Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Румъния
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Съгласно Указ № 195/2020 г. за обявяване на извънредно положение и Указ № 250/2020 г. за удължаване на извънредното положение погасителните и давностните срокове не започват да текат или спират да текат, ако са започнали, докато трае извънредното положение.

Изтичането на сроковете за обжалване е спряно.

Извънредното положение беше отменено на 15 май 2020 г.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Извънредното положение беше обявено на 16 март, като бяха предприети конкретни мерки по отношение на организацията на съдебната система:

Съдебната дейност по граждански дела е спряна освен в неотложни случаи, които са определени в решение № 417/24.3.2020 г. на Висшия съдебен съвет;

продължават да се изготвят решения и да се приемат документи от страните.

Насърчава се използването на видеоконферентна връзка — включително и чрез съдебна поръчка, както и провеждането на съдебни заседания при закрити врата, когато обстоятелствата го позволяват.

Всички документи на страните се изпращат на съда по електронен път, като се допуска изключение за лицата, които не разполагат с необходимите технически средства.

Прехвърлянето на досиета от един съд към друг се извършва по електронен път; изпращането на съдебни документи на страните също.

Когато съдебният състав не може да бъде попълнен, се допуска командироване на съдии от друго отделение на съда.

След 15 май 2020 г. (когато извънредното положение бе отменено) производствата по всички граждански дела ще бъдат възобновени ex officio. В 10-дневен срок след отмяната на извънредното положение съдилищата ще предприемат необходимите мерки за пренасрочване на съдебните заседания и за призоваване на страните.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Част от служителите на Министерството на правосъдието имат право да работят от вкъщи. Съдебното сътрудничество по граждански дела ще бъде засегнато за неопределен период от време. За да се сведе до минимум забавянето, настоятелно се препоръчва молбите за съдебно сътрудничество да се изпращат по електронен път до централния орган. Документи, изпратени на хартиен носител, ще се обработват със значително закъснение.

Въз основа на съответния член 3, буква в) от Регламента относно връчването на документи и Регламента относно събирането на доказателства Министерството на правосъдието изпълнява функциите на изпращащ/получаващ орган в изключителни случаи. Всички молби (за връчване на документи, за събиране на доказателства, по дела за издръжка, при случаи на отвличане на деца и т.н.) понастоящем се разглеждат от Министерството на правосъдието както обикновено, без да се дава предимство на някои от тях.

Може да бъдат ползвани следните адреси на електронна поща: dreptinternational@just.ro, ddit@just.ro.

След края на извънредното положение (15 май 2020 г.) като цяло Министерството на правосъдието, в качеството си на централен орган, ще извършва всички свои дейности по същия начин, както по време на извънредното положение.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

Производствата по несъстоятелност по време на извънредното положение се уреждат от общите правила относно спирането ex officio на всички съдебни дейности по граждански дела, с изключение на крайно спешни дела, които не могат да бъдат отложени. Задължението на длъжника да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност се спира, тъй като се прилага общ мораториум по време на извънредното положение за всички срокове по граждански дела, включително 30-дневният срок, в който длъжникът е длъжен да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност.

По време на състоянието на тревога не се прилагат правните разпоредби, уреждащи задължението на длъжника да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност. До отмяната на състоянието на тревога производството може да бъде открито по искане на длъжника, ако той избере да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност.

Това временно правило се прилага за длъжници, които са били неплатежоспособни или са станали неплатежоспособни по време на състоянието на тревога. Румъния е в състояние на тревога от средата на май, когато приключи извънредното положение.

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

Кредиторът все още има правото да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност, но производството може да бъде открито едва след като бъде прекратено извънредното положение.

Производството по несъстоятелност може да бъде открито за искове в размер на 50 000 леи (приблизително 10 200 евро), тъй като прагът както за кредиторите, така и за длъжниците беше увеличен от 40 000 леи.

Кредиторите могат да подават молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу длъжници, които изцяло или частично са прекъснали дейността си по време на извънредното положение или състоянието на тревога едва след като са направили разумен опит да сключат споразумение за плащане, доказано с документи, разменени между страните по всякакъв начин, включително по електронен път.

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

Искове във връзка с бюджета (фискални и други, с изключение на исковете, произтичащи от решения по наказателни дела), които са станали изискуеми по време на извънредното положение, не могат да се изпълняват принудително през този период и 30 дни след прекратяването на извънредното положение. Освен това изпълнението на мерките за принудително изпълнение за искове във връзка с бюджета бяха спрени или не бяха приложени по отношение на искове във връзка с бюджета след въвеждането на извънредното положение, с изключение на искове, свързани с наказателни производства.

Изпълнителните производства по граждански дела продължат само ако е възможно да се спазват правилата за санитарна дисциплина.

Все още са в сила въведените в периода на извънредното положение временни мерки, свързани с принудителното изпълнение на вземания от данъчен характер. Спирането на принудителното изпълнение на вземания от данъчен характер се прилага до 25 декември и за срок от 30 дни след тази дата.

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

За да се запазят договорните отношения на МСП, които са затворени или временно спрени (от органите) по време на извънредното положение (напр. ресторанти, хотели), има специално задължение за опит за предоговаряне на договора преди спирането/прекратяването му поради непреодолима сила.

При определени условия МСП, които са били затворени или временно спрени от органите по време на извънредното положение, се ползват от презумпцията за непреодолима сила в своите договорни отношения. Презумпцията е оборима с всякакви доказателствени средства.

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

По време на извънредното положение материалните и процесуалните срокове не текат/спират. Съдебната дейност по висящи дела продължава само в изключително спешни случаи, които не могат да бъдат отложени (апелативният съд определя списък на тези дела за всички съдилища в тяхната юрисдикция). Съдилищата могат да определят кратки срокове и ако е възможно, да провеждат заседания чрез видеоконферентна връзка.

Дейността на съда се спира ex officio в производства по несъстоятелност, които са висящи на 16 март, и се решават само изключително спешни искове (временно спиране на искове за принудително изпълнение срещу длъжника, докато се вземе решение относно откриване на производството по несъстоятелност по искане на длъжника, както и други искове, които може да се решават в отсъствие на страните). В апелативни производства срещу решенията на съдията по несъстоятелността някои изпълними решения могат да бъдат спрени (решенията за откриване на производство по несъстоятелност срещу длъжника или за преминаване към опростено производство по несъстоятелност все още могат да бъдат спрени от апелативния съд). Дейността на синдиците/ликвидаторите по висящи производства продължава, ако е възможно при спазване на санитарните изисквания.

Считано от 15 май 2020 г., извънредното положение бе прекратено. Поради това всички граждански производства ще бъдат възобновени служебно. В рамките на 10 дни след края на извънредното положение съдилищата ще предприемат необходимите мерки за пренасрочване на заседанията и за призоваване на страните.

Както при Министерството на правосъдието, в качеството му на централен орган, всички дейности ще се извършват по общите принципи, както в рамките на извънредното положение.

В член 111 от Закон № 120 от 9 юли 2020 г. за допълнение на Закон № 304/2004 за организацията на съдилищата се предвижда, че по време на извънредното положение съдебната дейност може да продължи единствено в надлежно обосновани изключителни случаи от особена спешност по отношение на защитата на семейните отношения и мерките, определени с указ на президента на Румъния.

Делата, които ще бъдат разглеждани от всяка категория съдилища, ще бъдат изчерпателно установени само от Висшия съдебен съвет, след консултации с колегиите на апелативните съдилища — за апелативните съдилища, трибуналите и съдиите, съответно с колегията на Висшия касационен съд. По време на извънредното положение процесуалните и давностните срокове не започват да текат, а ако са започнали, се спират.

В наскоро приет от правителството законопроект (19 ноември 2020 г.) се предвижда възможността за частично или пълно ограничаване на съдебната дейност по причини, дължащи се на пандемията от COVID-19. Въпреки че е в сила ограничение, което може да се прилага за не повече от 14 дни, съдебната дейност продължава в изключително спешни случаи, а в останалите се отлага със закон. През идните седмици законопроектът ще бъде обсъден в парламента и ако бъде приет, тази мярка ще се прилага докато трае състоянието на тревога и 30 дни след това.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

С възобновяването на съдебната дейност след отмяната на извънредното положение в средата на май бяха приети временни мерки, приложими за висящите производства, предшестващи производството по несъстоятелност, и за производствата по несъстоятелност — някои процесуални фази и срокове бяха удължени със закон (срокът за изготвяне на предложението за споразумение с кредиторите и за договарянето му с кредиторите беше удължен с 60 дни, а този за изпълнението на споразумението — с 2 месеца; срокът за наблюдение и срокът за представяне на план за преструктуриране бяха удължени с по 3 месеца; срокът за производство по съдебно преструктуриране беше удължен с два месеца), бяха уредени нови права във връзка с пандемията от COVID (длъжниците разполагаха с 3-месечен срок да представят изменен план за преструктуриране, ако в резултат на пандемията от COVID перспективите за събиране на вземанията са се променили).

Длъжниците се ползваха от 2-месечно спиране на плана за преструктуриране, в случай че дейността им е била напълно прекъсната в резултат на пандемията от COVID-19.

Максималната продължителност на плана за преструктуриране беше удължена от 3 на 4 години, с възможност за удължаване с още една година, без изпълнението на плана да надхвърля 5 години.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

Досега бяха взети допълнителни мерки за намаляване на натиска на финансовата ликвидност, като възможността за отлагане на някои задължения за плащане (вноски по кредит или задължения към фиска), които стават дължими по време на извънредното положение, и се очаква тези мерки да облекчат някои от отрицателните въздействия на пандемията върху платежоспособността на предприемачите.

Бяха взети други икономически мерки, като преференциални заеми за МСП, включително гарантирани на 90 % от държавата заеми и други мерки за социална закрила.

По време на извънредното положение МСП, които органите са затворили или временно са спрели дейността им, може да отложат плащането на наем и режийни разходи за своите офиси.

Скоро ще бъдат в сила временни специални разпоредби за провеждане на общо събрание на акционерите/съдружниците в дружествата по време на извънредното положение.

Считано от 30 март 2020 г., заемателите могат да поискат от кредиторите да спрат изпълнението на задължението им за плащане за срок от 1 до 9 месеца, но не и за след 31 декември 2020 г. (ИПП № 37/2020).

Последна актуализация: 21/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.