Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Испания
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

Всички срокове са спрени, като сроковете, предвидени в процесуалните закони за всички съдебни разпореждания, са спрени и не текат. Изчисляването на сроковете ще бъде възобновено в момента, в който Кралски указ № 463/2020 и измененията към него престанат да действат.

Спирането на процесуалните срокове не се прилага за редица специални производства, включително за осигуряване на закрила на деца.

Съдията или съдът може да се съгласят да проведат съдебни производства, когато това е необходимо, за да се избегнат непоправими вреди за правата и законните интереси на страните в производството.

За актуална информация относно мерките, предприети от испанските органи за предотвратяване на разпространението на вируса, испанският Генерален съвет на Испания публикува на своя уебсайт специален раздел, озаглавен: „Обща информация във връзка с COVID-19“.

На този уебсайт можете да намерите пълна информация, включително обща информация, насоки и протоколи, споразумения на Постоянния комитет (от 11 март 2020 г. до 5 май 2020 г.), съдебна практика, информация от Министерството на правосъдието и Главна прокуратура, информация от Министерството на здравеопазването, държавния глава, както и от надзорния съвет към Върховния съд.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Броят на работещите в съдебните сгради е намалял значително. Осигурени са информационно-технически решения и средства за комуникация или съществуващата технологична инфраструктура е подсилена, за да се улесни дистанционната работа на съдиите, прокурорите и другите участници в съдопроизводството.

Нотариусите и службите по вписванията се считат за обществена услуга от съществено значение и продължаването на тяхната работа е гарантирано.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Централният орган на Испания не може да гарантира нормалната обработка на входящи молби (особено на хартиен носител). Молбите трябва да се изпращат по електронен път.

 • Събиране на доказателства (член 3 от Регламент (ЕО) № 1206/2001): Важни и неотложни молби ще се обработват; те трябва да се изпращат на адрес: rogatoriascivil@mjusticia.es. За всички останали молби трябва да се следва обичайната процедура; те трябва да се изпращат директно на компетентния испански съд на хартиен носител.
 • отвличане на деца и събиране на издръжка: Разглеждането на молби може да бъде гарантирано само ако те са получени по електронна поща. Принудително изпълнение се осъществява само ако е наложително предвид наложените ограничения върху движението на граждани. (sustraccionmenores@mjusticia.es) (SGCJIAlimentos@mjusticia.es)

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки след избухването на пандемията

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

Спиране на срока за изпълнение на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност, докато е в сила извънредното положение (дори ако длъжникът е подал молба за прилагане на механизма, предшестващ подаването на молба за откриване на производство по несъстоятелност, който е предвиден в член 5 bis от испанския Закон за несъстоятелността).

Член 5 bis от Закона за несъстоятелността беше заменен с членове 583—594 от консолидирания текст на Закона за несъстоятелността, публикуван в Официален вестник на 5 май 2020 г. и влязъл в сила на 1 септември 2020 г.

В член 6, параграф 3 от Закон 3/2020 от 18 септември се постановява: „Ако до 31 декември 2020 г. включително длъжникът е уведомил за започването на преговори с кредиторите за постигане на споразумение за рефинансиране, извънсъдебно споразумение или присъединяване към уреждане на спора на ранен етап.

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

В двумесечен срок след края на извънредното положение съдилищата по несъстоятелност няма да допускат за разглеждане молби за наложителни производства по несъстоятелност, които са били подадени от кредитори/трети лица по време на извънредното положение или по време на този двумесечен срок.

През двумесечния срок след края на извънредното положение съдът ще допуска за разглеждане с предимство молби на длъжници за откриване на производство по несъстоятелност.

В член 6 от Закон 3/2020 от 18 септември се посочва, че „До 31 декември 2020 г. включително съдиите няма да приемат молби за наложителни производства по несъстоятелност, които са били подадени от кредитори/трети лица след 14 март 2020 г. Ако до 31 декември 2020 г. включително длъжникът е подал молба за доброволна несъстоятелност, тя ще бъде допусната за разглеждане с предимство дори ако е била подадена след молбата за наложителна несъстоятелност“.

Кралският законодателен указ 34/2020 от 17 ноември удължи срока на мораториума до 14 март 2021 г.

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

-

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

-

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Общо спиране на процесуалните срокове. Могат да се провеждат съдебни заседания по спешни дела.

Спирането на производствата повече не се прилага от края на юни. Предвид ситуацията на срив в областта на търговското правосъдие, утежнена от пандемията, със Закон 3/2020 от 18 септември се установява разглеждане с предимство на някои спешни дела в рамките на производството по несъстоятелност (член 9).

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

Освен това в Кралския законодателен указ от 31 март, с който се приемат спешни допълнителни мерки в социалната и икономическата сфера с цел справяне с COVID-19, се предвижда възможността неплатежоспособни дружества да могат да подават молба за производство по временно регулиране на заетостта (ERTE) на основание непреодолима сила или организационни, технически, икономически и производствени причини, дължащи се на кризата с COVID-19:

 • целта на тази мярка е да се предотврати превръщането на икономическата криза, причинена от COVID-19, в допълнителна пречка пред жизнеспособността на неплатежоспособни предприятия, която би могла да им попречи да изпълняват или спазват споразумението с кредиторите и това да доведе до тяхната ликвидация или да затрудни продажбата на жизнеспособни стопански подразделения;
 • молбите или съобщенията трябва да се подават от неплатежоспособното дружество с разрешението на синдика (ликвидатора) или директно от синдика в зависимост от това дали длъжникът е във владение на имуществото, или не;
 • също така синдикът е страна през периода за консултация. Ако не бъде постигнато споразумение през този период, решението за подаване на молба за ERTE трябва да бъде разрешено от синдика или той директно да вземе решение в зависимост от това дали длъжникът е във владение на имуществото, или не;
 • във всеки случай съдът по несъстоятелност трябва да бъде информиран незабавно за искането, решението и приложените мерки по електронен път;
 • в случай че органът по труда не установи наличието на непреодолима сила, дружеството може да оспори това решение пред социалния съд.

Съдът по несъстоятелност разглежда оспорванията на решението заради измама, лъжа, принуда или злоупотреба със закона или ако работниците оспорят решението на предприятието или решението на органа по труда относно ERTE, ако са искали да се облагодетелстват неправомерно. Тези оспорвания ще се разглеждат по процедурата за събитие на неплатежоспособност по трудови въпроси и съдебното решение ще подлежи на обжалване (suplicación).

Както Закон 3/2020 от 18 септември, така и Кралски законодателен указ 34/2020 от 17 ноември (заключителна разпоредба 10 за изменение на Закон 3/2020 от 18 септември относно процесуалните и организационните мерки за справяне с COVID-19 в областта на правораздаването) съдържат мерки за предотвратяване на обявяването на неизпълнение на договори или споразумения за рефинансиране и за разрешаване и в двата случая на изменение на условията на такива договори и споразумения.

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

Испанското правителство одобри мерки за временно спиране на договорните задължения по ипотечни заеми, сключени с физически лица, които се намират в затруднено икономическо положение.

Мораториумът по ипотечните задължения се прилага само за:

 • обичайни/обикновени жилища (т.е. не включва ваканционни или вилни имоти);
 • имоти, свързани със стопанската дейност, осъществявана от предприемачи и лица, осъществяващи професионална дейност; и
 • жилища, различни от обичайните, отдадени под наем и за които ипотечният кредитор — физическо лице, собственик или наемодател на тези жилища, е престанал да получава доход от наем от влизането в сила на извънредното положение или не получава наем в срок от един месец от прекратяването на извънредното положение.

Обявяването на мораториума включва спиране на плащането на вноските по ипотечния дълг (главница и лихви) в продължение на три месеца, като клаузата за предсрочно погасяване на ипотечен заем също не се прилага. Няма да се начисляват и лихви за забава.

Длъжници в затруднено икономическо положение са онези, които:

 • станат безработни или, ако са предприемачи или лица, осъществяващи професионална дейност, имат съществена загуба на доход или спад на продажбите (над 40%);
 • общият доход на семейството в месеца преди прилагането на мораториума не надвишава трикратния месечен размер на IPREM (т.е. сумата от 537,84 евро, умножена по 3). Тази изчислена сума се увеличава, ако има деца, лица на възраст над 65 години, лица с увреждания, лица на издръжка или болни лица;
 • вноските по ипотечния заем плюс разходите и стоките от първа необходимост надвишават 35 % от нетния доход на цялото семейство; и
 • в резултат на извънредното положение, свързано с COVID-19, семейството е претърпяло значителна промяна в икономическото си положение от гледна точка на усилието, необходимо за достъп до жилище (съотношението на разходите по ипотеката спрямо дохода на семейството се е умножило по 1,3).

Длъжниците могат да подадат молба за мораториум в срок от 15 дни след изтичане на един месец след края на извънредното положение (настоящият срок е 27 май). Кредиторите трябва да приложат този мораториум в срок от най-много 15 дни след подаване на молбата и трябва да докладват за този мораториум на Централната банка на Испания.

За подаване на молбата за спиране не се изисква споразумение между страните, нито новация на договора; за да породи действие, удължаването на срока на ипотечния заем трябва да бъде под формата на публичен документ и да бъде вписано в кадастралния регистър.

Последна актуализация: 21/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.