Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Полша
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

В специалното законодателство на Полша е предвидено, наред с другото, преустановяване на прилагането на срокове, които не са започнали да текат, и отлагане на вече започнали срокове, включително:

  • погасителни срокове за изпълнение на съдебни решения;
  • процесуални срокове и срокове за предприемане на действия от съда по съдебни дела, включително производства за принудително изпълнение.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Предприети са конкретни мерки за смекчаване на отрицателните последици от пандемията на COVID-19, част от които са изброени по-долу.

Създадени са условия за прехвърлянето на дела от един съд към друг (с решение на съдебен орган и за определен период от време при неотложни случаи, които са определени в специалното законодателство относно смекчаването на въздействието на пандемията на COVID-19 върху полската съдебна система).

Неотложните случаи са определени, както следва:

1. Производства, свързани с малолетни и непълнолетни лица, включително:

  • производства за отнемане на родителски права или на право на попечителство върху малолетни или непълнолетни лица;
  • производства, свързани с настаняването на малолетни или непълнолетни лица с чуждо гражданство в заведения за грижи и в образователни институции;
  • производства за определяне на настойник, който да представлява интересите на малолетно или непълнолетно лице в съдебно производство;
  • производства, отнасящи се до настаняването или удължаването на престоя на юноши в защитени домове за младежи;
  • изпълнителни производства, засягащи малолетни или непълнолетни лица.

2. Производства, свързани с психично болни и недееспособни лица

Председателят на всеки компетентен полски съд може да разпореди всяко дело да се счита за неотложно, ако липсата на съдебно решение по него: — може да изложи на опасност живота или здравето на хора или животни;

  • може да нанесе сериозна вреда на обществения интерес;
  • може да доведе до непосредствени и непоправими материални щети;
  • и когато незабавното произнасяне на съдебно решение е необходимо с оглед на интересите на правосъдието.

Командироването на съдии в други съдилища е опростено. Решенията в това отношение се вземат от съдебните органи в съответствие с принципа на независимост на съдиите и за предварително определен период от време. Тези процедури ще дадат възможност да се подпомогнат съдилища, чиято натовареност с дела е по-голяма.

Спирането и отлагането на съдебни производства също е възможно в някои случаи.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Служителите на Министерството на правосъдието, изпълняващи задачи на централния орган, работят дистанционно.

Всички съобщения до Министерството на правосъдието на Полша като централен орган (включително за връчване на документи и за събиране на доказателства) или до полското звено за контакт на Европейската съдебна мрежа трябва да се изпращат по електронен път с необходимите приложения под формата на сканирани копия.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

От 18 април 2020 г. срокът за изпълнение на задължението на длъжника да подаде молба за образуване на производство по несъстоятелност (ако COVID-19 е пряката причина за неплатежоспособността) е спрян за целия период на пандемичен риск.

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

-

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

-

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

-

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

В периода между 16 май 2020 г. и 5 септември 2020 г. делата за несъстоятелност бяха определени като „спешни дела“.

Не е имало общо спиране на производствата по несъстоятелност, въпреки че много съдебни заседания бяха отменени.

Заседанията се провеждат онлайн, с изключение на случаите, в които личното явяване не представлява изключителна опасност за участниците.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

Процедурите за преструктуриране в Закона за преструктуриране предвиждат решения, които балансират интересите на длъжниците и кредиторите и от една страна, служат за запазване на длъжника, а от друга, за възможно най-ефективно удовлетворяване на кредиторите. Така че тези решения не следва да се считат по подразбиране за вредни за длъжниците.

На 24 юни 2020 г. влезе в сила нова процедура за преструктуриране (опростена процедура за преструктуриране). С нея на длъжниците се позволява да започнат процес на преструктуриране без съдебно одобрение, за да предприемат бързи и ефикасни действия, когато възникне опасност от неплатежоспособност. Започването на тази процедура води до общо спиране на исковете за принудително изпълнение.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

Съгласно новия „антикризисен щит“ може да бъде предоставена държавна помощ на предприемач в затруднено икономическо положение (риск от неплатежоспособност), който отговаря на критериите за предприемач, застрашен от неплатежоспособност (член 141, алинея 2 от Закона за преструктуриране), или е неплатежоспособен (член 11 от Закона за несъстоятелност), които отговарят и на други критерии.

За целия период на пандемичен риск се изключва възможността за съдебно отстранение на физическо лице от жилище.

Последна актуализация: 21/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.