Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Belgie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Promlčecí a prekluzivní lhůty a lhůty pro uplatnění soudních opravných prostředků, jež uplynou v období od 8. 4. 2020 do 17. 5. 2020, se prodlužují o jeden měsíc po skončení tohoto období (tj. odklad do 17. 6. 2020). V případě potřeby může vláda dále prodloužit koncové datum tohoto období.

Lhůty pro soudní řízení v občanských věcech, jež uplynou v období od 8.4.2020 do 17.5.2020 a jejichž uplynutí by mohlo vést ke ztrátě či propadnutí práva nebo jakékoli jiné škodě, se prodlužují o jeden měsíc po skončení krizového období (tj. odklad do 17.6.2020). V případě potřeby může vláda prodloužit koncové datum krizového období. Nevztahuje se to na naléhavé záležitosti.

V rámci soudního prodeje nemovitosti prodloužení o 6 měsíců lhůt, jež měly uplynout v období mezi 18.3.2020 a 3.6.2020.

Přerušení některých vykonávacích řízení vůči společnostem v období od 24.4.2020 do 17.5.2020.

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Soudní jednání v občanských věcech, která se měla uskutečnit v období od 10.4.2020 do 17.6.2020 (může být prodlouženo z rozhodnutí vlády), jsou zrušena, jestliže všechny strany již zaslaly své písemné závěry. Nevyjádří-li strany námitky, rozhoduje soudce bez jednání pouze na základě písemných závěrů. Pakliže strany námitky vyjádří, bude věc odložena.

Občanskoprávní soudy využívají nástroje pro videokonference, pokud pokračují v projednávání soudních věcí v soudních budovách.

Mezi 4. 5. a 3.6.2020 lze přísežná prohlášení učinit na dálku.

Zákonné lhůty pro jednání stanovené v notářském právu, jejichž platnost uplyne mezi 18.3.2020 a 4.8.2020, se prodlužují o tři měsíce.

Notářsky ověřené plné moci lze přijímat dálkově a elektronicky (na elektronickém médiu a s elektronickou identifikací a podpisem).

Zrušení požadavku na svědky a přítomnost několika notářů u ověřené závěti v období od 4.5.2020 do 3.6.2020.

Notářsky ověřené plné moci přijaté od 13.4.2020 do 30.6.2020, které nabývají účinnosti až v tomto období, budou zdarma.

1.3 Justiční spolupráce EU

Po propuknutí onemocnění COVID-19 nedošlo ke změně způsobu práce a organizace belgických ústředních orgánů v občanských věcech, s výjimkou toho, že většina pracovníků belgických ústředních orgánů, kteří vyřizují případy, pracuje pouze prostřednictvím práce na dálku. Několik zaměstnanců je nadále přítomno 1 den týdně pro vyřizování příchozí a odchozí pošty, například doručování písemností.

Prostřednictvím evropské justiční sítě bylo zasláno sdělení všem kontaktním místům, v němž je uvedeno, že komunikace se má pracovníkům vyřizujícím případy nadále zasílat výhradně elektronickou poštou. Belgické ústřední orgány jsou k dispozici na telefonu a e-mailu. Bylo doporučeno, aby nové žádosti byly zasílány do funkčních emailových schránek, pokud jde o únosy dětí, provádění důkazů, právní pomoc, vyživovací povinnosti a ochranu dětí.

Vyřizování jednotlivých případů se může zpozdit v důsledku sníženého počtu zaměstnanců. Doposud jsou všichni pracovníci v aktivním stavu a případy jsou i nadále vyřizovány denně jako před propuknutím onemocnění COVID-19.

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

-

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

-

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

-

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

-

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

Lhůty v rámci soudního prodeje a soukromého prodeje soudní formou, které vyprší mezi 1. listopadem 2020 a 31. březnem 2021, se automaticky prodlužují o šest měsíců.

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

-

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

-

Poslední aktualizace: 21/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.