Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Словения
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

С указ на председателя на Върховния съд от 13 март, издаден по предложение на министъра на правосъдието, процесуалните срокове бяха спрени освен по неотложни случаи.

На 20 март 2020 г. бе приет Закон за временни мерки по съдебни, административни и други въпроси от обществен интерес с цел ограничаване на вредите от разпространението на SARS-CoV-2 (COVID-19), който влезе в сила на 29 март 2020 г. Всички мерки, предвидени в този закон, както и всички други мерки, предприети въз основа на неговите разпоредби, остават в сила до приемането на решение на правителството, постановяващо, че основанията за тези мерки вече не са налице, но най-късно до 1 юли 2020 г.

С този закон бяха въведени разпоредби по отношение на всички срокове (материални и процесуални). Законоустановените срокове за предявяване на иск в съдебно производство са спрени от 29 март 2020 г. Сроковете в рамките на съдебни производства (процесуалните срокове) също са спрени от 29 март 2020 г. освен по съдебни дела, които са определени като неотложни.

Спряно е и изтичането на сроковете за предявяване на жалби пред Конституционния съд.

Сроковете ще продължат да текат след като срокът на мерките, определени в закона, изтече.

Законът за изменение на Закона за временни мерки по съдебни, административни и други въпроси от обществен интерес с цел ограничаване на вредите от разпространението на SARS-CoV-2 (COVID-19) беше приет на 29 април.

Процесуалните и материалните срокове все още не текат, но мерките дават възможност за постепенно преминаване към по-нататъшни нормални действия, като същевременно защитават най-слабите.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Законът за изменение на Закона за временни мерки по съдебни, административни и други въпроси от обществен интерес с цел ограничаване на вредите от разпространението на SARS-CoV-2 (COVID-19) представлява правно основание, позволяващо на съдебните и административните органи и на други публични органи да провеждат устни изслушвания и съдебни заседания, да приемат решения и да извършват връчвания по въпроси, които не са неотложни, при запазване на условията на непрекъсната сигурност при работа както за служителите, така и за клиентите.

Съдилищата и другите органи, принадлежащи към съдебната система, които през този период също са взели редица решения по дела, които не са били определени като неотложни, ще изпращат или връчват въпросните решения на страните, които по принцип са запознати с тях, но не са задължени и не са обвързани след влизането в сила на този закон да направят каквото и да било, ако не го желаят, тъй като както процесуалните, така и материалните срокове все още не текат. Ако желаят обаче, те могат да предприемат индивидуални действия, които ще позволят на институциите да функционират безпроблемно и по този начин ще могат да упражнят правата си по-рано.

Що се отнася до принудителното изпълнение, то е спряно. След влизането в сила на измененията съдилищата ще могат да издават и изпълнителни и обезпечителни заповеди, които да се връчват на страните по дела, които не са неотложни и са заведени преди въвеждането на противоепидемичните мерки. В тези случаи страните няма да бъдат задължени да реагират незабавно, тъй като сроковете по дела, които не са неотложни, не текат и правната разпоредба, според която изпълнителната мярка продължава да бъде в сила (освен в неотложни случаи, като събирането на издръжка), ще продължи да се прилага за изпълнителните производства, които са били спрени или отложени по време на пандемията. Разбира се, това не означава, че страната, която желае да предприеме действия в тази връзка, е ограничена да го направи.

В класическата гражданска или процесуална сфера съдилищата ще могат да вземат решения във връзка с разпореждането на временни мерки и да ги връчват на страните преди основното съдебно заседание, ако става дума за дела, които не са неотложни и е подадено искане за такива временни мерки. Следователно съдебното решение ще бъде връчвано на страните, но сроковете няма да текат. Това ще допринесе значително за постепенното елиминиране на натрупаните висящи дела при работата на съдилищата.

Наред с това, в областта на поземлените регистри предложението на министерството дава възможност за постепенно обработване на делата. Решението по предложението във връзка с поземления регистър може да стане окончателно, въпреки че сроковете не текат, но само ако, например, всички страни се откажат от правото на обжалване. Същото се отнася и за вписванията в поземления регистър. Досега страните можеха да представят предложение за вписване в поземления регистър и по този начин да гарантират защита на заповедта.

Докато трае пандемията предложеният нов режим дава възможност на страните по производство по несъстоятелност да подадат съответната молба, заявление или документ след установения срок, ако причината за забавянето е пандемията, причинена от COVID-19 и съдът все още не се е произнесъл по съответния въпрос; късно подадената молба в тези случаи се разглежда и не се отхвърля след изтичането на срока. Тази изменена правна уредба, облекчаваща тежестта и необратимостта на действията в производството по несъстоятелност, също ще бъде важно обстоятелство, което ще се вземе предвид от председателя на Върховния съд на Република Словения при окончателната преценка за определяне на производството по несъстоятелност като неотложно производство.

В заповедта от 5 май на председателя на Върховния съд, която заменя предходните заповеди, се предвижда следното:

Съдилищата ще продължат да вземат решения и да провеждат съдебни заседания по неотложните дела съгласно предвиденото в член 83 от Закона за съдилищата и заповедта на председателя на Върховния съд. С новата заповед председателят на Върховния съд разшири кръга на неотложните дела от 5 май 2020 г. насам. Сред тези дела са делата за задължително изплащане на задължения и обявяване в несъстоятелност, по които до 30 март 2020 г. е било взето решение за образуване на производство.

По време на срока на действие на специалните мерки страните, техните представители и други лица, които искат информация, свързана с определена процедура и не са получили призовка да се явят в съда, трябва да се уведомяват предварително в рамките на работното време чрез публикувани електронни адреси и телефонни номера.

1. Вземане на решения от съдилищата по неотложни дела и дела, които не са неотложни

Поради настъпването на извънредно събитие, т.е. на епидемия на заразната болест, причинявана от SARS-CoV-2 (COVID-19) — коронавирус, което може значително да затрудни нормалното или редовно правораздаване, и с цел да се предотврати разпространението на вирусната инфекция, причиняване от SARS-CoV-2 (COVID-19) — коронавирус, и да се опазят здравето и живота на хората и да се осигури функционирането на съдебната система, от 5 май 2020 г. всички съдилища провеждат съдебни заседания, вземат решения и връчват съдебни документи:

а) по дела, които не са неотложни съгласно предвиденото в член 83 от Закона за съдилищата и не са определени за неотложни с посочената заповед, при условие, че съдилищата могат да гарантират извършването на съответните действия при условията, предвидени в горепосочената заповед и в други мерки, приети въз основа на заповедта на председателя на Върховния съд на Република Словения, и то по такъв начин, че да се попречи на разпространението на вирусната инфекция и да се защитят здравето и живота на хората, и

б) по неотложни въпроси, посочени в член 83 от Закона за съдилищата, като обаче не се считат за неотложни:

б.1. по въпроси, свързани със застраховане — действията, изискващи лични контакти със съдебните изпълнители, заинтересованите страни и други лица в производството, и изпълнението на такива действия не е необходимо за предотвратяване на опасност за живота и здравето на даден човек или за имущество с по-голяма стойност,

б.2. дела, свързани с протест срещу менителница или чек,

б.3. опис на имуществото на починало лице,

б.4. задължителни процедури за постигане на споразумение и дела за обявяване в несъстоятелност, по които до 30.3.2020 г. включително не е било взето решение за образуване на производство.

2. Основни мерки за нормалното функциониране на съдебната власт в тази област:

2.1. Достъп до съдебните сгради

Съдилищата определят вход за страните, техните представители и други лица за достъп до сградата на съда, както и входът за съдиите и съдебните служители, доколкото пространството позволява това. На входовете се вземат всички необходими предпазни мерки за предотвратяване на предаването на вирусна инфекция и се публикува писмено обявление за всички влизащи относно действащите предпазни мерки в помещенията на съда.

Освен по неотложни дела, по време на срока на действие на специалните мерки страните, техните представители и другите лица: 1. подават документи само по пощата или чрез националния портал за електронно правосъдие при процедурите, допускащи това; 2. използват публикуваните адреси на електронна поща и телефонни номера за комуникация със съдилищата през работното време.

По време на срока на действие на специалните мерки страните, техните представители и другите лица, които искат информация относно производството и не са призовани в съда, трябва да използват предварително публикуваните адреси на електронна поща и телефонни номера през работното време.

2.2. Сесии на съда, заседания на съда и изслушвания

Ако техническите и пространствените условия са налице, сесиите, заседанията на съда и изслушванията обикновено се провеждат чрез видеоконферентна връзка.

Ако те не се провеждат чрез видеоконферентна връзка, разстоянието между хората трябва да бъде най-малко два метра, всички трябва да носят предпазно облекло и помещението трябва да бъде дезинфектирано.

2.3. Участие на публика в съдебните заседания по съществото на делото

С цел да се предотврати разпространението на вирусна инфекция, да се опазят здравето и живота на хората и да се гарантира функционирането на съдилищата, както и упражняването на правата и задълженията, едноличният съдия или председателят на съдебния състав може временно да забрани достъпа на публика до цялото или до част от съдебното заседание по съществото на делото.

2.4. Други мерки

Допълнително могат да се въвеждат и други мерки, като председателят на Върховния съд на Република Словения утвърждава мерките, отнасящи се до всички съдилища, а мерките за отделни съдилища се приемат от председателя на съответния съд.

Валидност на заповедта и на други мерки

Действащата заповед и другите мерки, въведени въз основа на нея, остават в сила до публичното прекратяване на действието им от председателя на Върховния съд на Република Словения.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Централният орган съгласно Регламент (ЕО) № 1393/2007 и Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета (Министерството на правосъдието) е създал система за дистанционна работа. Следователно комуникацията следва да се осъществява по електронна вместо по обикновена поща винаги когато е възможно, като се ползва следният адрес на електронна поща: gp.mp@gov.si. Поради тези особени обстоятелства препращането на молби, получени по обикновена поща, до компетентните съдилища може да се забави.

Министерството на труда, семейството, социалните въпроси и равните възможности, което се явява централен орган съгласно Регламент (ЕО) № 2201/2003, е създало система за дистанционна работа, свеждайки до минимум физическото присъствие на работното място. С оглед на настоящото положение и до излизането от него централният орган не може да гарантира нормалната обработка на всички входящи молби. Обработването на входящи молби може да бъде гарантирано само ако те са изпратени по електронна поща на адрес: gp.mddsz@gov.si. Настоятелно се препоръчва цялата комуникация да се осъществява по електронен път. Изходящите молби ще се изпращат единствено по електронен път.

Служителите на Обществения фонд за стипендии, развитие, увреждания и издръжка на Република Словения, който се явява централен орган съгласно Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета понастоящем работят от вкъщи. Поради това централният орган любезно призовава всички съобщения да се изпращат по електронна поща на следния адрес: jpsklad@jps-rs.si. Централният орган също ще комуникира и ще изпраща молби по електронна поща.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

Закон, приет на 2 април: отсрочване на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност и започване на производство по задължително постигане на споразумение с кредиторите, ако неплатежоспособността се дължи на кризата с COVID.

Оборима презумпция за неплатежоспособност, свързана с COVID, ако правителството или местните органи на власт посочат дейността на дружеството в списък. При липса на презумпция трябва да бъдат представени доказателства, че неплатежоспособността се дължи на епидемията.

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

Ако дружеството бъде обявено за неплатежоспособно заради епидемията и когато бъде поискано от кредиторите, срокът за изпълнение на преструктурирането (или за приключване на производството по несъстоятелност) се удължава с 4 месеца.

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

В областта на принудителното изпълнение се спира изпълнението. След влизането в сила на изменението съдилищата ще могат също така да издават изпълнителни и застрахователни заповеди и да ги връчват на клиенти в неспешни дела, които са били образувани преди въвеждането на противоепидемичните мерки. В тези случаи страните няма да бъдат задължени да реагират незабавно, тъй като сроковете в неспешни случаи не текат, а правното решение, според което принудителното изпълнение все още е в сила (освен в неотложни случаи, като например събиране на издръжка), ще е все още валидно за изпълнителни производства, които са били спрени или отложени по време на епидемията. Разбира се, това не означава, че страната, която би искала да отговори, е ограничена да го направи.

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

-

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Делата за несъстоятелност (с изключение на публичните продажби) първоначално са класифицирани като спешни (от 13 март), а впоследствие — като неспешни (от 31 март), което означава, че заседанията са отменени.

По време на епидемията съдът по несъстоятелност няма да започва дела за несъстоятелност (възможни са някои изключения за работници с прекратени договори заради епидемията).

Предложеният със Закона за епидемията от Covid-19 нов режим за времетраенето на епидемията, приет на 29 април, позволява на страните в производство по несъстоятелност да подадат своите искове, заявления или документи след изтичането на срока. Ако причината за забавянето е епидемията от COVID-19 и съдът все още не е постановил решение, подобно късно подаване ще бъде взето предвид и няма да бъде отхвърлено, въпреки пропускането на срока. Такова правно основание за намеса, което облекчава тежестта и необратимостта на действията в производството по несъстоятелност, също ще бъде важно обстоятелство при окончателната оценка от страна на председателя на Върховния съд на Република Словения за определяне на производствата по несъстоятелност като спешни производства.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

Въведена е допълнителна необорима презумпция: ако работодател се възползва от специални мерки във връзка с COVID, за да защити заплатите на работниците, те трябва да бъдат платени до 1 месец най-късно. В противен случай работодателят се счита за неплатежоспособен. Мярката е в сила до 4 месеца след прекратяване на специалните мерки.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

Плащанията по кредити са отсрочени (специална разпоредба).

Всички приходи, получени от специалното законодателство във връзка с COVID, са изключени от фискално и гражданско принудително изпълнение (включително лична несъстоятелност).

Последна актуализация: 21/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.