управителите да подават молба за откриване на производство по несъстоятелност, докато това се счита за необходимо.

На 15 септември 2020 г. беше публикувано Правно известие 373 от 2020 г. — Наредби по Закона за дружествата (Спиране на подаването на молби за прекратяване и ликвидация). В това правно известие се предвижда спиране на подаването на молби за откриване на производство по несъстоятелност и спиране на производствата. И двете мерки имат обратно действие, считано от 16 март 2020 г. Спирането включва дела за недобросъвестното сключване на сделки срещу управители поради неспазване на задължението за прекратяване на дружеството или поради добросъвестно поемане на задължения в момент, в който за дружеството съществува опасност от неплатежоспособност. Спирането на подаването на молби за откриване на производство по несъстоятелност и спирането на производствата остават в сила за неопределено време и за срок от 40 дни от датата, на която министърът, отговарящ за икономиката, разпореди отмяната им.

Независимо от спирането, съдът запазва правомощието си да допусне започването или разглеждането на делото, ако са налице prima facie доказателства, че неплатежоспособността е настъпила преди 16 март 2020 г.

В Правното известие също така се предвижда система за прекратяване на дружеството със задна дата, считано от датата, на която притежателят на облигации, кредиторът или кредиторите биха подали молба за прекратяване, но с оглед на спирането е било забранено. Това ще се прилага за молбите за ликвидация, подадени в срок от 6 месеца след отмяната на спирането.

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

Затварянето на съдилищата доведе до автоматично спиране на правата на кредиторите да подават молба за откриване на производство по несъстоятелност на длъжниците.

На 5 юни 2020 г. Постановлението за затваряне на съдилищата от 2020 г. беше отменено. Всички съдилища бяха отворени отново.

Със Закон XXXI от 2020 г. се изменя Законът за дружествата (глава 386 от Законите на Малта), като се предоставят нови правомощия на съответния министър да предвиди суспендиране за определено време на правата на кредиторите да подават молба за откриване на производство по несъстоятелност на длъжник, докато това се счита за необходимо.

На 15 септември 2020 г. беше публикувано Правно известие 373 от 2020 г. — Наредби по Закона за дружествата (Спиране на подаването на молби за прекратяване и ликвидация). С това правно известие се отнема предоставеното на кредиторите право да подават молба за прекратяване на дружество длъжник поради неговата неплатежоспособност. Освен това делата за несъстоятелност, заведени на 16 март 2020 г. или след тази дата, ще бъдат спрени. Съдът обаче е оправомощен да допусне разглеждането на делото, ако prima facie е убеден, че неплатежоспособността е настъпила преди 16 март 2020 г.

Спират се и делата за недобросъвестното сключване на сделки (не сделки с цел измама) срещу управители поради неспазване на задължението за прекратяване на дружеството. Спирането на подаването на молби за откриване на производство по несъстоятелност и спирането на производствата остават в сила за неопределено време и за срок от 40 дни от датата, на която министърът, отговарящ за икономиката, разпореди отмяната им.

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

По същия начин затварянето на съдилищата доведе до автоматично спиране на исковете за принудително изпълнение от кредитори. Освен това правителството разпореди спиране за срок от 6 месеца на кредитните инструменти, издавани от лицензирани кредитни или финансови институции, които включват отпускане на парични заеми посредством авансово плащане, овърдрафт или заем, или всякакви други кредитни линии, включително сконтиране на менителници и записи на заповед, гаранции, обезщетения, авалирани акцепти и менителници, с изключение на кредитните карти.

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

В резултат на затварянето на съдилищата и следователно правото на длъжниците да налагат принудителното изпълнение на договори, правителството разпореди временно спиране до второ нареждане на всички законови и съдебни срокове, определени във всички споразумения, включително всички срокове за изпълнение на всички задължения, определени в такива споразумения. Това, наред с другото, включва течение на всички законови срокове, наложени със закон на публичните нотариуси, за регистрация на официални документи, завещания, актове или частни документи; течението на всички срокове, в рамките на които публичните нотариуси с оглед на всички приложими закони трябва да платят събраните от тях такси при упражняването на своята професия; течението на всички срокове, свързани с данъчни облекчения, стимули или освобождавания; течението на всички срокове, в рамките на които публичните нотариуси трябва да подадат информация или документи на всички органи или регулатори на основание съответната нотариална дейност; течението на срока за изпълнението на всички задължения, съдържащи се в официален или частен документ, включително вписан предварителен договор за продажба; течението на срока за изтичането на предварителните договори за продажба.

На 5 юни 2020 г. Постановлението за затваряне на съдилищата от 2020 г. беше отменено. Всички съдилища бяха отворени отново.

По този начин всички законови и съдебни срокове, включително давностните срокове по граждански дела и всички преклузивни срокове, ще продължат да текат. За да се защитят правата на ползвателите на услугите на съдилищата, за кратко време беше въведено спиране на сроковете, считано от 5 юни 2020 г.: i) двадесетдневно спиране на законовите и съдебните срокове за трибунали, съвети, комисии, комитети или други органи, които не осъществяват дейността си в съдебни сгради; и ii) и седемдневно спиране на законовите и съдебните срокове, отнасящи се до съд или друг трибунал, съвет, комисия, комитет или друг орган, който осъществява дейността си в съдебни сгради.

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Считано от 16 март 2020 г., съдилищата и съответните регистри са затворени. Независимо от това, на съдилищата е дадено правомощието да разпореждат провеждане на съдебни заседания по спешни дела или по дела, които съдът счита, че трябва да бъдат разгледани заради надделяващ обществен интерес. Като последваща мярка, всички законови и съдебни срокове, включително преклузивните срокове и всички абсолютни срокове, спират да текат до седем дни след отмяната на разпореждането за затваряне на съдилищата. Сами по себе си тези мерки имат ефекта на автоматичен мораториум или спиране на исковете за принудително изпълнение и за производството по несъстоятелност на дружества, както и на задължението за незабавно подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от страна на управителите.

На 5 юни 2020 г. Постановлението за затваряне на съдилищата от 2020 г. беше отменено. Всички съдилища са отворени отново и съдебните производства се провеждат по нормалния начин.

Със Закон XXXI от 2020 г. се изменя Законът за дружествата (глава 386 от Законите на Малта), като се предоставят нови правомощия на съответния министър да суспендира правото на подаване на молби за ликвидация и да спре всички срокове за провеждане на общи събрания, независимо дали са редовни или извънредни, и за провеждане на виртуални годишни общи събрания и други.

На 15 септември 2020 г. беше публикувано Правно известие 373 от 2020 г. — Наредби по Закона за дружествата (Спиране на подаването на молби за прекратяване и ликвидация). В това правно известие се предвижда спиране на подаването на молби за откриване на производство по несъстоятелност и спиране на производствата — с обратно действие, считано от 16 март 2020 г. Спирането включва дела за недобросъвестното сключване на сделки срещу управители поради неспазване на задължението за прекратяване на дружеството. Спирането на подаването на молби за откриване на производство по несъстоятелност и спирането на производствата остават в сила за неопределено време и за срок от 40 дни от датата, на която министърът, отговарящ за икономиката, разпореди отмяната им.

Независимо от спирането, съдът запазва правомощието си да допусне започването или разглеждането на делото, ако са налице prima facie доказателства, че неплатежоспособността е настъпила преди 16 март 2020 г.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

По отношение на Директивата за несъстоятелност правителството все още анализира ситуацията и нейното въздействие върху дружествата.

На 12 май 2020 г. беше публикувано Правно известие 192 от 2020 г. — Наредби от 2020 г. по Закона за дружествата (Фонд за преобразуване на дружествата) с цел допълване на процедурата по оздравяване на дружествата, предвидена в член 329B от Закона за дружествата (глава 386 от Законите на Малта). С това правно известие се създава и урежда управлението и дейността на фонд (Фонд за оздравяване на дружествата), чиято цел е улесняване на процедурата по оздравяване на дружествата.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

Правителството вече стартира три пакета за финансова помощ, остойностени на месечна база, които са предназначени да запазят ликвидността на предприятията, както и да помогнат финансово на редица сектори. Правителството все още не е въвело отсрочка за данъци, но е обещало държавни гаранции по заеми с по-благоприятни условия и пряко предоставени ликвидни средства на предприятията, за да се запазят жизнеспособни, в добро състояние и готови да се възстановят след рестартирането на икономиката. Наред с това са въведени и редица социални мерки, включително добавки към заплатите. Всичко това се прави, за да се избегнат случаи на несъстоятелност, да се спасят жизнеспособни предприятия, да се запазят работни места и необслужваните заеми да бъдат възможно най-малко.

По-специално правителството разпореди спиране за срок от 6 месеца на кредитните инструменти, издавани от лицензирани кредитни или финансови институции, които включват отпускане на парични заеми посредством авансово плащане, овърдрафт или заем, или всякакви други кредитни линии, включително сконтиране на менителници и записи на заповед, гаранции, обезщетения, авалирани акцепти и менителници, с изключение на кредитните карти.

Последна актуализация: 06/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.