Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Нидерландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Парламентът (втора и първа камара) постигна съгласие по приемането на временно извънредно законодателство. То позволява да се решават най-неотложните проблеми, свързани с функционирането на съдебната система.

Законодателството е в сила от 24 април 2020 г.

Съдебни заседания по граждански и административни дела:

Съдебното заседание може да се проведе чрез използване на всякакви способи за електронна комуникация, ако поради COVID-19 е невъзможно то да се проведе с физическо присъствие в съдебната зала. Съдиите по всяко отделно дело решават по какъв начин да се проведе съдебното заседание.

Няма промени в законоустановените срокове по граждански, административни или наказателни дела.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

В периода 17 март—11 май 2020 г. всички съдебни сгради бяха затворени, освен за изключително спешни дела. Всички останали дела бяха разглеждани по реда на писмено производство или чрез използване на аудио- или видеоконферентна връзка.

От 11 май 2020 г. съдилищата ще бъдат отново отворени да разглеждат всички наказателни дела, дела, по които страна са непълнолетни лица, и семейни дела. Съдебната система е въвела мерки за безопасност и организационни мерки в съответствие с препоръките на националните здравни органи.

Доколкото е възможно, в съдебните сгради ще се провеждат съдебни заседания с физическо присъствие и по други дела. Ако това не е възможно, може да се използват видеоконферентна връзка или други електронни средства.

Съдилищата обаче ще бъдат затворени за широката публика, освен по дела, които са от силен обществен интерес. Съдилищата могат също така да поискат от Висшия съдебен съвет да организира професионално излъчване на живо, ако смятат, че това е необходимо за обществения интерес. По всички дела се допуска на съдебното заседание да присъстват до трима представители на медиите. Наред с това съдебната власт има за цел да оповестява онлайн по-голям брой писмени съдебни решения.

Съдебната система проучва възможностите да изпълнява задължението за провеждане на публични и открити съдебни заседания при спазване на изискването за неприкосновеност на личния живот на участващите страни.

Съдебната власт се е погрижила да адаптира временно процесуалните норми за всички съдилища и е създала страница на своя уебсайт с преглед на всички текущи промени и с инструкции за работа по време на кризата с COVID-19.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Служителите на централните органи в Нидерландия работят основно от вкъщи. Препоръчва се комуникацията да се осъществява по електронна поща.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

Нидерландия не се обявява в подкрепа на спирането на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност, тъй като това създава риск от запазване на нежизнеспособни предприятия по-дълго, отколкото това е отговорно. Това уврежда кредиторите. Нидерландия по-скоро поставя акцента върху бързото и своевременно преструктуриране.

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

-

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

Понастоящем не се обмисля спиране на задължението за плащане, тъй като това може да доведе до верижна реакция.

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

-

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

-

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

Редица банки доброволно се съгласиха на суспендиране за определено време на прекратяването на кредитни инструменти и мерки за принудително изпълнение (при определени условия). В Нидерландия банките и без това не прибягват много често до подаване на молба за започване на производство по несъстоятелност.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

Обявени са общи извънредни мерки с цел да се позволи на гражданите и предприемачите да продължат да изпълняват своите задължения за плащане.

Пакетът включва мерки, като незабавно прекратяване на събирането на определени данъци (данък върху дохода, корпоративен данък, ДДС) и либерален режим за отсрочване на други данъци и вноски за пенсия.

Последна актуализация: 21/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.