Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Словакия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Законови срокове, изпълнителни производства, законни лихви:

Закон № 62/2020 за някои извънредни мерки във връзка с пандемията от COVID-19 и за мерките в областта на правосъдието (наричан по-нататък „Закон за COVID“) беше изменен на 19 януари 2021 г. Със Закона бяха въведени ограничителни и други мерки, които трябваше да бъдат нормативно установени със закон.

Съгласно изменения член 8 от Закона за COVID давностните и преклузивните срокове по въпроси, които се уреждат от частното право, бяха временно спрени (до 28 февруари 2021 г.) или отменени в определени случаи.

Съгласно член 2 от Закона за COVID същото се прилага и по отношение на процесуалните срокове, които страните по производствата трябва да спазват. Ако удължаването на срока е невъзможно поради заплаха за човешкия живот, здравето, сигурността, свободата или риск от значителни щети, съдът може да реши да не приложи тази разпоредба и да остави в сила приложимия срок.

Разпоредбите относно законните лихви не са изменени.

Ограничителните разпоредби на Закона за COVID ще се прилагат само за определен период от време (до 28 февруари 2021 г.).

1.2 Съдебна организация и съдебна система

С член 3 от Закона за COVID се въвеждат ограничения относно броя на случаите, в които е необходимо провеждането на съдебни заседания, и участието на граждани при изключителни обстоятелства или извънредно положение. В случай че съдебното заседание се провежда при закрити врата, съществува законово задължение то да бъде документирано с аудиозапис; записът следва да бъде достъпен възможно най-скоро след заседанието.

В изменения закон са предвидени нови насоки за съдилищата, издадени от Министерството на правосъдието (актуализирани на 3 ноември 2020 г.), съгласно които от съдилищата се изисква:

 • да провеждат заседания доколкото това е необходимо в съответствие с член 3, параграф 1, буква а) от Закона за COVID, т.е. да провеждат заседания съгласно подходящата процедура (във всички случаи);
 • да спазват указите за прилагане на органа за обществено здраве/регионалните органи за обществено здраве при провеждането на заседания;
 • да гарантират спазването на санитарните правила, като например използването на дезинфектант за ръце и маски;
 • да се стремят да използват оборудване за видеоконферентна връзка или други средства за комуникация от разстояние в съответствие с член 3 от Закона за COVID.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Със Закона за COVID не са въведени специални ограничения в областта на трансграничното съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси; в тези случаи обаче се прилагат общите ограничения.

Централните органи могат да въведат работа от дома, но трябва да бъде осигурено нормалното им функциониране, а молбите трябва да се обработват своевременно.

При липса на защитен електронен начин за доставяне на кореспонденция използването на електронна поща е приемливо от правна гледна точка само в определени случаи. Освен това използването на електронна поща води до риск за сигурността и риск от изтичане на чувствителни лични данни. Удостоверяването на доставката/връчването на документи също е проблематично. Словакия ще приветства възприемането на единен подход на равнище ЕС, който да отговаря на необходимите критерии в областта на трансграничното съдебно сътрудничество.

Общи искания/въпроси може да се изпращат до централните органи по електронна поща:

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

Закон № 62/2020 за някои извънредни мерки във връзка с пандемията от COVID-19 и за мерките в областта на правосъдието (наричан по-нататък „Закон за COVID“) влезе в сила на 27 март. Съгласно член 4 от Закона за COVID срокът, в който длъжник трябва да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност, се удължава от 30 на 60 дни. Това се прилага само за проверката на баланса, тъй като длъжниците са длъжни да подадат молба за откриване на производство по несъстоятелност единствено на това основание.

Ограничителните разпоредби на Закона за COVID се прилагат само за определен период от време ([до] 30 април 2020 г.), но е възможно те да бъдат удължени в бъдеще (ще се изисква съгласие на правителството и парламента за изменение на закона).

Законът за COVID беше изменен и допълнен с инструмента за временна закрила на предприемачите (член 8 и сл. от Закона за COVID), считано от 12 май 2020 г.

Целта на временната закрила е да се създаде ограничена във времето рамка от мерки за подкрепа на ефективното управление на неблагоприятните последици върху предприятията от разпространението на опасната и заразна болест COVID-19.

Предприемачите, които са длъжници, се освобождават от задължението да подадат молба за откриване на производство по несъстоятелност само ако са подали молба за временна закрила и съдът е предоставил тази временна закрила. В съответствие с член 17, параграф 2 от Закона за COVID от предприемачите, които се ползват от временна закрила, не се изисква да подадат молба за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на своето имущество, докато се ползват от временната закрила; същото се отнася и за лицата, задължени да подадат молба за откриване на производство по несъстоятелност от името на предприемачи. Длъжниците обаче могат да подадат молба за временна закрила само ако не са били неплатежоспособни към 12 март 2020 г. и ако към датата на молбата няма основания за прекратяване и длъжникът не е засегнат от обявяване в несъстоятелност или разрешение за преструктуриране.

Първоначално се предвиждаше временната закрила да се предоставя до 1 октомври 2020 г. (член 18 от Закона за COVID), но срокът ѝ беше удължен до 31 декември 2020 г. с правителствено постановление.

В законопроекта ще се съдържат сходни разпоредби и ако Националният съвет на Словашката република го одобри, той ще влезе в сила на 1 януари 2021 г.

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

Защитата, произтичаща от спирането на производствата по несъстоятелност, започнати по инициатива на кредиторите, може да бъде предоставена само на длъжниците (предприемачи), които се ползват от временна закрила (въведена на 12 май 2020 г.). В съответствие с член 17, параграф 1 от Закона за COVID се спират производствата по подадена след 12 март 2020 г. молба на кредитор за обявяване в несъстоятелност по отношение на имуществото на предприемач, който се ползва от временна закрила; същото се отнася и за исковете на кредиторите, предявени в периода на временна закрила. Спират се и производствата по несъстоятелност, открити по молба на кредитор, подадена след 12 март 2020 г.

В законопроекта се предвижда, че за срока на временната закрила не е възможно да се постанови решение за откриване на производство по несъстоятелност срещу предприемач, който се ползва от временна закрила.

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

Съгласно членове 6 и 7 от Закона за COVID принудителното изпълнение по отношение на залог или ипотека и публичната продан са временно забранени (до 31 май).

Словашките предприемачи, чиято стопанска дейност е застрашена в резултат на мерките срещу COVID-19, могат да поискат съдебно решение, което има последици, подобни на временен мораториум по производствата по преструктуриране (по-долу е представен подробен списък на тези последици). Предприемачите (физически или юридически лица с местопребиваване или седалище в Словакия), които не са били неплатежоспособни, не извършват стопанската си дейност незаконно и срещу които не е започнато изпълнително производство към 12 март 2020 г., могат да кандидатстват за временен мораториум, като използват подходящия формуляр (от дружествата и персоналните дружества се изисква да подадат формуляра по електронен път; това изискване не се прилага за физическите лица). Мораториумът влиза в сила, когато съдът постанови решение за предоставяне на мораториум. Такива решения могат да бъдат оспорвани (от всеки) в съда, което може да доведе до прекратяване на мораториума. Срокът на мораториума е ограничен — максималният срок е до 1 октомври 2020 г. (освен ако не бъде прекратен по-рано).

Временната закрила се прилага до 31 декември 2020 г.

Този нов вид мораториум има последици, сравними с мораториум по производствата по преструктуриране:

 • той спира изпълнението на задължението на длъжник или на неговото ръководство за образуване на производство по несъстоятелност в случай на изпадане в неплатежоспособност;
 • кредиторите не могат да подават молба за обявяване в несъстоятелност на своя длъжник;
 • изпълнителните производства, започнали след 13 март, се спират;
 • не може да се пристъпва към изпълнение по отношение на залози на предприятия или части от предприятия;
 • съществуват ограничения по отношение на прихващанията;
 • възможността за прекратяване на договори е временно суспендирана.

В съответствие с член 17, параграф 3 от Закона за COVID изпълнителните производства, образувани след 12 март 2020 г. срещу предприемачи, които се ползват от временна закрила, с цел удовлетворяване на иск от тяхната стопанска дейност, се спират за срока на временната закрила.

В Закона за COVID се предвижда също така и извънредно отлагане на принудителното изпълнение по искане на длъжника (член 3а), но само до 1 декември 2020 г.

В законопроекта (в сила от 1 януари 2021 г.) се предвижда, че дори когато изпълнението не е спряно, за срока на временната закрила то не може да се насочва срещу предприятието, движимото имущество, правата или други активи на предприятието на предприемача, който се ползва от временна закрила, освен ако принудителното изпълнение не е свързано с възстановяването на неправомерно предоставена държавна помощ.

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

В съответствие с член 17, параграф 5 от Закона за COVID след предоставянето на временна закрила [на страна по договор] насрещната страна не може да прекрати договора, да се откаже от него или да откаже изпълнение по договора поради забава в изпълнението от страна на предприемача, който се ползва от временна закрила, ако забавата е възникнала между 12 март 2020 г. и влизането в сила на посочения закон и е причинена от инфекциозното заболяване COVID-19; това не се прилага, ако насрещната страна пряко излага на опасност дейността на предприятието. Това не засяга правото на насрещната страна да прекрати договора, да се откаже от него или да откаже изпълнение по договора поради забава в изпълнението от страна на предприемача, който се ползва от временна закрила, след влизането в сила на посочения акт.

Съгласно законопроекта възможността за прекратяване на договорите също ще бъде суспендирана.

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Съгласно член 1 от Закона за COVID давностните и преклузивните срокове по въпроси, които се уреждат от частното право, бяха временно спрени или отменени в определени случаи.

Съгласно член 2 от Закона за COVID същото се прилага и по отношение на процесуалните срокове, които страните по производствата трябва да спазват. Ако удължаването на срока е невъзможно поради заплаха за човешкия живот, здравето, сигурността, свободата или риск от значителни щети, съдът може да реши да не приложи тази разпоредба и да остави в сила приложимия срок.

И двете мерки се прилагаха само до 30 април.

В Закона за COVID се предвижда, че в условия на извънредно положение съдилищата провеждат съдебни заседания, основни заседания и открити заседания само когато това е необходимо. Необходимостта от опазване на общественото здраве през този период оправдава изключването на обществеността от участие в съдебни заседания, основни заседания и открити заседания (член 3).

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

Когато предприемач се ползва от временна закрила, срокът за обжалване на правни актове спира да тече за срока на временната закрила. Това не позволява дискриминация в полза на длъжниците.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

 • Финансова помощ за предприемачи, които са физически лица, и за малки и средни предприятия (евентуални гаранции по заеми или плащания на лихви по заеми), Закон № 75/2020;
 • отсрочване на плащанията по ипотечни заеми за потребители (9 месеца) по силата на Закон № 75/2020;
 • отсрочване на плащанията по заеми за малки и средни предприятия и за предприемачи, които са физически лица, (9 месеца) по силата на Закон № 75/2020;
 • отсрочване на плащанията за здравноосигурителни, социалноосигурителни и пенсионни вноски за някои работодатели и предприемачи, които са физически лица (обусловено от спад на приходите в резултат на мерките, свързани с COVID-19), съгласно Закон № 68/2020;
 • удължаване на срока за подаване на данъчна декларация съгласно Закон № 67/2020.
Последна актуализация: 21/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.