Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Португалия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Беше обявено извънредно положение за периода 19.3.2020—2.5.2020 г.

Най-важното законодателство, прието през този период, е следното:

 • Постановление № 14-А/2020 г.
 • Постановление № 17-А/2020 г.
 • Постановление № 2-А/2020 г.
 • Постановление № 2-В/2020 г.
 • Закон № 1-A/2020 г. и неговите изменения
 • Наредба-закон № 10-A/2020 г. и нейните изменения

Впоследствие беше обявено бедствено положение за периода 3.5.2020—30.6.2020 г.

Най-важното законодателство, прието през този период, е следното:

 • Резолюция № 33-А/2020 г.
 • Резолюция № 33-С/2020 г.
 • Резолюция 38/20.
 • Резолюция № 40-А/2020 г.
 • Резолюция № 43-B/2020 г.
 • Резолюция № 51-A/2020 г.
 • Закон № 1-A/2020 г. и неговите изменения
 • Наредба-закон № 10-A/2020 г. и нейните изменения

Отново беше обявено бедствено положение за периода 15.10.2020—8.11.2020 г.

Най-важното законодателство, прието през този период, е следното:

 • Резолюция № 88-A/2020 г.
 • Резолюция № 92-A/2020 г.
 • Резолюция № 96-B/2020 г.

Впоследствие беше обявено извънредно положение за периода 9.11.2020 г.—30.4. 2021 г.

Най-важното законодателство, прието през този период, е следното:

 • Постановление № 51-U/2020 г.
 • Постановление № 59-A/2020 г.
 • Постановление № 61-A/2020 г.
 • Постановление № 66-A/2020 г.
 • Постановление № 59-A/2020 г.
 • Постановление № 6-А/2021 г.
 • Постановление № 6-B/2021 г.
 • Постановление № 9-A/2021 г.
 • Постановление № 11-A/2021 г.
 • Постановление № 21-A/2021 г.
 • Постановление № 25-A/2021 г.
 • Постановление № 31-A/2021 г.
 • Постановление № 41-A/2021 г.

Последици за режима на процесуалните срокове

Съгласно консолидираната версия на член 7 от Закон 1-A/2020 правният режим на процесуалните и преклузивните срокове по време на извънредното и на бедственото положение по същество е следният:

 • При съдебни производства, които не са неотложни, сроковете са спрени за период от време, чиято крайна дата се определя с наредба-закон;
 • Неотложните съдебни производства се провеждат без спиране на сроковете или действията;
 • Изтичането на преклузивните и давностните срокове е спряно;
 • Лишаването от владение и принудителното изпълнение на ипотеки върху имоти, които представляват жилища, обитавани от собствениците им, са спрени;
 • Сроковете, в които длъжниците следва да подадат молба за откриване на производство по несъстоятелност, са спрени;
 • Всички действия, които трябва да бъдат предприети във връзка с изпълнителното производство, включително мерките за принудително изпълнение, са спрени, освен ако това причинява непоправими вреди или застрашава препитанието на кредитора;
 • Член 15 от Наредба-закон 10-A/2020 предвижда, че в случай че органите решат да затворят съд в определена област поради пандемията, процесуалните срокове се спират (това се случи в няколко случая и за ограничен период от време);
 • Периодът, през който бяха спрени процесуалните срокове, изтече на 3 юни 2020 г. (член 8 от Закон 16/2020, който отменя член 7 от Закон 1-A/2020);
 • По отношение на връчването на документи изискването за подпис от страна на адресата беше спряно и заменено с други подходящи средства за идентификация и посочване на датата, на която е извършено връчването (Закон 10/2020);
 • Периодът, през който официално бяха спрени процесуалните срокове, изтече на 3 юни 2020 г. (член 8 от Закон 16/2020, който отменя член 7 от Закон 1-A/2020);
 • Впоследствие със Закон № 4-B/2021 се въвежда нов период на спиране на съдебните срокове с правен режим, идентичен с предходния, съгласно член 6-B, който е добавен към Закон № 1-A/2020;
 • Спирането на съдебните срокове приключи на 6 април 2021 г. в съответствие със Закон № 13-B/2021;
 • Понастоящем (май 2021 г.) се запазва извънредният преходен правен режим, предвиден в член 6-E от Закон 1-A/2020 в най-новата му редакция, който позволява по-специално съдебните заседания да се провеждат чрез средства за комуникация от разстояние при условията, предвидени в закона.

Можете да се запознаете със Закон 1-A/2020 (относно реакцията на епидемичната обстановка, причинена от коронавируса) в неговата най-нова консолидирана версия на адрес:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=3268&tabela=leis&so_miolo

1.2 Съдебна организация и съдебна система

По време на извънредното положение

Основните механизми, приети за организацията и управлението на съдебната система, са следните:

 • планове за действие в извънредни ситуации, утвърдени от председателите на всички съдилища;
 • присъствени дежурства за спешни производства, утвърдени от председателите на всички съдилища;
 • виртуални съдебни зали във всички съдилища (първоинстанционни, апелативни и Върховен съд), даващи възможност за дистанционно провеждане на всички съдебни заседания;
 • електронно подписване на съдебните решения чрез системата за управление на делата;
 • за решения на колегиален състав подписът на другите съдии може да бъде заменен с декларация на съдията докладчик, потвърждаваща, че другите съдии са се съгласили (член 15-A от Наредба-закон 10-A/2020 г.);
 • достъп чрез VPN (виртуална частна мрежа) до системата за управление на делата;
 • всички процесуални действия се осъществяват чрез телеконферентна или видеоконферентна връзка;
 • използване на електронна поща вместо телефон за получаване на информация от съдилищата;
 • дистанционна работа, когато естеството на задачите го позволява.

Последици от извънредното положение за съдебната дейност и разпределението на делата

Съдиите продължават да работят дистанционно, когато имат достъп до деловодната система, като имат готовност да се явят в съда, когато естеството на задълженията им го изисква.

Разпределението на заведените пред първоинстанционните съдилища неотложни дела и на делата, които не са неотложни, не е било прекъсвано в нито един момент.

До 15 април 2020 г. в апелативните съдилища и Върховния съд бяха разпределяни само неотложни дела. От 16 април 2020 г. се разпределят всички дела, независимо дали са неотложни.

Неотложни дейности и процедури, свързани със защита на основните права, могат да се извършват присъствено (неотложни мерки за закрила на деца, процесуални действия и съдебни процеси, свързани със задържани обвиняеми) или дистанционно посредством виртуални съдебни зали.

Съдебни процеси и процесуални действия, които нямат спешен характер, бяха отложени по време на извънредното положение, освен когато съдиите са сметнали за необходимо да бъдат проведени съдебни заседания, за да се избегнат непоправими вреди, или в случай че всички страни по делото са дали съгласие да се ползва телеконферентна или видеоконферентна връзка или виртуална съдебна зала.

Решения по дела, които не са неотложни, могат да бъдат постановени, ако всички страни са съгласни, че не е необходимо съдът да събира повече доказателства.

Действия и процедури, при които се изисква лично присъствие, се извършват в подходящи помещения, каквито са осигурени във всеки окръжен съд, като се предприемат мерки за защита и дезинфекция. Броят на присъстващите се определя от съдията в съответствие с препоръките на здравните органи.

Явяването в съда не е препоръчително, с изключение на лицата, които са призовани да се явят. В този случай съгласно член 14 от Закон № 10-A/2020 г. при представяне на медицинско свидетелство за наложена карантина се счита, че е налице непреодолима сила.

Висшият съдебен съвет подчерта, че по време на извънредното положение съдилищата трябва да продължат да бъдат крайният гарант на основните права.

По време на бедственото положение:

Основните инструменти, въведени с цел да се осигури организацията на съдилищата, бяха следните:

 • Постепенно премахване на изолацията в домашни условия в съответствие с Резолюция № 33-C/2020 г. на Министерски съвет;
 • Приемане на „Мерки за намаляване на риска от предаване на вируса в съдилищата“ — съвместен документ, изготвен от Висшия съдебен съвет, Генерална дирекция „Управление на съдилищата“, Главна прокуратура, Висшия съвет на административните и данъчните съдилища и Генерална дирекция „Здравеопазване“;
 • Всеки първоинстанционен и апелативен съд, Върховният съд и Висшият съдебен съвет утвърдиха работни графици, предвиждащи редуване на физическото присъствие на работа и дистанционна работа, без да се засягат мерките за семейна подкрепа за определени работници и служители и задължителната дистанционна работа за съдии и съдебни служители във високорискови групи.

Висшият съдебен съвет прие следните резолюции, за да гарантира стабилността на човешките ресурси в първоинстанционните съдилища и да се справи с увеличеното работно натоварване след края на спирането на сроковете при неспешни производства:

 • удължаване на мандата на председателите на първоинстанционните съдилища до 31 декември 2020 г.;
 • временно ограничаване/отлагане на годишните назначения/повишения/премествания (movimentação), за да се стабилизират човешките ресурси и управителните органи в първоинстанционните съдилища (резолюции от 28 април 2020 г. и 5 май 2020 г.).

Практическа информация относно функционирането на националните съдилища по време на извънредното положение може да бъде намерена на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

По време на извънредното положение:

 • Понастоящем членовете на екипа на звеното за контакт по гражданскоправни въпроси на Европейската съдебна мрежа работят от вкъщи и обработват възможно най-бързо всички молби за сътрудничество и искания на информация, независимо от спирането на процесуалните срокове, прилагани в съдилищата;
 • Екипът има дистанционен достъп до файловете чрез VPN (виртуална частна мрежа);
 • Всеки член на екипа е на разположение да се яви на работното си място, когато е необходимо и при неотложни случаи;
 • В областта на съдебното сътрудничество следва да се отдава предпочитание на комуникацията по електронна поща на адрес correio@redecivil.mj.pt.

По време на бедственото положение и в настоящия период на постепенно преустановяване на противоепидемичните мерки:

 • Екипът на звеното за контакт работи в режим на работа, който съчетава работа от разстояние и физическо присъствие и гарантира, че поне един от членовете на екипа се намира на работното място;
 • Звеното за контакт е обхванато от режима на присъствени дежурства, утвърден от Висшия съдебен съвет, и спазва „Мерките за намаляване на риска от предаване на вируса в съдилищата“ , приети с цел постепенно прекратяване на мерките за изолация.

Въздействие на пандемията върху обема на исканията за сътрудничество и информация, обработвани от звеното за контакт

 • През 2020 г. общият брой на исканията за помощ, изпратени до звеното за контакт от съдилищата и други органи, остана относително постоянен в сравнение с 2019 г.; въпреки пандемията; през 2020 г. звеното за контакт е получило общо само девет искания повече, отколкото през 2019 г. Въпреки това, като се вземе поотделно всяка от мрежите за сътрудничество, на които Португалия е член, се наблюдава лек спад в броя на исканията, свързани с ЕСМ (граждански и търговски дела), по-значително намаляване на броя на исканията по IberRede и увеличаване на броя на исканията за Съдебната мрежа на Общността на португалоезичните държави (CPLP).
 • По време на извънредното и бедственото положение и периодите на постепенно преустановяване на противоепидемичните мерки звеното за контакт е отговорило на всички искания за сътрудничество и информация без промяна или спиране на редовните срокове за отговор.

Общ брой искания за сътрудничество и информация през 2020 г.: 356

Разбивка:

 • ЕСМ (граждански и търговски дела), 287
 • IberRede, 4
 • Съдебна мрежа на CPLP, 65

Общ брой искания за сътрудничество и информация през 2019 г.: 365

Разбивка:

 • ЕСМ (граждански и търговски дела), 328
 • IberRede, 19
 • Съдебна мрежа на CPLP, 17

Статистическата информация за дейността на звеното за контакт е достъпна на адрес: https://www.redecivil.csm.org.pt/relatorios-anuais/

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

Вж. по-долу общия отговор на въпроси 2.1—2.2.

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)
2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение
2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Общ отговор на въпроси 2.1—2.2.

В съответствие с член 6-E от Закон 1/A/2020 (достъпен на следния адрес в най-новата му дванадесета версия след Закон 13-B/2021) се запазва преходният извънреден процесуален режим. При режима спират да текат следните срокове:

 • Срок за деклариране на неплатежоспособност на длъжника, предвиден в член 18, параграф 1 от Кодекса за несъстоятелност и оздравяване на предприятия (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), одобрен в приложение към Наредба-закон 53/2004;
 • Действията, които трябва да бъдат извършени в рамките на изпълнителното производство или производството по несъстоятелност във връзка с връщането на семейното жилище по съдебен път;
 • Давностните и процесуалните срокове, свързани с горепосочените изпълнителни производства или производства по несъстоятелност;
 • В случаите, когато действията, които трябва да бъдат извършени в хода на изпълнителното производство или производството по несъстоятелност, свързани със съдебната продажба и връщането на недвижим имот, може да се отразят неблагоприятно на препитанието на страната, срещу която се иска изпълнение, или на лицето, обявено в неплатежоспособност, последните може да поискат спиране на делото, при условие че това няма да засегне тежко препитанието на страната, която иска изпълнение, или на кредиторите на неплатежоспособното лице, или да причини непоправими вреди, и съдът трябва, след изслушване на другата страна, да вземе решение по делото в срок от десет дни;
 • Спирането на давностните и преклузивните срокове има предимство пред всички правила, установяващи задължителни давностни или преклузивни срокове, и тези срокове се удължават със срок, равен на периода на спирането.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

Вж. по-долу общия отговор на въпроси 2.3 и 2.4.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

Общ отговор на въпроси 2.3 и 2.4.

Беше създадена нова извънредна процедура по оздравяване на предприятията (PEVE) — вж. Закон 75/2020 и Резолюция 41/2020 на Министерския съвет, достъпни на следните адреси:

https://dre.pt/pesquisa/-/search/149861977/details/maximized

https://dre.pt/pesquisa/-/search/135391594/details/maximized

Закон 75/2020

 • С нея беше установен извънреден преходен режим за удължаване на срока за приключване на преговорите, започнати за одобряване на плана за възстановяване или споразумението за плащане, както и за предоставяне на време за адаптиране на предложения план за несъстоятелност в контекста на пандемията от COVID-19;
 • Тя разширява обхвата на привилегията, предвидена в член 17-H, параграф 2 от Кодекса за несъстоятелност и оздравяване на предприятия (CIRE), одобрена в приложение към Наредба-закон 53/2004, по отношение на акционерите или други лица, които имат специални отношения с дружеството, които финансират дейността му по време на специалната процедура по оздравяване (PER);
 • В нея се предвижда прилагането на схема за извънсъдебно възстановяване на стопанската дейност (RERE), одобрена със Закон 8/2018, по отношение на дружества, които понастоящем са неплатежоспособни поради пандемията от COVID-19;
 • Беше създаден нов извънреден процес на оздравяване на дружествата, засегнати от икономическата криза, причинена от пандемията от COVID-19;
 • Установено е задължително частично пропорционално разпределение във всички висящи производства по несъстоятелност, когато постъпленията от ликвидацията надвишават 10 000,00 евро;
 • Предвижда се да се дава приоритет при обработването на заявления за освобождаване на обезпечения или гаранции, предоставени в рамките на производства по несъстоятелност, специални производства за оздравяване или специални процедури по споразумения за плащане.

Заключителна бележка:

Въпреки че тази информация е събрана внимателно, това не освобождава ползващите я от необходимостта да направят справка в приложимите правни текстове и в техните по-нататъшни изменения. С оглед на член 5, параграф 2, точка в) от Решение 2001/470/ЕО тази информация няма обвързващ характер за Висшия съдебен съвет, за националните съдилища или за звеното за контакт в Португалия.

Последна актуализация: 21/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.