Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Португалия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Беше обявено извънредно положение за периода 19.3.2020—17.4.2020 г.:

 • Постановление № 14-А/2020 г.
 • Постановление № 17-А/2020 г.
 • Постановление № 2-А/2020 г.
 • Постановление № 2-В/2020 г.
 • Закон № 1-A/2020 г. и неговите изменения
 • Наредба-закон № 10-A/2020 г. и неговите изменения

Беше обявено бедствено положение за периода 18.4.2020—17.5.2020 г.:

 • Резолюция № 33-А/2020 г.
 • Резолюция № 33-С/2020 г.
 • Закон № 1-A/2020 г. и неговите изменения
 • Наредба-закон № 10-A/2020 г. и неговите изменения

Съгласно член 7 от Закон № 1-А/2020 г. в консолидираната му версия, по време както на извънредното, така и на бедственото положение правният режим на процесуалните и погасителните срокове е, както следва:

 • Сроковете по производства, които не са неотложни, са спрени за период, чиято крайна дата ще бъде определена с наредба-закон.
 • Неотложните съдебни процеси продължават да се разглеждат без спиране на сроковете или отлагане на действията по тях.
 • Изтичането на погасителните и давностните срокове е спряно.
 • Действията по принудително извеждане на наематели и принудително изпълнение на ипотеки върху частни жилищни имоти се спират.
 • Сроковете, в които длъжниците следва да подадат молба за откриване на производство по несъстоятелност, са спрени.
 • Действията по изпълнителни производства, включително налагането на мерки за принудително изпълнение, са спрени, освен ако с това се нанася непоправима вреда на кредитора или се застрашава неговият поминък.
 • Член 15 от Наредба-закон № 10-A/2020 г. предвижда, че ако по решение на властите вследствие на пандемията бъде затворен съд в дадена област, процесуалните срокове спират да текат (това се случи няколко пъти и за ограничен период от време).
 • Периодът, през който бяха спрени процесуалните срокове, изтече на 3 юни 2020 г. (член 8 от Закон 16/2020, който отменя член 7 от Закон 1-A/2020).
 • По отношение на връчването на документи изискването за подпис от страна на адресата беше спряно и заменено с други подходящи средства за идентификация и посочване на датата, на която е извършено връчването (Закон 10/2020).

Заключителна бележка:

Въпреки че тази информация е събрана внимателно, това не освобождава ползващите я от необходимостта да направят справка в приложимите правни текстове и в техните по-нататъшни изменения. С оглед на член 5, параграф 2, точка в) от Решение 2001/470/ЕО тази информация няма обвързващ характер за Висшия съдебен съвет, за националните съдилища или за звеното за контакт в Португалия.

Заключителна бележка:

Въпреки че тази информация е събрана внимателно, това не освобождава ползващите я от необходимостта да направят справка в приложимите правни текстове и в техните по-нататъшни изменения. С оглед на член 5, параграф 2, точка в) от Решение 2001/470/ЕО тази информация няма обвързващ характер за Висшия съдебен съвет, за националните съдилища или за звеното за контакт в Португалия.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

По време на извънредното положение

Основните инструменти, въведени с цел да се осигури организацията на съдилищата, бяха следните:

 • планове за действие в извънредни ситуации, утвърдени от председателите на всички съдилища;
 • схеми на дежурства в съдебните сгради за неотложните дела, утвърдени от председателите на всички съдилища;
 • виртуални съдебни зали във всички съдилища (първоинстанционни, второинстанционни и Върховен съд), даващи възможност за дистанционно провеждане на съдебните заседания;
 • електронно подписване на присъдите чрез системата за управление на делата;
 • когато съдебните решения се постановяват от съдебен състав, вместо подписи на останалите съдии може да се добави изявление на съдия-докладчика, удостоверяващо положителния вот на останалите съдии (член 15-A от Наредба-закон № 10-A/2020 г.);
 • достъп чрез VPN (виртуална частна мрежа) до системата за управление на делата.

Всички процесуални действия може да се осъществяват чрез телеконферентна или видеоконферентна връзка.

Искането на информация от съдилищата е препоръчително да се извършва по електронна поща вместо по телефона.

Задължително е да се работи дистанционно, когато естеството на задачите го позволява.

Съдиите продължават да вършат обичайната си работа от домовете си, където имат достъп до системата за управление на делата. Те остават на разположение за лично явяване в съда, когато е необходимо.

Разпределението на заведените пред първоинстанционните съдилища неотложни дела и на делата, които не са неотложни, не е било прекъсвано в нито един момент.

До 15.4.2020 г. във второинстанционните съдилища и Върховния съд бяха разпределяни само неотложни дела. От 16.4.2020 г. се разпределят всички дела, независимо дали са неотложни.

Неотложни дейности и процедури, свързани със защита на основните права, могат да се извършват присъствено (неотложни мерки за закрила на деца, процесуални действия и съдебни процеси, свързани със задържани обвиняеми) или дистанционно посредством виртуални съдебни зали.

Съдебни процеси и процесуални действия, които нямат спешен характер, са отложени, освен ако съдиите преценят, че е необходимо да бъдат проведени съдебни заседания, за да се избегнат непоправими вреди или в случай, че всички страни по делото са съгласни да се ползва телеконферентна или видеоконферентна връзка или виртуална съдебна зала.

Решения по дела, които не са неотложни, могат да бъдат постановени, ако всички страни са съгласни, че не е необходимо съдът да събира повече доказателства.

Действия и процедури, при които се изисква лично присъствие, се извършват в подходящи помещения, каквито са осигурени във всеки окръжен съд, като се предприемат мерки за защита и дезинфекция. Броят на присъстващите се определя от съдията в съответствие с препоръките на здравните органи.

Присъствието в съдебните сгради е нежелателно освен за лицата, които са призовани да се явят лично. В този случай съгласно член 14 от Закон № 10-A/2020 г. при представяне на медицинско свидетелство за наложена карантина се счита, че е налице непреодолима сила.

Висшият съдебен съвет на Португалия подчертава, че съдилищата трябва да продължат да бъдат върховен гарант на основните права.

Практическа информация относно функционирането на националните съдилища по време на извънредното положение може да бъде намерена на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

По време на бедственото положение:

Основните инструменти, въведени с цел да се осигури организацията на съдилищата, бяха следните:

 • Постепенно премахване на изолацията в домашни условия в съответствие с Резолюция № 33-C/2020 г. на Министерски съвет.
 • Приемане на „Мерки за намаляване на риска от предаване на вируса в съдилищата“ — съвместен документ, изготвен от Висшия съдебен съвет, Генерална дирекция „Управление на съдилищата“, Главна прокуратура, Висшия съвет на административните и данъчните съдилища и Генерална дирекция „Здравеопазване“
 • Всички първоинстанционни и второинстанционни съдилища, Върховният съд и Висшият съдебен съвет приеха режими на работа, предвиждащи графици за работата извън часовете с най-голямо натоварване или огледални екипи, така че да се работи с присъствие в съдебната сграда и отчасти дистанционно, при запазване на мерките за подпомагане на семействата, от които се ползват някои служители, и на задължителната дистанционна работа на съдиите и съдебните служители, които спадат към рискови групи.

Висшият съдебен съвет прие следните резолюции с цел да се гарантира стабилност на човешките ресурси в първоинстанционните съдилища и готовност за натоварването, което ще последва след като спрените срокове по производствата, които не са неотложни, започнат отново да текат:

 • мандатът на председателите на първоинстанционните съдилища се удължава до 31.12.2020 г.;
 • ограничаване на годишното движение на съдии до първоинстанционните съдилища и до съдии, които понастоящем са в изпитателен срок, с цел да се гарантира място при първото назначаване, както и до съдии, които са разпределени в съдилища при първото назначаване, с цел да се гарантира място в съдилищата за окончателен достъп;
 • движението на първоинстанционни съдии към съдилища от втора инстанция се спира, без да се засяга кариерното им развитие.

В очакване на законодателното решение, с което ще се преустанови спирането на процесуалните срокове по дела, които не са неотложни, Висшият съдебен съвет одобри горепосочените резолюции, за да стабилизира човешките ресурси и управителните органи в първоинстанционните съдилища (резолюции от 28.4.2020 г. и 5.5.2020 г.).

Това ще позволи на последните да се справят с работното натоварване, което се очаква след преустановяване на спирането на процесуалните срокове по делата, които не са неотложни.

Процеси във връзка със събирането на вземания за издръжка по време на извънредното и бедственото положение

Макар националното законодателство да не предвижда, че тези процеси са неотложни (освен когато те са обявени за такива с решение или когато е определена временна спешна мярка за плащане на издръжка), много от съдилищата продължиха да работят по тях и съдиите постановяваха решения и разпореждаха мерки за принудително изпълнение, давайки приоритет на казусите, по които страна са икономически по-уязвими лица и по които Гаранционният фонд за издръжка извършва плащането на издръжката на деца вместо длъжника.

При все това делата за неизпълнение на задължение за плащане на издръжка, по които се е очаквало изслушване на една или повече от страните и които не са обявени за неотложни с решение на съда, бяха спрени поради спирането на сроковете по делата, които не са неотложни.

Частните съдебни изпълнители не са спирали по своя инициатива вече предприети действия за принудително събиране на вземания за издръжка. Предприетите действия за принудително изпълнение бяха спирани само по молба на длъжници, които са изтъквали загуба на доходи, изпадане в безработица или уволнение вследствие на пандемията.

Процеси във връзка с преместването на деца в друга държава по време на извънредното и бедственото положение

Повечето случаи бяха третирани като спешни поради сроковете, предвидени в Хагската конвенция от 1980 г., но броят на случаите вероятно е ограничен поради затварянето на границите и/или ограниченията за пътуване.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

По време на извънредното положение:

 • Понастоящем членовете на екипа на звеното за контакт по гражданскоправни въпроси на Европейската съдебна мрежа работят от вкъщи и обработват възможно най-бързо всички молби за сътрудничество и искания на информация, независимо от спирането на процесуалните и преклузивните срокове, прилагани в съдилищата.
 • Екипът има дистанционен достъп до файловете чрез VPN (виртуална частна мрежа).
 • Всеки член на екипа е на разположение да се яви на работното си място, когато е необходимо и при неотложни случаи.
 • Препоръчително е комуникацията по въпроси, свързани със съдебното сътрудничество, да се осъществява по електронна поща на адрес: correio@redecivil.mj.pt

По време на бедственото положение:

 • Понастоящем екипът на звеното за контакт прилага режим на частична дистанционна работа с график за работа извън часовете на най-голямо натоварване, като поне един член на екипа работи на работното си място в съответния момент.
 • По отношение на звеното за контакт се прилагат графиците на работа, утвърдени от Висшия съдебен съвет, като то следва документа „Мерки за намаляване на риска от предаване на вируса в съдилищата“, приет при постепенното премахване на изолацията в домашни условия.

Обобщение на работата, извършена от звеното за контакт по време на извънредното и бедственото положение:

Екипът е обработил всички искания за помощ, независимо дали са били спешни, както по време на извънредното положение (работейки дистанционно, по поща и телефон), така и по време на бедственото положение (работейки дистанционно и лице в лице) по линия и на трите мрежи за съдебно сътрудничество, по които Португалия е страна: ЕСМГТД (Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела), IberRede (държави от Латинска Америка) и Съдебната мрежа на Общността на португалоезичните държави.

Така например, екипът е работил по трансгранични искания за събиране на вземания за издръжка, искания за прехвърляне на компетентност във връзка с родителската отговорност, искания за информация относно чуждестранното право по въпроси, отнасящи се до имуществения режим между съпрузи, закрилата на уязвими пълнолетни лица и извъндоговорната гражданска отговорност, както и искания за събиране на доказателства, което е трябвало да бъде опосредено или разсрочено поради мерките за изолация в домашни условия.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки, съобщени до 16 април 2020 г.

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

Въпреки че режимът за несъстоятелност наскоро беше изменен, беше решено той да бъде преразгледан от междуведомствена работна група.

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

Спиране на задължението на длъжниците да подадат молба за откриване на производство по несъстоятелност;

Спиране на производството по прехвърляне на семейното жилище на неплатежоспособни лица и на ответници, срещу които е внесена молба за образуване на изпълнително производство;

Спиране на давностните и преклузивните срокове за подаване на молби по процедури или за провеждане на производства;

Право на неплатежоспособните лица и на лицата, срещу които е подадена молба за образуване на изпълнително производство, да поискат спиране на публичната продан и на възлагането на недвижимо имущество, когато те биха могли да застрашат препитанието им, доколкото спирането не причинява непоправими вреди на кредитора и не застрашава препитанието му.

Тези мерки влязоха в сила на 3 юни 2020 г.

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

Спиране на давностния срок и изтичането на сроковете, свързани с всички видове дела (напр. производствата по съдебно отстранение).

Право на наемателя да поиска отсрочване на плащането за наема, ако доходите му намалеят.

Право на наемодателя да поиска договор за наем със специални условия в случай на отсрочване на плащането за наема от страна на наемателя.

Право на наемателя да извършва плащане за наема на вноски, когато доходите му намалеят.

Публични мораториуми върху жилищните заеми и частни мораториуми върху жилищните и личните заеми.

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

Спиране на прекратяването на договори за наем.

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

-

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

Създаване на нов извънреден процес за жизнеспособност на дружествата (PEVE — Резолюция 41/2020 на Министерски съвет от 6 юни — все още неуредена със закон), с временен и изключителен характер, който може да бъде използван от всяко дружество, което — без за него да е в ход специален процес по съживяване — се намира в затруднено икономическо положение или в непосредствена или настояща неплатежоспособност поради икономическата криза, причинена от пандемията от COVID-19, при условие че дружеството докаже, че все още е жизнеспособно. Този процес, чиято цел е да се утвърди по съдебен ред постигнато извънсъдебно споразумение между дружеството и неговите кредитори, има спешен характер и се ползва с предимство пред съдебното решаване на подобни казуси.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

Беше поискан и одобрен от Европейската комисия пакет от 13 млрд. евро с цел подпомагане на икономическата среда и стопанския сектор.

Създаване на нов извънреден процес за жизнеспособност на дружествата (PEVE — Резолюция 41/2020 на Министерски съвет от 6 юни — все още неуредена със закон) със следните мерки:

Беше поискан и одобрен от Европейската комисия пакет от 13 млрд. евро с цел подпомагане на икономическата среда и стопанския сектор.

Създаване на нов извънреден процес за жизнеспособност на дружествата (PEVE — Резолюция 41/2020 на Министерски съвет от 6 юни — все още неуредена със закон) със следните мерки:

 1. задължително частично пропорционално разпределение във всички висящи производства по несъстоятелност, когато е налично ликвидационно имущество с неоспорвана собственост на стойност от поне 10 000,00 евро;
 2. включване в текущите планове за оздравяване на дружествата при същите условия (без да се изискват допълнителни гаранции и с възможност за плащане до максималния размер на липсващите вноски по одобрения план) на данъчни и социалноосигурителни задължения, чието данъчно събитие е настъпило или ще настъпи между 9 март и 30 юни 2020 г.;
 3. в случаите по точка 2 и при условие че плановете за вноските приключват преди 30 декември, допускане на удължаването до тази дата на броя на приложимите за новите дългове вноски.
Последна актуализация: 06/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.