Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Rakousko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Zákon ze dne 22.3.2020

Procesní lhůty, jejichž běh počíná dne 22.3., nebo lhůty, které by za běžných okolností začaly běžet po tomto datu, se přerušují do 30. 4. 2020. Lhůty znovu poběží v celé své délce. To znamená, že čtrnáctidenní lhůta uplyne dne 15.5. a čtyřtýdenní lhůta uplyne dne 29.5.

Výjimky (mimo jiné): platební lhůty, nucená psychiatrická hospitalizace. V případech bezprostředního ohrožení bezpečnosti nebo osobní svobody, jakož i v případech nenahraditelné náhrady škody může soud toto přerušení běhu lhůty ukončit dříve.

Promlčecí a prekluzivní lhůty (např. promlčení) v období mezi 22.3. a 30.4. neplynou.

Vykonávací (exekuční) řízení: Možné zastavení nedobrovolné dražby movitého a nemovitého majetku, pokud dlužník čelí hospodářským potížím v důsledku pandemie COVID-19. Vystěhování lze na žádost pozastavit, pokud by se dlužník jinak stal bezdomovcem.

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Omezení kontaktů mezi soudy a účastníky řízení.

Všeobecné uzavření zvláštních soudů v případě potřeby doprovázené možností obrátit se na jiné soudy s naléhavými případy.

1.3 Justiční spolupráce EU

Pracovníci ústředních orgánů pracují z domova: doporučuje se komunikovat prostřednictvím e-mailu.

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

Povinnost dlužníka podat návrh na zahájení insolvenčního řízení na základě předlužení je pozastavena do 31.1.2021.

Lhůta pro povinnost dlužníka podat návrh na zahájení insolvenčního řízení do 60 dnů po vzniku platební neschopnosti se prodlužuje na 120 dnů, pokud k platební neschopnosti došlo kvůli onemocnění COVID-19.

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

Právo věřitele podat insolvenční návrh proti dlužníkovi na základě předlužení

Právo věřitele podat insolvenční návrh proti dlužníkovi na základě předlužení pozastaveno do 31.1.2021.

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

O přerušení nucené dražby movitého a nemovitého majetku lze požádat tehdy, pokud dlužník čelí ekonomickým obtížím z důvodu současné pandemie COVID-19 a tyto obtíže vedly k zahájení exekuce.

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

Insolvenční soud může prodloužit dobu, během níž třetí strany nesmí ukončit smlouvy ani vykonat práva na oddělení nebo na oddělené uspokojení pohledávky (v platnosti do 31. 12. 2020).

Rezidenční nájem (právní úprava nájmu) nelze ukončit z důvodu nedoplatků nájemného od dubna do června 2020 způsobených značným zhoršením hospodářské výkonnosti souvisejícím s COVID-19. Pronajímatelé mohou podat žalobu na tyto nedoplatky nájemného až po 31. 12. 2020, přičemž úroky z prodlení nesmí přesáhnout 4 % za rok.

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

Soud může prodloužit procesní lhůty v insolvenčním řízení až o 90 dnů (v platnosti do 31. 12. 2020).

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

Je-li dlužník v prodlení, může v rámci restrukturalizačního plánu požádat o moratorium na dobu nejvýše devět měsíců (v platnosti do 31. 12. 2020).

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

Splátky úvěrů spotřebitelů nebo mikropodniků splatné v období od dubna do června 2020 jsou odloženy, pokud dlužník utrpěl v souvislosti s COVID-19 ztrátu příjmu, kvůli níž je nepřiměřené očekávat, že dané splátky úvěru uhradí včas. Doba trvání smlouvy se automaticky prodlužuje o tři měsíce, s výjimkou případů, kdy si dlužník přeje pokračovat s existujícími podmínkami úvěru.

Žádný úrok z prodlení u nedoplatků od dubna do června.

Žádné smluvní pokuty, pokud byla smlouva uzavřena před 1. 4. a dlužník neplní povinnosti z důvodu značného zhoršení své hospodářské výkonnosti souvisejícího s COVID-19 nebo neschopnosti své povinnosti plnit kvůli omezením týkajícím se jeho pracovního života souvisejícím s COVID-19.

Poslední aktualizace: 21/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.